Przed uzyskaniem wpisu na trzeci rok kształcenia doktoranci WSD IPAN są poddawani ocenie śródokresowej, prowadzonej na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

Ocena śródokresowa prowadzona jest przez Komisje ds. oceny śródokresowej powoływane przez Radę Szkoły w oparciu o „Szczegółowy tryb oceny śródokresowej we Wrocławskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk” (PDF, 700 kB).

Rok 2021

Składy Komisji:

1. Dyscyplina: nauki chemiczne
Prof. dr hab. Marek Wołcyrz, INTiBS PAN – przewodniczący
Dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska, prof. uczelni, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Małgorzata Małecka, INTiBS PAN
Doktoranci objęci oceną Komisji:
Rafał Kosman
Magdalena Dudek 
Wojciech Piotrowski 

2. Dyscyplina: nauki fizyczne
Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć, INTiBS PAN – przewodniczący
Prof. dr hab. Artur Podhorodecki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Piotr Wiśniewski INTiBS PAN
Doktoranci objęci oceną Komisji:
Zuzanna Korczak

2. Dyscyplina: nauki biologiczne
Komisja nr 1
Dr hab. Anna Pawlik (IITD PAN) – przewodnicząca
Prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz Wydz. Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Leon Strządała IITD PAN
Doktoranci objęci oceną Komisji:
Daria Artyszuk
Anna Chudzik
Justyna Rewak-Soroczyńska

Komisja nr 2
Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk IITD PAN – przewodnicząca
Prof. dr hab. Teresa Olczak Wydz. Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Czesław Ługowski IITD PAN
Doktoranci objęci oceną Komisji:
Katarzyna Leszczyńska
Mateusz Noszka
Katarzyna Pacyga
Agnieszka Szyposzyńska

Wyniki oceny:

Nauki biologiczne

Imię i nazwisko
doktoranta

Data oceny

Ocena

Uzasadnienie

Daria Artyszuk

28.09.2021

Pozytywna

Zadania badawcze Indywidualnego Planu Badawczego w zdecydowanej większości są realizowane zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie nie budzi zastrzeżeń a niewielkie opóźnienia (zadanie 2 II roku studiów) są wyjaśnione. Ponadto Doktorantka opublikowała wyniki części swoich badań, co świadczy o dobrym postępie prac. Według oceny Komisji ryzyko opóźnień w realizacji badań doktorskich w toku przebiegu studiów jest niewielkie.

Anna Chudzik

28.09.2021

Pozytywna

Zadania badawcze Indywidualnego Planu Badawczego w zdecydowanej większości są realizowane zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie nie budzi zastrzeżeń. Niewielkie opóźnienia w realizacji zadania 2 przewidzianego na drugim roku studiów są możliwe do nadrobienia w toku dalszych studiów. Ponadto Doktorantka opublikowała pracę przeglądową z zakresu tematyki doktoratu, co świadczy o dobrym rozeznaniu tematu badawczego i ułatwi prowadzenie badań doświadczalnych. Według oceny Komisji ryzyko opóźnień w realizacji badań doktorskich w toku przebiegu studiów jest niewielkie.

Katarzyna Leszczyńska

27.09.2021

Pozytywna

Doktorantka wykonała znaczną część zaplanowanych badań. Dotychczasowy postęp prac świadczy o tym, iż indywidualny plan badań realizowany jest właściwie, zaś napotkane problemy naukowe rozwiązywane są na bieżąco, poprzez odpowiednią analizę napotkanych przeszkód i poszukiwanie skutecznych rozwiązań. W trakcie prezentacji, Doktorantka jasno przedstawiła założenia oraz dotychczasowe wyniki badań, wyjaśniła także, również w odpowiedzi na zadane pytania, szczegóły techniczne prowadzonych badań oraz podała w sposób wyczerpujący sposoby rozwiązania napotkanych problemów naukowych.

Mateusz Noszka

27.09.2021

Pozytywna

Realizacja założeń indywidualnego planu badawczego po 2 roku szkoły doktorskiej jest na bardzo dobrym poziomie. Doktorant część swoich badań, wykonanych na jednym z badanych mikroorganizmów opublikował, jako równorzędny 1-szy autor w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nucl Acid Res. Napotkane problemy badawcze w czasie realizacji badań są na bieżąco analizowane przez Doktoranta. Doktorant proponuje wiele alternatywnych rozwiązań napotkanych problemów, które, jak się wydaje mogą doprowadzić do kolejnych interesujących odkryć naukowych dokonanych przez Doktoranta. Doktorant jest bardzo aktywny naukowo, także, jako osoba zaangażowana w popularyzację nauki.

Katarzyna Pacyga-Prus

27.09.2021

Pozytywna

Postęp prac dotyczący realizacji indywidualnego planu badawczego można uznać za w pełni zadowalający. Pewne opóźnienia w jego realizacji nie są krytyczne, zaś Doktorantka przedstawiła sposoby poradzenia sobie z zaistniałymi problemami. Doktorantka w sposób wyczerpujący odpowiadała na zadawane pytania wykazując się szeroką wiedzą w poruszanej tematyce.

Justyna Rewak-Soroczyńska

28.09.2021

Pozytywna

Zadania badawcze Indywidualnego Planu Badawczego są realizowane zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie nie budzi zastrzeżeń. Rozpoczęła już realizację zadań badawczych przewidzianych w 3-4 roku studiów. Według oceny Komisji ryzyko opóźnień w realizacji badań doktorskich w toku przebiegu studiów jest niewielkie.

Agnieszka Szyposzyńska

27.09.2021

Pozytywna

Komisja ustaliła, iż postęp prac (z uwzględnieniem zmiany w indywidualnym planie badawczym) jest zadowalający. Doktorantka zaprezentowała w sposób wyczerpujący przebieg dotychczasowych prac, napotkane problemy oraz wdrożone lub planowane do wdrożenia sposoby ich rozwiązania. W sposób świadczący o znajomości tematyki badawczej odpowiadała na zadane przez Komisję pytania, zarówno dotyczące zagadnień merytorycznych, jak i technicznych szczegółów doświadczeń. Doktorantka posiada także dobry dorobek naukowy, w tym 1 publikację, której jest pierwszym autorem, a która dotyczy badań wykonywanych w ramach szkoły doktorskiej.

Paulina Żebrowska

28.09.2021

Pozytywna

Zadania badawcze Indywidualnego Planu Badawczego są realizowane zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie nie budzi zastrzeżeń, chociaż wymagane będzie poszerzenie grupy kontrolnej. Doktorantka opublikowała pracę przeglądową z zakresu tematyki doktoratu, co świadczy o dobrym rozeznaniu tematu badawczego i ułatwi prowadzenie badań doświadczalnych. Według oceny Komisji ryzyko opóźnień w realizacji badań doktorskich w toku przebiegu studiów jest niewielkie.

Nauki chemiczne i nauki fizyczne

Imię i nazwisko
doktoranta

Data oceny

Ocena

Uzasadnienie

Rafał Kosman

29.10.2021

Pozytywna

Komisja uznała tematykę pracy doktorskiej za aktualną, interdyscyplinarną i ambitną, przy tym - o dużej wartości poznawczej.

Praca realizowana jest zgodnie z IPB, z niewielkimi  opóźnieniami w kilku punktach, co zarówno w opinii Doktoranta, jak i Promotora nie powinno spowodować opóźnienia w terminowym ukończeniu rozprawy.

Magdalena Dudek

24.11.2021

Pozytywna

Praca realizowana jest zgodnie z IPB. Zarówno w opinii Doktorantki, jak i Promotora, 4-letni okres powinien wystarczyć do zakończenia pracy doktorskiej.

Wojciech Piotrowski

24.11.2021

Pozytywna

Praca realizowana jest zgodnie z IPB. Zarówno w opinii Doktoranta, jak i Promotora, ukończenie rozprawy nastąpi w terminie.

Zdaniem Komisji mgr Wojciech Piotrowski zasługuje na szczególnie wysoką ocenę.

Zuzanna Korczak

29.11.2021

Pozytywna

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą postępu realizacji rozprawy doktorskiej Pani mgr Zuzanny Korczak oraz po wysłuchaniu jej prezentacji na temat prowadzonych badań Komisja pozytywnie oceniła zarówno samą doktorantkę jak i postęp prac badawczych związanych z doktoratem.