Temat: Synteza oraz badania strukturalne, morfologiczne i spektroskopowe struktur 2D do zastosowań w fotokatalizie

Opiekun: dr Paweł Głuchowski (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 174, email: 

Opis: Praktyki będą polegały na wykonaniu szeregu syntez mających na celu uzyskanie struktur dwuwymiarowych o określonych właściwościach optycznych. Dla otrzymanych materiałów wykonane zostaną badania strukturalne (dyfrakcja XRD, mikroskopia elektronowa SEM/TEM) i spektroskopowe. W trakcie praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi metodami otrzymywania struktur 2D oraz optymalizacją tych metod. Ponadto praktykant/ka przeprowadzi samodzielnie badania spektroskopowe oraz analizę otrzymanych wyników.