Dla studentów

INTiBS PAN zaprasza studentów wyższych uczelni do udziału w praktykach/stażach naukowych.

Kto może odbyć praktykę/staż w INTiBS?

 • Praktyki mogą odbyć studenci wszystkich lat studiów fizyki, chemii, nauki o materiałach, elektroniki oraz nauk pokrewnych;
 • Staże są dostępne także dla absolwentów, którzy ukończyli studia na wymienionym powyżej kierunku nie wcześniej niż 2 lata temu (choć do nich kierowana jest przede wszystkim oferta Studium Doktoranckiego w INTiBS). Mogą być realizowane na dwa sposoby:
  • w ramach wolontariatu (forma i czas do indywidualnego ustalenia);
  • skierowania z urzędu pracy (min. 3 miesiące, nie dotyczy wszystkich tematów -- ustalane indywidualnie).

Na czym polegają praktyki/staże?

Praktyki/staże naukowe polegają na włączeniu ich uczestników do zespołów badawczych pracujących w Instytucie i mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy naukowej oraz nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi i obliczeniowymi. Udział w praktykach umożliwi ponadto poznanie najnowszych osiągnięć w wybranych dziedzinach fizyki i chemii ciała stałego, aktualnych trendów badawczych i nowo powstających teorii. W trakcie praktyk/staży naukowych studenci mogą także prowadzić badania stanowiące przedmiot pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Jaka jest forma praktyk/staży?

Możliwe są dowolne formy praktyki/stażu naukowego; zarówno okres i czas odbywania, częstotliwość jak i zakres tematyczny praktyk mogą być dowolnie ustalane w zależności od zainteresowań i możliwości studenta jak i potrzeb danej grupy badawczej. Mogą to więc być zajęcia codzienne np. w okresie wakacyjnym, lub kilkugodzinna praca raz lub kilka razy w tygodniu przez okres od jednego do kilku miesięcy w trakcie roku akademickiego. Po zakończeniu praktyki/stażu naukowego ich uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie. Wyjątkiem są staże na podstawie skierowania z urzędu pracy, które trwają min. 3 miesiące, a ich dokładny przebieg jest indywidualnie ustalany.

Jakie są formalne wymogi odbycia praktyki/stażu?

 • Przed rozpoczęciem praktyki studenckiej niezbędne jest złożenie w Sekretariacie Instytutu następujących dokumentów:
  1. podania o przyjęcie na praktykę;
  2. skierowania na praktykę (ew. umowy pomiędzy uczelnią, a Instytutem) poświadczającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli zawierającego klauzulę:

Uczelnia oświadcza, że student uczestniczący w praktyce został ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków:
- w ramach ubezpieczenia grupowego zapewnianego przez Uczelnię *)
- we własnym zakresie (podać nazwę ubezpieczyciela i numer polisy) *)
*) niepotrzebne skreślić

 • Przed rozpoczęciem stażu w ramach wolontariatu niezbędne jest złożenie w Sekretariacie Instytutu:
  1. podania o przyjęcie na staż w ramach wolontariatu i podpisanie umowy na przeprowadzenie stażu w ramach wolontariatu;
  2. zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Przed rozpoczęciem stażu na podstawie skierowania z urzędu pracy niezbędne jest złożenie w Sekretariacie Instytutu:
  1. podania o przyjęcie na staż;
  2. skierowanie na staż z urzędu pracy;
  3. zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  4. zaświadczenia o przeprowadzeniu badań lekarskich, na które skieruje stażystę Instytut.

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna?

 1. Należy zapoznać się z listą dostępnych tematów praktyk na niniejszej stronie, a następnie wybrać najbardziej odpowiadający temat;
 2. Skontaktować się (email, telefon) z opiekunem przypisanym do wybranego tematu celem ustalenia, czy odbycie praktyk/stażu jest możliwe (dobór terminów, forma, określenie dalszych wymagań opiekuna, itp);
 3. Decyzję o przyjęciu na praktykę podejmuje opiekun, który może posiłkować się dodatkowymi informacjami, np. prosząc studenta/absolwenta o skan indeksu obejmujący ostatnie semestry studiów;
 4. Po uzyskaniu zgody opiekuna należy dopełnić formalności składając wymagane dokumenty w sekretariacie Instytutu (patrz pytanie wyżej) PRZED rozpoczęciem praktyki/stażu.
 5. W przypadku stażu na podstawie skierowania z urzędu pracy, zdobycie skierowania pozostaje w gestii stażysty. Instytut przygotuje wymagane przez urząd pracy dokumenty deklarujące gotowość przyjęcia stażysty będące podstawą do zdobycia takiego

W razie problemów

 • Jeżeli pojawi się problem z wyborem tematyki, czy kontaktem z opiekunami, należy skontaktować się z dr. Adamem Watrasem (e-mail: ; tel. 71 395 4183);
 • W kwestiach formalnych należy kontaktować się z Sekretariatem Instytutu (, tel. 71 395 4225).

 

Proponowana tematyka praktyk/staży: 

 

Praktyka zdalna

Temat: Obliczanie efektu magnetokalorycznego dla obiecujących materiałów magnetycznych do chłodzenia magnetycznego

Opiekun: dr Iurii Koshkidko (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa)

Kontakt: tel. 71 39 07 111, e-mail:

Opis:

Obliczenia efektu magnetokalorycznego przy wykorzystaniu krzywych magnetyzacji oraz ciepła właściwego z równań Maxwella oraz Clausius-Clapeyron. Obliczenia wykonuje się metodami numerycznymi.

Do wykonania pracy wymagana jest wstępna wiedza z fizyki ciała stałego, a pożądana jest znajomość metod numerycznej integracji i różnicowania.

Praktyka zdalna

Temat: Analiza widm oscylacyjnych związków metalo-organicznych

Opiekun: dr Aneta Ciupa-Litwa (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 162

Opis:

W czasie trwania praktyk student zaznajomi się z podstawami teoretycznymi spektroskopii Ramana i IR: opisem aparatury, sposobem przyrządzania próbek oraz wykonaniem pomiarów widm oscylacyjnych materiałów polikrystalicznych. Zadaniem praktykanta będzie również analiza otrzymanych widm związków metalo-organicznych z ligandem mrówczanowym i/lub fosfiniowym oraz kationami amoniowymi,a także przygotowanie graficznych opracowań danych eksperymentalnych.

Praktyka zdalna

Temat: Synteza, charakterystyka i aplikacja nanocząstek biomateriałów

Opiekun: dr hab. inż. Anna Łukowiak / dr Marzena Fandzloch (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 190 /  71 39 54 272; e-mail:  /

Opis:

Jeden z najciekawszych obszarów badań materiałoznawstwa zajmuje się rozwojem biomateriałów, takich jak bioaktywne szkło i ceramika. Wśród nich bioszkło na bazie krzemionki i hydroksyapatyt są obiecującymi materiałami stosowanymi jako implanty, pokrycia i wypełnienia uszkodzonych kości. Projekt podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym etapie praktykant na podstawie analizy danych literaturowych zaproponuje sposób otrzymywania wybranych materiałów bioceramicznych. Następnie wykona syntezę i charakterystykę materiału, obejmującą określenie kształtu, rozmiaru, składu, struktury oraz bioaktywności. Poznanie charakteru aplikacyjnego materiałów bioceramicznych stanowi ostatni etap projektu. W przypadku braku dostępu do laboratoriów instytutowych, praktyka może odbyć się zdalnie i przeprowadzona zostanie na podstawie dostarczonych danych eksperymentalnych.

Praktyka kierowana jest dla studentów kierunków chemicznych i materiałowych, z dobrą znajomością języka angielskiego.

Praktyka zdalna

Temat: Oddziaływanie światło-materia: spójność i możliwe powstawanie superfotonów

Opiekun: dr Vardan Apinyan (Oddział Teorii Materii Skondensowanej)

Kontakt: tel. 71 39 54 284, e-mail:

Opis:

Podczas praktyki badawczej student zbada spójną interakcję światło-materia i wynikające z niej korelacje. Ogólne hipotezy projektu polegają na założeniu powstawania superfotononów, które są wynikiem spójnego nakładania się pakietów fal elektromagnetycznych, laserowych. Zastosujemy zaproponowaną koncepcję do konkretnego przykładu ciala stałego, rozważając jednowymiarowy mieszany łańcuch Isinga, złożony z fermionów i bozonów (ten drugi dotyczy fotonów i superfotonów). Jako pierwszy krok w kierunku rozwiązania proponowanego problemu przyjrzymy się ogólnym koncepcjom możliwych formacji superfotonicznych w ciałach stałych. W tym celu konieczna jest obróbka kwantowo-mechaniczna. W drugim etapie badań z reguły weźmiemy pod uwagę ogólny potencjał termodynamiczny dla łańcucha typu Ising 1D w obecności przyłożonego pola elektromagnetycznego i zbadamy właściwości termodynamiczne. Ostatni etap badań zostanie poświęcony badaniu stabilności i czasu wzbudzenia superfotonów, które są spójnymi superpozycjami wiązek światła kwantowego.

Wymagania dla projektu:

Aby zrealizować proponowany projekt (lub jego część), student powinien zapoznać się z ogólnymi pojęciami z zakresu mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej i fizyki ciał stałych na poziomie literatur podanych w Bibliografii [1-3]. Doceniana jest dobra znajomość metod matematycznych w fizyce. Temat badań skierowany jest przede wszystkim do studentów specjalizujących się w fizyce teoretycznej i pragnących odkryć nowe zjawiska w tej dziedzinie. Projekt może być kontynuowany do drugiego stopnia studiów i do ewentualnym studium doktoranckim w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych.

Bibliografia:

 1. Claude Cohen Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë, Mechanika kwantowa, tomy 1, 2, Wydawca: John Wiley & Sons, 1977.
 2. L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Fizyka Statistyczna, Tom 5, trzecie wydanie, Oxford Press, 1980.
 3. Charles Kittel, Quantum Theory of Solids, 2nd Revised Edition, Wiley, 1987.

Praktyka zdalna

Temat: Analiza numeryczna dla dostosowania odpowiednich ilości poszczególnych składników dla materiału kompozytowego.

Opiekun: dr hab. Jacek Ćwik (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa)

Kontakt: tel. 71 39 07 116, e-mail:

Opis:

Głównym zadaniem praktykanta będzie oszacowanie optymalnych ilości składowych czterech i pięciu związków międzymetalicznych typu RNi2 w celu uzyskania jak największych, w odpowiednio szerokim zakresie temperaturowym, zmiany ich entropii magnetycznych oraz adiabatycznych zmian temperatury.

Analizy będą prowadzone w oparciu o wcześniej uzyskane wyniki eksperymentalne. Aby wykonać powyższe zadania niezbędna jest wiedza związana z rachunkiem macierzowym.

Praktyka zdalna

Temat: Proste modele teoretyczne fizyki ciała stałego

Opiekun: dr hab. Tomasz Zaleski (Oddział Teorii Materii Skondensowanej)

Kontakt: tel. 71 39 54 316, e-mail:

Opis:

Celem praktyki/stażu będzie samodzielna (wspomagana kontaktem zdalnym – e-mail/skype/telefon) analiza prostych modeli teoretycznych opisujących przejścia fazowe typu porządek/nieporządek w układach sieciowych:

 1. Modelu Isinga w przybliżeniu pola średniego,
 2. Model rotorów w przybliżeniu M-komponentowym.
 3. Model Isinga w przybliżeniu sferycznym. 
 4. Model Bose-Hubbarda w przybliżeniu pola średniego (analiza przy użyciu programu Mathematica).

Stosowane będą metody analityczne (mechanika statystyczna). Powyższe modele i metody mają szerokie zastosowanie zarówno w fizyce ciała stałego, jak i w układach zimnych atomów w sieciach optycznych. 

Praktyka zdalna

Temat: Analiza dystrybucji czasów zaników luminescencji

Opiekun: dr hab. Artur Bednarkiewicz, prof. INTiBS PAN (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 291, e-mail:

Opis:

Niezbędne umiejętności – znajomość Matlab lub LabView lub inny j.programowania do analizy danych, samodzielność, analiza matematyczna, obliczenia numeryczne 

Grupa LuNASI (http://lunasi.intibs.pl/) zajmuje się wykorzystaniem luminescencji nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych w różnych bio-medycznych zastosowaniach. W związku z dużą powierzchnią w stosunku do objętości w takich luminoforach, znaczna ilość jonów optycznie aktywnych jest wyeksponowana na środowisko zewnętrzne, co skutkuje obserwowaną niejednorodnością właściwości spektroskopowych. Dodatkowo, oddziaływanie tych jonów między sobą oraz otoczeniem prowadzi do odstępstw od spodziewanego monoeksponencjalnego zaniku luminescencji. Wymienione zjawiska objawiają się to głównie tym, że pod wpływem impulsowego wzbudzenia, kinetyka fotoluminescencji zawiera narosty i wielo-eksponencjalne zaniki. Zrozumienie procesów wymiany energii zachodzących w tych związkach, wymaga ilościowej analizy właściwości spektroskopowych – w szczególności kinetyki fotoluminescencji. 

Zadanie / praktyka polega na stworzeniu algorytmu / programu do analizy/fitowania złożonych krzywych narostu/zaniku luminescencji (np.1, 2, 3 eksponenta, exp narost /zanik, multi-eksponenta), która pozwoli uzyskać dystrybucję (histogram) czasów zaników oraz inne miary opisujące niejednorodne zaniki luminescencji (np.stretched exponential decays i inne). Program powinien dać się zintegrować ze środowiskiem Matlab/LabView np. w celu analizy danych on-line w trakcie akwizycji (LabView) lub analizy serii danych (Matlab). Program powinien również przygotowywać raport z analizy z wykresami, wynikami analiz, statystykami itp. 

Praktykant może liczyć na przeszkolenie dotyczące foto-fizyki związków zawierających jony lantanowców, zastaw danych eksperymentalnych do analizy, zdalne konsultacje dotyczące strony matematycznej zagadnienia/Matlab/LabView. W przypadku pozytywnego zrealizowania praktyki, możliwa będzie również realizacja pracy magisterskiej czy współudział w publikacji zespołu LuNASI.

Temat: Synteza i badania strukturalne materiałów wykazujących własności multiferroiczne

Opiekun: dr Paweł Głuchowski (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 174, email:

Opis: Praktyki będą polegały na syntezie różnymi metodami ferrytów i manganianów domieszkowanych jonami ziem rzadkich. Dla otrzymanych związków przeprowadzone zostaną badania strukturalne (dyfrakcja XRD, mikroskopia elektronowa, raman). W trakcie praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi metodami otrzymywania związków tlenkowych oraz optymalizacją tych metod. Ponadto praktykant/ka przeprowadzi samodzielnie analizę strukturalną i morfologiczną badanych materiałów.

Temat: Synteza i zbadanie opóźnionej luminescencji w luminoforach GGAG domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Opiekun: dr Paweł Głuchowski (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 174, email:

Opis: Praktyki będą polegały na wykonaniu syntezy zol – żelowej i spaleniowej granatów gadolinowo, galowo, aluminiowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich, a następnie zbadaniu ich właściwości strukturalnych (dyfrakcja XRD, mikroskopia elektronowa) i spektroskopowych. W trakcie praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi metodami otrzymywania luminoforów nieorganicznych oraz optymalizacją tych metod. Ponadto praktykant/ka przeprowadzi samodzielnie badania spektroskopowe oraz analizę otrzymanych wyników.

Temat: Synteza i zbadanie właściwości luminescencyjnych nanokrystalicznych luminoforów do zastosowań w termometrii luminescencyjnej

Opiekun: dr hab. Łukasz Marciniak

Kontakt: 71 395 4174, email:

Opis: Celem praktyk jest zapoznanie studenta z podstawowymi metodami syntezy nanokrystalicznych, nieorganicznych luminoforów oraz metodami charakteryzacji ich właściwości spektroskopowych. Ze względu na silną zależność intensywności emisji tego typu materiałów od temperatury, zsyntezowane luminofory mogą znaleźć zastosowanie jako bezkontaktowe sensory temperatury. W trakcie praktyk student będzie miał możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej dotyczącej luminescencji materiałów nieorganicznych jak również zdobycia praktycznych umiejętności związanych z pomiarami spektroskopowymi.

Praktyka kierowana dla studentów kierunków chemicznych, fizycznych i materiałowych.

Temat: Synteza i badania fizyko-chemiczne nanometrycznych układów tlenkowych

Zadanie będzie polegało na syntezie nanomateriałów tlenkowych domieszkowanych i współdomieszkowanych różnymi jonami – w tym ziem rzadkich, alkalicznych czy jonami typu s2. Następnie, zbadanie morfologii (TEM), struktury (XRD, IR, Raman), a także właściwości spektroskopowych (widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia, impedancji) powyższych związków. Aparatura do syntez i pomiarów spektroskopowych znajduje się w Oddziale Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN. Praktykant w zależności od zainteresowań może skupić się albo na samej syntezie albo na badaniu właściwości otrzymanych materiałów.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Rafał J. Wiglusz (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Dane kontaktowe: tel. 71 395 4159, email:

Temat: Fizyka ultra-niskich temperatur

Opiekun: Prof. dr hab. Tomasz Cichorek

Kontakt: tel.: +48 71 395 4 265, e-mail:

Opis: Zakres między najniższą (–88oC) a najwyższą (+58oC) odnotowaną temperaturą na Ziemi w niewielkim stopniu pokrywa skalę temperatury, która zmienia się od ok. 109 K (temperatura w centrum gwiazdy) do ok. 10-10 K (temperatura do jakiej schłodzono materię skondensowaną w warunkach laboratoryjnych). Ta dolna granica oznacza, że są możliwe eksperymenty w pobliżu zera absolutnego 0 K = –273.15...oC. Przypomnijmy, że najniższa temperatura w przyrodzie to temperatura Wszechświata wynosząca 2.73 K. Innymi słowy, fizyka niskich temperatur jest jedną z niewielu dziedzin nauki, w której ludzkość prześcignęła naturę o wiele rzędów wielkości. Bardzo szeroki zakres temperatur dostępnych eksperymentalnie sprawił, że temperatura jest jednym z najważniejszych parametrów, którymi dysponujemy w celu zmiany własności materii, w celu jej lepszego zrozumienia oraz praktycznego wykorzystania.

Układy silnie skorelowanych elektronów należą do najbardziej intrygujących i wszechstronnych materiałów jakie kiedykolwiek uzyskano w laboratorium naukowym. Fizyka materiałów o silnych korelacjach elektronowych jest nie tylko niezwykle bogata, ale również skomplikowana i nie może być zrozumiana na gruncie obecnych teorii metali i izolatorów. W materiałach skorelowanych ładunkowe, spinowe, orbitalne, a także strukturalne stopnie swobody skutkują konkurencyjnymi lub/i kooperatywnymi oddziaływaniami. Prowadzi to do przejść fazowych oraz powstawania egzotycznych stanów, których zrozumienie stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej fizyki. Eksperymentalne badania w niskich temperaturach odgrywają kluczową rolę w poznawaniu silnych korelacji elektronowych, które dodatkowo mogą ulegać jakościowej zmianie pod wpływem pola magnetycznego czy wysokich ciśnień. Szczególne znaczenie mają eksperymenty w pobliżu zera absolutnego na wysokiej jakości próbkach monokrystalicznych, gdyż tylko w takich warunkach efekty kwantowe i relatywistyczne, ujawniają się z całą okazałością.

W ramach jedno- lub wielomiesięcznych praktyk studenckich, eksperymenty określające własności magnetyczne, termodynamiczne i transportowe będą prowadzone w ekstremalnych warunkach: w zakresie ultra-niskich temperatur do 0.01 K i w polach magnetycznych do 16 T (oraz pod ciśnieniem hydrostatycznym do 3 GPa) wykorzystując jedną z trzech chłodziarek rozcieńczalnikowych 3He-4He będących na wyposażeniu w Laboratorium Fizyki Niskich Temperatur INTiBS PAN.

Temat: Synteza i wstępna charakterystyka materiałów nanoCe1-xLnxO2-y/TiO2

Opiekun: dr Małgorzata Małecka

Kontakt: tel. 71 395 4150, email: 

Opis: Celem praktyki/stażu będzie synteza materiałów nanoCe1-xLnxO2-y/TiO2, oraz ich wstępna charakterystyka metodami mikroskopowymi i dyfrakcyjnymi. W trakcie praktyki studenci będą brali udział w syntezie nanomateriałów i będą mogli oswoić się ze specyfika pracy w laboratorium.

Temat: Analiza sieci słabych oddziaływań międzycząsteczkowych

Opiekunowie: dr Marek Daszkiewicz

Kontakt: tel. 71 395 4145, email: 

Opis: Słabe wiązania wodorowe charakteryzują się porównywalną wartością energii oddziaływania z oddziaływaniami niewodorowymi (halogen···halogen, p···p). Fakt ten powoduje powstanie wzajemnej konkurencyjności w tej grupie oddziaływań, co jest przedmiotem szerokich badań w obszarze inżynierii kryształu. W trakcie pobytu w INTiBS Stażysta zaznajomi się z podstawowymi problemami naukowymi w pracowni krystalografii od hodowli monokryształów, poprzez samodzielne przygotowanie eksperymentu dyfrakcyjnego, udokładnienie struktury krystalicznej otrzymanych związków, po analizę sieci oddziaływań.

Temat: Charakterystyka  właściwości cieplnych wybranych kompleksów molekularnych z wykorzystaniem różnicowejkalorymetrii skaningowej (DSC) oraz wagi termo grawimetrycznej (TGA)

Opiekunowie: dr hab. Marek Drozd.

Kontakt: tel. 71 395 4149, email:

Opis: Połączone metody DSC oraz TGA umożliwiają szybkie odkrycie oraz weryfikację przemian fazowych, którym ulegają badane substancje stałe. Przeprowadzone zostaną pomiary właściwości kalorymetrycznych w zakresie temperatur od 100 K do 550o  C oraz pomiary termo grawimetryczne w zakresie 20 – 1000 o  C . Pomiary będą prowadzone, albo na naszych próbkach lub próbkach dostarczonych przez praktykanta-stażystę. Kolejnym etapem pracy będzie próba wytłumaczenia mechanizmów okrytych strukturalnych przemian fazowych na podstawie pomiaru widm oscylacyjnych w funkcji temperatury.

Temat: Spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia ramanowska na zorientowanych próbkach monokrystalicznych

Opiekunowie: prof. dr hab. Jan Baran, dr hab. M.K. Marchewka, dr hab. Marek Drozd.

Kontakt: tel. 71 395 4149, email: , , .

Opis: W ramach prowadzonych przez nas tematów badawczych zostaną przeprowadzone pomiary widm (IR, FIR, Ramana) w świetle spolaryzowanym na zorientowanych próbkach monokrystalicznych. Podjęta będzie próba korelacji zmierzonych widm ze strukturą wyznaczoną metodami dyfrakcyjnymi. W przypadku kryształów wykazujących przemiany fazowe, istnieje możliwość przeprowadzenia pomiarów widm w funkcji temperatury, a następnie dyskusji zmierzającej do wytłumaczenia mechanizmu przemiany fazowej na poziomie molekularnym. 

Temat: Spektroskopia oscylacyjna w badaniach chemicznych

Opiekunowie: prof. dr hab. Jan Baran, dr hab. M.K. Marchewka

Kontakt: tel. 71 395 4149, email: , .

Opis: Zostanie pokazana rola  spektroskopii oscylacyjnej (IR, FIR, Raman) w badaniach nowych substancji chemicznych występujących w różnych stanach skupienia (gaz, ciecz , ciało stałe). Istnieje możliwość wykonania pomiarów widm oscylacyjnych dla własnych substancji, lub w ramach prowadzonych badań w naszym zespole. Zmierzone widma poddane będą interpretacji, umożliwiającej wyciągnięcie wniosków dotyczących właściwości strukturalnych i identyfikacji badanych substancji. W przypadku substancji krystalicznych wykazujących przemiany fazowe,  możliwe będzie wykonanie pomiarów widm w szerokim zakresie temperatur (od ok. 250o C do 10 K).

Temat:Synteza i badania spektroskopowe nanomateriałów tlenkowych – morfologia, struktura i właściwości spektroskopowe.

Opiekun: Dr hab. Rafał J. Wiglusz

Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

Opis: Zadanie będzie polegało na syntezie nanomateriałów tlenkowych typu AB2O4, gdzie A - Mg, Zn, Ca, Ba; B - Al, Ga, In, Gd, Y, jak również domieszkowanie i współdomieszkowanie jonami lantanowców. Następnie, zbadanie morfologii (TEM), struktury (XRD, IR, Raman), a także właściwości spektroskopowe (widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) powyższych związków. Aparatura do syntez i pomiarów spektroskopowych znajduje się w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych INTiBS PAN.

Praktykant w zależności od zainteresowań może skupić się albo na samej syntezie albo na badaniu właściwości materiałów.

Temat: Zjawiska krytyczne w dwuwymiarowych układach spinów i fermionów. Podstawy teorii renormalizacji.

Opiekun: Prof. dr hab. Józef Sznajd

Kontakt: email:

Opis: 

Za jedyną wiarygodną metodą opisu zjawisk zachodzących w okolicy punktów krytycznych, oprócz rozwiązań ścisłych, jest uważana grupa renormalizacji. Metoda ta, u której podstaw leży niezmienniczość skali, nie tylko poprawnie opisuje charakter osobliwości w pobliżu punktów przejścia w układach fizycznych i uniwersalność zjawisk krytycznych, ale  pozwala również analizować złożone zjawiska nieredukowalne (emergentne) w innych dziedzinach od biologii i nauki o ziemi do ekonomii i socjologii.

Celem praktyki jest poznanie najprostszej wersji metody grupy renormalizacji i związanych z nią pojęć: osobliwość, skalowanie, punkty stałe czy uniwersalność oraz zastosowanie renormalizacji w przestrzeni rzeczywistej do badania prostych sieciowych układów spinów i fermionów.

Konsorcjum Nowe Wydajne Luminofory do Oświetleń i Koncentratorów Słonecznych działające przy Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ogłasza nabór na PRAKTYKI dla STUDENTÓW CHEMII, FIZYKI, INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ oraz  ELEKTRONIKI.

W trakcie praktyki studenci będą brali udział w syntezie oraz badaniu właściwość emisyjnych luminoforów. Zapoznają się z nowoczesnymi metodami pomiarowymi, nauczą się syntezy nanomateriałów. Więcej o projekcie, które realizuje Konsorcjum można dowiedzieć się na stronie http://loks.int.pan.wroc.pl

Chętni proszeni są o przesłanie swojego listu motywacyjnego oraz skanu indeksu za 2 ostatnie semestry do koordynatora projektu prof. dr. hab. Przemysława Derenia z dopiskiem: NEW LOKS. Osoby wyróżniające się podczas praktyki mogą otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę.

Kontakt:

Prof. dr hab. Przemysław Dereń
tel. 71 395 4178, email: .

Temat: Nanocząstki złożonych tlenków o zmiennej wartościowości: mikrostruktura a reaktywność chemiczna.

Opiekun: Prof. nadzw. dr hab. Leszek Kępiński

Kontakt: tel. 71 395 4155, email: L.Kepinski@int.pan.wroc.pl.

Opis: Nanocząstki złożonych tlenków o zmiennej wartościowości są interesujące ze względów czysto naukowych jak i aplikacyjnych. W pierwszym przypadku ciekawe jest określenie w jaki sposób rozmiar cząstek determinuje strukturę (granice mieszalności, skład fazowy, rodzaj ścian na powierzchni) oraz chemię (walencyjność jonów metali, redukowalność) złożonych tlenków. Istniejące, nieliczne dane pokazują, że należy się spodziewać wyraźnych różnic w porównaniu z dobrze znanymi układami makroskopowymi. Z drugiej strony nanorozmiarowe złożone tlenki znajdują zastosowanie jako katalizatory reakcji utleniania, składniki ogniw paliwowych, a także elementy układów mikro czy optoelektronicznych.

Praca ma charakter doświadczalny i interdyscyplinarny. W zależności od zdolności i upodobań kandydata akcent może być położony na stronę „fizyczną” (badania mikrostruktury za pomocą transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej) bądź na stronę „chemiczną” (synteza nanocząstek, badania redukowalności i aktywności katalitycznej).

Temat: Kwazicząstki w rozterce: dualizm elektronów 5i jego zadziwiające konsekwencje.

Opiekun: Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Kontakt: tel. 71 395 4258, email: D.Kaczorowski@int.pan.wroc.pl.

Opis: W ostatnich kilku latach obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania układami międzymetalicznymi na bazie aktynowców. Wynika to w dużej mierze z niedawnych odkryć niezwykłych aspektów zjawisk kolektywnych występujących w takich materiałach w niskich temperaturach: niekonwencjonalnych form nadprzewodnictwa, czy też egzotycznych uporządkowań magnetycznych, multipolowych lub/i orbitalnych. Zachowania te związane są prawdopodobnie ze specyficznym, „dualnym” charakterem elektronów 5foraz łatwością zmiany stopnia ich lokalizacji za pomocą czynników zewnętrznych. Mikroskopowo wynika to z faktu, iż podstawowe oddziaływania (kulombowskie, spinowo-orbitalne, wymienne), decydujące o charakterze stanu podstawowego, są tu podobnej wielkości. Z tej właśnie przyczyny opis teoretyczny takich układów jest trudny i pomimo wysiłków licznych grup badawczych na całym świecie - daleki od satysfakcjonującego. Zaskakujące niedawne odkrycia eksperymentalne, jak np. współistnienie ferromagnetyzmu i nadprzewodnictwa w UGe2, URhGe i UCoGe, niekonwencjonalne nadprzewodnictwo w PuCoGa5 i PuRhGa5, uporządkowanie kwadrupolowe w UPd3 i oktupolowe w NpO2, „ukryty parametr porządku” w URu2Si2, hipotetyczne uporządkowanie orbitalne w UGa3, szczególne zachowanie elektronów 5f w δ-Pu etc., nieustannie pozostają przedmiotem żywych debat fizyków i stymulują dalsze intensywne prace doświadczalne i teoretyczne nad tymi i podobnymi materiałami, prowadzone z dużym rozmachem przez najbardziej renomowane ośrodki naukowe na świecie (w tym INTiBS PAN we Wrocławiu), z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik badawczych.

Temat: Badania uporządkowania atomów w materiałach funkcjonalnych:

 • ferroikach – materiałach o spontanicznym uporządkowaniu momentów magnetycznych, dipolowych oraz stanów orientacyjnych;

 • przewodnikach jonowych – z nośnikami ładunku na przemieszczających się jonach;

 • nanomateriałach - układach jedno- lub wielofazowych o nanowymiarowych ziarnach.

Opiekun: Prof. dr hab. Marek Wołcyrz (Oddział Badań Strukturalnych)
Kontakt: tel. 71 395 4146, email: M.Wolcyrz@int.pan.wroc.pl.

Opis: Praktykant będzie miał do wyboru jeden z kilku tematów badawczych realizowanych w Oddziale Badań Strukturalnych INTiBS PAN. Dotyczą one analizy uporządkowania atomów w różnorodnych materiałach mono- lub polikrystalicznych mających ważne zastosowania praktyczne - ferroików, przewodników jonowych i nanomateriałów. Podstawowymi technika­mi badawczymi będą dyfrakcyjne metody rentgenowskie, uzupełnione w miarę potrzeb technikami dyfrakcji elektronów i wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej oraz metodami synchrotronowymi. Oprócz klasycznych oznaczeń struktur krystalicznych, praktykant będzie mógł także zająć się niekonwencjonalnymi badaniami krystalicznej struktury lokalnej materiałów wykazujących odstępstwa od idealnego uporządkowania. Istnieje również możliwość podjęcia prac obliczeniowo-eksperymentalnych polegających na komputerowym modelowaniu struktur krystalicznym o różnym stopniu uporządkowania.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30