Przed uzyskaniem wpisu na trzeci rok kształcenia doktoranci WSD IPAN są poddawani ocenie śródokresowej, prowadzonej na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

Ocena śródokresowa prowadzona jest przez Komisje ds. oceny śródokresowej powoływane przez Radę Szkoły w oparciu o „Szczegółowy tryb oceny śródokresowej we Wrocławskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk” (PDF, 718 kB).