Kto może kandydować?

O przyjęcie do WSD IPAN mogą się ubiegać osoby, które chciałyby rozpocząć realizację czteroletniego programu kształcenia doktorskiego w dyscyplinach, w których Podmioty Doktoryzujące mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, i które uzyskały tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (lub uzyskają ten tytuł przed rozpoczęciem kształcenia tj. przed 1 października):

 • z fizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub kierunków pokrewnych - w przypadku dyscyplin nauk fizycznych i chemicznych,
 • z biologii, biotechnologii, medycyny, farmacji, chemii lub kierunków pokrewnych - w przypadku dyscyplin nauk biologicznych i medycznych.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się osoby niespełniające wyżej wymienionych wymagań, ale będące absolwentami studiów pierwszego stopnia lub które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich na kierunkach wymienionych wyżej.

Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja podstawowa prowadzona jest w drodze konkursu prowadzonego przez Komisje Rekrutacyjne działające przy Podmiotach Doktoryzujących (tj. INTiBS PAN i IITD PAN). Podstawą przyjęcia kandydata do Szkoły jest pozycja na liście rankingowej wyznaczonej uzyskaną liczbą punktów rekrutacyjnych oraz dostępność miejsc w Podmiotach Doktoryzujących.

Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, na które składają się:

 • 10-minutowa prezentacja w języku angielskim dotychczasowych osiągnięć naukowych, motywacji do podjęcia pracy naukowej oraz własnych zainteresowań naukowych
 • rozmowa w języku polskim lub angielskim weryfikująca znajomość wybranej dyscypliny nauki; w szczególności sprawdzana będzie wiedza kandydata:
  • w dyscyplinie nauk fizycznych – z fizyki (w szczególności z fizyki ciała stałego),
  • w dyscyplinie nauk chemicznych – z chemii (w szczególności z chemii fizycznej),
  • w dyscyplinie nauk biologicznych – z biologii (w szczególności z immunologii, biologii molekularnej i mikrobiologii).

Po przeprowadzaniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisje Rekrutacyjne przyznają kandydatom punkty rekrutacyjne (od 0 do 20 punktów), na które składają się:

 • ocena dotychczasowego przebiegu kształcenia, osiągnięć i predyspozycji do pracy naukowej kandydata na podstawie dostarczonej dokumentacji (od 0 do 5 punktów),
 • ocena prezentacji kandydata (od 0 do 5 punktów),
 • ocena wiedzy kandydata w wybranej dyscyplinie (od 0 do 10 punktów),
a następnie sporządzają listy rankingowe dla każdej dyscypliny z osobna.

Listy rankingowe ze wskazaniem minimalnej liczby punktów rekrutacyjnych oraz osób przyjętych są jawne i zostają ogłoszone na stronie internetowej Szkoły oraz w Biuletynach Informacji Publicznej Podmiotów Doktoryzujących

W przypadku nieobsadzenia dostępnej liczby miejsc Szkoła zastrzega sobie prawo do ogłoszenia i przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej we wrześniu.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać:

 • elektronicznie na adres  (preferowany sposób składania wniosku), przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).
 • osobiście w siedzibie Szkoły (tj. w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00
  albo
 • przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Podanie powinno zawierać następujący wypełniony formularz zgłoszeniowy (DOCX, 43 kB) (dostępny na stronie internetowej Szkoły) oraz przedstawione w języku polskim lub angielskim:
 • dyplomy: ukończenia studiów licencjackich (inżynierskich) i magisterskich (jeśli ten ostatni został już wydany),
  [w przypadku kandydatów o wyjątkowych osiągnięciach naukowych i niespełniających tego warunku: (1) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz (2) wniosek do Rady Szkoły o dopuszczenie do rekrutacji zawierający opis udokumentowanego osiągnięcia naukowego o najwyższej jakości],
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów, wraz z obliczoną średnią ze studiów,
 • poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym w postaci certyfikatu lub informacji w suplemencie do dyplomu, że zaliczony w toku studiów lektorat z języka angielskiego był na wymaganym poziomie (w razie braku informacji o poziomie kursu w suplemencie konieczne jest zaświadczenie z dziekanatu),
 • list motywacyjny ze wskazaniem 2-3 tematów badawczych z listy oferowanych tematów prac doktorskich. 
 • dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, listę ukończonych kursów i studiów podyplomowych, uzyskane certyfikaty językowe, aktywność w kołach naukowych itp.).
 • w przypadku wskazania tematyki realizowanej w ramach projektów badawczych (finansowanych ze źródeł zewnętrznych), zgłoszenie do rekrutacji do danego projektu (danych projektów) i ewentualnie wymagane dodatkowe dokumenty.

W przypadku obcokrajowców, którzy tytuł zawodowy uzyskali na uczelni spoza Unii Europejskiej dodatkowo wymagane jest uwierzytelnienie dokumentów poświadczających uzyskanie tego tytułu przez NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej).

Czy można być doktorantem w projekcie badawczym?

W przypadku pojawienia się środków finansowych pochodzących z projektów instytucji zewnętrznych a przeznaczonych na finansowanie stypendium doktoranckiego doktoranta biorącego udział w projekcie może być ogłoszona rekrutacja specjalna z rozpoczęciem kształcenia od początku miesiąca następującego po wpisaniu na listę doktorantów. Odbywać się będzie ona na zasadach opisanych wyżej, przy czym:

 • kalendarz rekrutacji specjalnej zostanie ogłoszony z wyprzedzeniem na stronie internetowej Szkoły.
 • do składu Komisji Rekrutacyjnej zostaje dołączony kierownik danego projektu, który przydziela dodatkowo od 0 do 4 punktów za przydatność kandydata do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

Gdzie można się dowiedzieć więcej?

Szczegółowe i prawnie obowiązujące zasady rekrutacji można znaleźć tutaj (PDF, 270 kB).
Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (RODO) można znaleźć tutaj (PDF, 195kB).