Temat: Charakterystyka  właściwości cieplnych wybranych kompleksów molekularnych z wykorzystaniem różnicowejkalorymetrii skaningowej (DSC) oraz wagi termo grawimetrycznej (TGA)

Opiekunowie: dr hab. Marek Drozd.

Kontakt: tel. 71 395 4149, email:

Opis: Połączone metody DSC oraz TGA umożliwiają szybkie odkrycie oraz weryfikację przemian fazowych, którym ulegają badane substancje stałe. Przeprowadzone zostaną pomiary właściwości kalorymetrycznych w zakresie temperatur od 100 K do 550o  C oraz pomiary termo grawimetryczne w zakresie 20 – 1000 o  C . Pomiary będą prowadzone, albo na naszych próbkach lub próbkach dostarczonych przez praktykanta-stażystę. Kolejnym etapem pracy będzie próba wytłumaczenia mechanizmów okrytych strukturalnych przemian fazowych na podstawie pomiaru widm oscylacyjnych w funkcji temperatury.