Przed uzyskaniem wpisu na trzeci rok kształcenia doktoranci WSD IPAN są poddawani ocenie śródokresowej, prowadzonej na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

Ocena śródokresowa prowadzona jest przez Komisje ds. oceny śródokresowej powoływane przez Radę Szkoły w oparciu o „Szczegółowy tryb oceny śródokresowej we Wrocławskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk” (PDF, 718 kB).

Rok 2022

 

Składy Komisji

1. Dyscyplina: nauki chemiczne

Dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała (INTiBS PAN) – przewodnicząca
Dr hab. Magdalena Rok (Wydz. Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Radosław Lisiecki (INTiBS PAN)

Doktoranci objęci oceną:
Dawid Drozdowski
Piotr Żemojtel

2. Dyscyplina: nauki fizyczne

Komisja nr.1
Prof. dr hab. Marek Wołcyrz (INTiBS PAN) – przewodniczący
Prof. dr hab. Marek Godlewski (Instytut Fizyki, PAN)
Prof. dr hab. Piotr Wiśniewski (INTiBS PAN)

Doktoranci objęci oceną Komisji:
Alison Felix
Damian Bęben
Aleksandra Chudzyńska

Komisja nr. 2
Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki (INTiBS PAN) – przewodniczący
Dr hab. Bartłomiej Wiendlocha (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH)
Dr hab. Bartłomiej Cichy (INTiBS PAN)

Doktoranci objęci oceną Komisji:
Kaja Bilińska

3. Dyscyplina: nauki biologiczne

Komisja nr. 1
Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik (IITD PAN) – przewodnicząca
Prof. dr hab. Teresa Olczak (Wydz. Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz (IITD PAN)

Doktoranci objęci oceną Komisji:
Jakub Cebula
Magdalena Geneja
Robert Mroczek
Joanna Wysocka

Komisja nr. 2
Prof. dr hab. Marcin Czerwiński (IITD PAN) – przewodniczący
Prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska (Wydz. Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak (IITD PAN)

Doktoranci objęci oceną Komisji:
Kinga Chybicka
Paulina Kubik
Marta Piksa
Anna Wróblewska

Komisja nr. 3
Dr hab. Małgorzata Cebrat (IITD PAN) – przewodnicząca
Prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz (Wydz. Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Edyta Pawlak (IITD PAN)

Doktoranci objęci oceną Komisji:
Dominika Lewoń-Mrozek
Aleksandra Strzykalska
Honorata Zachary

4. Dyscyplina: nauki medyczne

Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska (IITD PAN) – przewodnicząca
Prof. dr hab. Brygida Knysz (Wydz. Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Dr hab. Łukasz Łaczmański (IITD PAN)

Doktoranci objęci oceną Komisji:
Anna Andrzejczak
Nafeesa Moksud
Jagoda Siemaszko
Miriam Tomczak

Wyniki oceny:

Nauki biologiczne

Imię i nazwisko
doktoranta

Data oceny

Ocena

Uzasadnienie

Daria Artyszuk

28.09.2021

Pozytywna

Zadania badawcze Indywidualnego Planu Badawczego w zdecydowanej większości są realizowane zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie nie budzi zastrzeżeń a niewielkie opóźnienia (zadanie 2 II roku studiów) są wyjaśnione. Ponadto Doktorantka opublikowała wyniki części swoich badań, co świadczy o dobrym postępie prac. Według oceny Komisji ryzyko opóźnień w realizacji badań doktorskich w toku przebiegu studiów jest niewielkie.

Anna Chudzik

28.09.2021

Pozytywna

Zadania badawcze Indywidualnego Planu Badawczego w zdecydowanej większości są realizowane zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie nie budzi zastrzeżeń. Niewielkie opóźnienia w realizacji zadania 2 przewidzianego na drugim roku studiów są możliwe do nadrobienia w toku dalszych studiów. Ponadto Doktorantka opublikowała pracę przeglądową z zakresu tematyki doktoratu, co świadczy o dobrym rozeznaniu tematu badawczego i ułatwi prowadzenie badań doświadczalnych. Według oceny Komisji ryzyko opóźnień w realizacji badań doktorskich w toku przebiegu studiów jest niewielkie.

Katarzyna Leszczyńska

27.09.2021

Pozytywna

Doktorantka wykonała znaczną część zaplanowanych badań. Dotychczasowy postęp prac świadczy o tym, iż indywidualny plan badań realizowany jest właściwie, zaś napotkane problemy naukowe rozwiązywane są na bieżąco, poprzez odpowiednią analizę napotkanych przeszkód i poszukiwanie skutecznych rozwiązań. W trakcie prezentacji, Doktorantka jasno przedstawiła założenia oraz dotychczasowe wyniki badań, wyjaśniła także, również w odpowiedzi na zadane pytania, szczegóły techniczne prowadzonych badań oraz podała w sposób wyczerpujący sposoby rozwiązania napotkanych problemów naukowych.

Mateusz Noszka

27.09.2021

Pozytywna

Realizacja założeń indywidualnego planu badawczego po 2 roku szkoły doktorskiej jest na bardzo dobrym poziomie. Doktorant część swoich badań, wykonanych na jednym z badanych mikroorganizmów opublikował, jako równorzędny 1-szy autor w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nucl Acid Res. Napotkane problemy badawcze w czasie realizacji badań są na bieżąco analizowane przez Doktoranta. Doktorant proponuje wiele alternatywnych rozwiązań napotkanych problemów, które, jak się wydaje mogą doprowadzić do kolejnych interesujących odkryć naukowych dokonanych przez Doktoranta. Doktorant jest bardzo aktywny naukowo, także, jako osoba zaangażowana w popularyzację nauki.

Katarzyna Pacyga-Prus

27.09.2021

Pozytywna

Postęp prac dotyczący realizacji indywidualnego planu badawczego można uznać za w pełni zadowalający. Pewne opóźnienia w jego realizacji nie są krytyczne, zaś Doktorantka przedstawiła sposoby poradzenia sobie z zaistniałymi problemami. Doktorantka w sposób wyczerpujący odpowiadała na zadawane pytania wykazując się szeroką wiedzą w poruszanej tematyce.

Justyna Rewak-Soroczyńska

28.09.2021

Pozytywna

Zadania badawcze Indywidualnego Planu Badawczego są realizowane zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie nie budzi zastrzeżeń. Rozpoczęła już realizację zadań badawczych przewidzianych w 3-4 roku studiów. Według oceny Komisji ryzyko opóźnień w realizacji badań doktorskich w toku przebiegu studiów jest niewielkie.

Agnieszka Szyposzyńska

27.09.2021

Pozytywna

Komisja ustaliła, iż postęp prac (z uwzględnieniem zmiany w indywidualnym planie badawczym) jest zadowalający. Doktorantka zaprezentowała w sposób wyczerpujący przebieg dotychczasowych prac, napotkane problemy oraz wdrożone lub planowane do wdrożenia sposoby ich rozwiązania. W sposób świadczący o znajomości tematyki badawczej odpowiadała na zadane przez Komisję pytania, zarówno dotyczące zagadnień merytorycznych, jak i technicznych szczegółów doświadczeń. Doktorantka posiada także dobry dorobek naukowy, w tym 1 publikację, której jest pierwszym autorem, a która dotyczy badań wykonywanych w ramach szkoły doktorskiej.

Paulina Żebrowska

28.09.2021

Pozytywna

Zadania badawcze Indywidualnego Planu Badawczego są realizowane zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie nie budzi zastrzeżeń, chociaż wymagane będzie poszerzenie grupy kontrolnej. Doktorantka opublikowała pracę przeglądową z zakresu tematyki doktoratu, co świadczy o dobrym rozeznaniu tematu badawczego i ułatwi prowadzenie badań doświadczalnych. Według oceny Komisji ryzyko opóźnień w realizacji badań doktorskich w toku przebiegu studiów jest niewielkie.

Nauki chemiczne i nauki fizyczne

Imię i nazwisko
doktoranta

Data oceny

Ocena

Uzasadnienie

Rafał Kosman

29.10.2021

Pozytywna

Komisja uznała tematykę pracy doktorskiej za aktualną, interdyscyplinarną i ambitną, przy tym - o dużej wartości poznawczej.

Praca realizowana jest zgodnie z IPB, z niewielkimi  opóźnieniami w kilku punktach, co zarówno w opinii Doktoranta, jak i Promotora nie powinno spowodować opóźnienia w terminowym ukończeniu rozprawy.

Magdalena Dudek

24.11.2021

Pozytywna

Praca realizowana jest zgodnie z IPB. Zarówno w opinii Doktorantki, jak i Promotora, 4-letni okres powinien wystarczyć do zakończenia pracy doktorskiej.

Wojciech Piotrowski

24.11.2021

Pozytywna

Praca realizowana jest zgodnie z IPB. Zarówno w opinii Doktoranta, jak i Promotora, ukończenie rozprawy nastąpi w terminie.

Zdaniem Komisji mgr Wojciech Piotrowski zasługuje na szczególnie wysoką ocenę.

Zuzanna Korczak

29.11.2021

Pozytywna

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą postępu realizacji rozprawy doktorskiej Pani mgr Zuzanny Korczak oraz po wysłuchaniu jej prezentacji na temat prowadzonych badań Komisja pozytywnie oceniła zarówno samą doktorantkę jak i postęp prac badawczych związanych z doktoratem.

Alison Felix de Araujo Maia

09.09.2022

Pozytywna

Komisja postanowiła pozytywnie ocenić postępy w pracach mgr. inż. Alisona Felixa de Araujo Mai prowadzonych w trakcie 1. i 2. roku Szkoły Doktorskiej. Praca realizowana jest mniej więcej zgodnie z IPB. Zarówno w opinii Doktoranta, jak i Promotora, ukończenie rozprawy nastąpi w terminie, jeśli Doktorant nadrobi niewielkie opóźnienia.

Damian Bęben

09.09.2022

Pozytywna

Komisja, pomimo pewnych wątpliwości, postanowiła pozytywnie ocenić postępy w pracach badawczych mgr. inż. Damiana Bębna prowadzonych w trakcie 1. i 2. roku Szkoły Doktorskiej. Praca realizowana jest zgodnie z IPB po wprowadzonych zmianach. W opinii Komisji terminowe ukończenie rozprawy będzie możliwe pod warunkiem intensywnej pracy Doktoranta i mądrego sformułowania jej celu.

Aleksandra Chudzyńska

09.09.2022

Pozytywna

Komisja postanowiła pozytywnie ocenić postępy w pracach badawczych mgr inż. Aleksandry Chudzyńskiej prowadzonych w trakcie 1. i 2. roku Szkoły Doktorskiej. Praca realizowana jest w dużym stopniu zgodnie z IPB. Zarówno w opinii Doktoranta, jak i Promotora, ukończenie rozprawy powinno nastąpić w terminie.

Piotr Żemojtel

22.09.2022

Pozytywna

Komisja postanowiła jednomyślnie pozytywnie ocenić postępy w pracach nad realizacją indywidualnego planu badawczego mgr. inż. Piotra Żemojtela prowadzonych w trakcie 1. i 2. roku Szkoły Doktorskiej.

Komisja wysoko oceniła realizację ambitnych zadań teoretycznych i eksperymentalnych Doktoranta oraz uzyskane wyniki w ramach indywidualnego planu badawczego. W związku z tym Komisja przewiduje, że realny jest planowany termin złożenia rozprawy doktorskiej pod koniec 4. roku.

Dawid Drozdowski

22.09.2022

Pozytywna

Komisja jednomyślnie postanowiła ocenić pozytywnie postępy w pracach nad realizacją indywidualnego planu badawczego mgr. inż. Dawida Drozdowskiego prowadzonych w trakcie 1. i 2. roku Szkoły Doktorskiej.

Komisja wysoko oceniła realizację prac Doktoranta, zgodnie z ambitnym indywidualnym planem badawczym, oraz otrzymane wartościowe wyniki eksperymentalne, przedstawione w publikacjach i na konferencjach naukowych. W związku z powyższym Komisja przewiduje, że złożenie rozprawy doktorskiej powinno nastąpić w planowanym terminie pod koniec 4. roku.

Kaja Bilińska

28.09.2022

Pozytywna

Komisja pozytywnie oceniła postępy w pracach badawczych mgr Kai Bilińskiej prowadzonych w ramach 1. i 2. roku studiów w Szkole Doktorskiej Instytutów PAN we Wrocławiu. Komisja stwierdziła, że prace realizowane są zgodnie z IPB i należy prognozować, że 4-letni okres powinien wystarczyć do ukończenia doktoratu. Opinie o terminowym zakończeniu studiów wyrazili również promotor i doktorantka.