Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Dla studentów

Kontakt: 71 395 4163, email:

Oferta kierowana do studentów kierunków: chemia, fizyka, oraz inżyniera materiałowa.

Temat 1: Otrzymywanie i zbadanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nieorganicznych luminoforów do zastosowania w oświetleniu LED.

Do zadań magistranta będzie należała synteza nieorganicznych luminoforów domieszkowanych wybranymi jonami optycznie czynnymi. Następnie weryfikacja struktury za pomocą techniki XRD oraz wykonanie charakterystyki spektroskopowej otrzymanych luminoforów (widma emisji, wzbudzenia, kinetyka luminescencji, pomiary stabilności temperaturowej, wydajność kwantowa). Student zostanie zapoznany z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników. Min. 1 rok

Temat 2: Preparatyka oraz właściwości spektroskopowe kompozytów zawierających nieorganiczne luminofory do zastosowania w oświetleniu LED.

Celem pracy magisterskiej będzie synteza nieorganicznych luminoforów domieszkowanych wybranymi jonami optycznie czynnymi. Po weryfikacji struktury za pomocą techniki XRD zostanie wykonana charakterystyka spektroskopowa otrzymanych luminoforów (widma emisji, wzbudzenia, kinetyka luminescencji, pomiary stabilności temperaturowej, wydajność kwantowa). Ostatnim etapem pracy będzie wykonanie kompozytów zawierających otrzymane luminofory oraz porównanie ich właściwości spektroskopowych z właściwościami luminoforów proszkowych. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników.  Min. 1,5 roku

Temat 3: Synteza i badania fizyko-chemiczne układów organiczno-nieorganicznych typu MOF do zastosowania w termometrii luminescencyjnej.

Celem pracy magisterskiej będzie opracowanie metody hodowli wybranych organiczno-nieorganicznych mrówczanów o strukturze typu perowskitu oraz zbadanie ich właściwości fizyko-chemicznych. Materiały te domieszkowane będą metalami przejściowymi. Student zostanie zapoznany z technikami pomiarowymi (widma wzbudzenia, emisji, kinetyka luminescencji, badania temperaturowe), a zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników. Ostatnim etapem pracy będzie zbadanie potencjału otrzymanych monokryształów do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Min. 1 rok

Kontakt: tel. 71 3954 176, email: 

Temat: Synteza i badanie właściwości spektroskopowych materiałów domieszkowanych jonami ziem rzadkich wykazujących zjawisko opóźnionej luminescencji

Celem pracy jest opracowanie metod syntezy i zbadanie właściwości spektroskopowych luminoforów nieorganicznych wykazujących długotrwałą poświatę (ang. persistent phosphors), tj. luminoforów, w których obserwuje się zjawisko luminescencji jeszcze długo po usunięciu źródła wzbudzającego. Zadania pracy obejmują zatem tak badania nad tworzeniem i naturą centr pułapkujących energię jak również sam mechanizm opóźnionej luminescencji w wybranych materiałach i układach domieszek.

Termin realizacji: min. 1,5 roku

Kontakt: tel. 71 3954 258, email: 

Temat: Kwazicząstki w rozterce: dualizm elektronów 5i jego zadziwiające konsekwencje.

W ostatnich kilku latach obserwuje się ponowny ogromny wzrost zainteresowania układami międzymetalicznymi na bazie aktynowców. Wynika to w dużej mierze z odkryć niezwykłych aspektów zjawisk kolektywnych występujących w takich materiałach w niskich temperaturach: niekonwencjonalnych form nadprzewodnictwa, czy też egzotycznych uporządkowań magnetycznych, multipolowych lub/i orbitalnych. Zachowania te związane są prawdopodobnie ze specyficznym, „dualnym” charakterem elektronów 5f oraz łatwością zmiany stopnia ich lokalizacji za pomocą czynników zewnętrznych. Mikroskopowo wynika to z faktu, iż podstawowe oddziaływania (kulombowskie, spinowo-orbitalne, wymienne), decydujące o charakterze stanu podstawowego, są tu podobnej wielkości. Z tej właśnie przyczyny opis teoretyczny takich układów jest trudny i pomimo wysiłków licznych grup badawczych na całym świecie - daleki od satysfakcjonującego. Liczne zaskakujące odkrycia eksperymentalne, jak np. współistnienia ferromagnetyzmu i nadprzewodnictwa w UGe2, URhGe, UCoGe oraz UIr, niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w UTe2, NpPd5Al2, PuCoGa5 i PuRhGa5, uporządkowania kwadrupolowego w UPd3 i oktupolowego w NpO2, obecności „ukrytego parametru porządku” w URu2Si2, czy też niezwykłego zachowania elektronów 5f w δ-Pu etc., nieustannie pozostają przedmiotem żywych debat fizyków i stymulują dalsze intensywne prace doświadczalne i teoretyczne nad tymi i podobnymi materiałami, prowadzone z dużym rozmachem przez najbardziej renomowane ośrodki naukowe na świecie (w tym INTiBS PAN we Wrocławiu), z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik badawczych.

Kontakt: tel. 71 3954 171, email: 

 1. Nowe związki kompleksowe metali d-elektronowych o zastosowaniach biomedycznych.

 2. Związki heterocykliczne jako ligandy kompleksujące jony lantanowców - ich rola w transferze energii.

 3. Zastosowanie spektroskopii Terahercowej z badaniach żywności i układów biologicznych.

Kontakt: tel. 71 3954 153, email: 

Temat 1: Badania wpływu domieszkowania nośnika na aktywność katalizatorów metalicznych w reakcjach utleniania

Zadaniem magistranta/ki będzie synteza i wstępna charakterystyka serii nośników tlenkowych typu MxAl2-xO3-δ (M – wybrany metal domieszki) o ściśle zaprojektowanej morfologii i dużej powierzchni właściwej, a następnie osadzenie na ich powierzchni nanocząstek wybranego metalu szlachetnego (NM) o bardzo wysokiej dyspersji. W kolejnym kroku otrzymane katalizatory magistrant/ka zanalizuje pod kątem składu chemicznego (EDS), morfologii nośnika (TEM, SEM), dyspersji metalicznej fazy aktywnej (TEM, chemisorpcja), struktury (XRD, dyfrakcja elektronowa) i tekstury (BET). Wybrane układy magistrant/ka przebada pod kątem redukowalności (H2-TPR) oraz aktywności katalitycznej w modelowej reakcji katalitycznego utleniania propanu (GC).

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga predyspozycji do pracy
w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.

Temat 2: Nowe układy tlenkowe NMxMyCe1-x-yO2-δ do zastosowań w katalizie reakcji utleniania (NM – aktywny metal szlachetny, M – metal domieszki)

Zadaniem magistranta/ki będzie otrzymanie serii podwójnie domieszkowanych, nanorozmiarowych tlenków NMxMyCe1-x-yO2-δ zawierających jony wybranego metalu szlachetnego (NM) i jony wybranego metalu domieszki (M), a następnie ich dokładna charakterystyka fizykochemiczna pod kątem składu (EDS), morfologii (TEM), struktury (XRD, dyfrakcja elektronowa, spektroskopia Ramana) i tekstury (BET). Otrzymane układy magistrant/ka przebada następnie pod kątem redukowalności (H2-TPR)
i aktywności katalitycznej w modelowych reakcjach katalitycznego utleniania propanu (GC) i sadzy (TGA).

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga predyspozycji do pracy
w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.

Temat 3: Badania dyspersji fazy metalicznej w układach NM/CeO2/Al2O3 (NM – metal szlachetny)

Zadaniem magistranta/ki będzie synteza serii układów NM/CeO2/Al2O3 zawierających wybrany metal szlachetny (NM) w formie silnie rozproszonej, a następnie charakterystyka otrzymanych materiałów pod kątem składu (EDS, ICP), struktury (XRD, dyfrakcja elektronowa) i tekstury (BET). Kluczowymi pomiarami będą pomiary rozmiarów cząstek metalu szlachetnego za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz metod chemisorpcyjnych.

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga predyspozycji do pracy
w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.

Kontakt: tel. 71 3954 150, email: 

Temat: Synteza i wstępna charakterystyka mieszanych tlenków Ce1-xLnxO2-y o morfologii rurek

Praca doświadczalna. Celem pracy będzie optymalizacja warunków syntezy dzięki której możliwe będzie otrzymanie pożądanych materiałów oraz ich wstępna charakterystyka metodami mikroskopowymi i dyfrakcyjnymi. Badania będące tematem tej pracy będą bardzo interesujące ze względu na ich potencjalne zastosowania w katalizie heterogenicznej. Materiały, które zostaną uzyskane w trakcie prac będą testowane jako samodzielne katalizatory a także jako aktywne nośniki katalityczne dla silnie rozproszonej fazy metalicznej.

Kontakt: tel. 71 3954 174, email: 

Temat: Opracowanie i optymalizacja technologii umieszczania grafenu w osnowach polimerowych oraz zbadanie właściwości fizykochemicznych kompozytów

Praca doświadczalna obejmująca opracowanie metod funkcjonalizacji powierzchni płatków grafenowych oraz technologii wprowadzania ich do farb i polimerów. Dla wybranych materiałów przeprowadzone zostaną próby mające na celu uzyskanie optymalnych proporcji wypełniacza i osnowy. Badania te będą miały na celu uzyskanie funkcjonalnych kompozytów, mogących mieć różne zastosowania w przemyśle. Dla kompozytów przeprowadzone zostaną testy w celu uzyskania informacji o możliwości poprawy własności fizycznych końcowego produktu. Sprawdzona zostanie technologia wprowadzenia domieszki zarówno czystej jak i z funkcjonalizowaną powierzchnią aby sprawdzić kompatybilność obu układów i otrzymać produkt nie ulegający rozwarstwieniu, wtrąceniom czy przebarwieniom. Dla kompozytów przeprowadzone zostaną badania strukturalne, morfologiczne, mechaniczne i biologiczne. aby scharakteryzować parametry użytkowe wytworzonych produktów. Podczas wykonywania pracy magisterskiej studenci będę mieli okazję zapoznać się z technikami pomiarowymi takimi jak dyfrakcja rentgenowska, transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa oraz spektroskopia ramanowska. Otrzymane wyniki będą analizowana i przedstawiane w formie krótkich raportów, które będą podstawą przygotowania publikacji naukowej.

Kontakt: tel. 71 395 4265, email: 

Temat: Efekty rozmiarowe w izolatorze Kondo CeOs4As12

Topologiczny izolator Kondo (TIK) to oczekiwana nowa klasa materiałów, których nietrywialne własności topologiczne wynikają z silnych korelacji elektronowych i efektów spinowo-orbitalnych. W odróżnieniu do izolatorów topologicznych, w których powierzchniowe stany metaliczne wynikają z inwersji pasm tworzących przerwę energetyczną, przerwa energetyczna w izolatorze Kondo TIK jest skutkiem magnetycznego efektu Kondo. Potencjalnym kandydatem na TIK jest wypełniony cerem skutterudyt osmowo-arsenowy CeOs4As12. W ramach pracy magisterskiej, hipoteza o nietrywialnych własnościach topologicznych monokryształów CeOs4As12 będzie weryfikowana poprzez badanie efektów rozmiarowych takich wielkości transportowych, jak opór elektryczny i siła termoelektryczna, w zakresie ultra-niskich temperatur do 0.01 K i w polach magnetycznych do 16 T.

Kontakt: tel. 71 395 4150, email:

Synteza i badanie wpływu stopnia zdefektowania powierzchni mieszanego tlenku Ce1-xLnxO2-y na kształt i rozmiar osadzonych na nim nanocząstek metalu szlachetnego oraz ich orientację względem nośnika

Praca doświadczalna.

Pierwszym zadaniem będzie opracowanie warunków kształtoselektywnej syntezy mieszanych tlenków Ce1-xLnxO2-y oraz udekorowanie ich powierzchni nanocząstkami metalu szlachetnego. Kolejnym zadaniem będzie zbadanie zachowania się nanocząstek metalu szlachetnego zdyspergowanego na tlenkowym nośniku (Ce1-xLnxO2-y) w zależności od stopnia zdefektowania eksponowanych przez krystality Ce1-xLnxO2-y ścian. Istotną częścią pracy będzie analiza mikrostruktury oraz składu otrzymanych próbek za pomocą metod mikroskopii elektronowej (TEM oraz SEM), dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS).

Dla zastosowań katalitycznych bardzo ważnym parametrem jest rozmiar, ułożenie na nośniku i rodzaj eksponowanych ścian nanokrystalitów metalu szlachetnego a także stabilność strukturalna cząstek metalu w trakcie cyklicznych procesów utleniania-redukcji. Badania podstawowe proponowane w tym projekcie mają na celu zbadanie wpływu zdefektowania mieszanych tlenków na morfologię i orientację osadzonych na nich nanokrystalitów metalu szlachetnego a ponadto pozwolą ocenić możliwości aplikacyjne układów Me/Ce1-xLnxO2-y jako katalizatorów do niskotemperaturowego utleniania związków organicznych.

Kontakt: tel. 71 395 4155, email:

Temat 1: Mieszana wartościowość Ce w tlenkach M-Ce-O (M = Ca, Sr, Ba)

Praca doświadczalna. Zadaniem będzie otrzymanie nanokrystalicznych tlenków M-Ce-O (M=metal alkaliczny) zawierających jednocześnie jony Ce4+ i Ce3+. Układy takie mają duże znaczenie jako nośniki bądź promotory w katalizatorach reakcji utleniania. Istotną częścią pracy będzie analiza struktury oraz składu otrzymanych próbek za pomocą metod dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), mikroskopii elektronowej (TEM oraz SEM) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS). Zawartość jonów Ce3+ będzie analizowana metodami magnetycznymi.

Temat 2: Synteza i charakterystyka strukturalna nanokrystalicznych glinianów LnAlO3 o strukturze heksagonalnej (Ln – lantanowiec)

Praca doświadczalna. W literaturze istnieją rozbieżności odnośnie do struktury i składu chemicznego glinianu itru YAlO3 o strukturze heksagonalnej (P63/mmc). Celem pracy będzie otrzymania izostrukturalnych z YAlO3 glinianów lantanowców w postaci nanokrystalicznej i podjęcie próby określenia ich rzeczywistej struktury. Istotną częścią pracy będzie analiza struktury oraz składu otrzymanych próbek za pomocą metod dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), mikroskopii elektronowej (TEM oraz SEM) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS).

Temat 3: Identyfikacja wtrąceń faz mniejszościowych w układach wieloskładnikowych za pomocą sprzężonych metod dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS)

Praca doświadczalna. Zadaniem będzie zbadanie możliwości wykorzystania sprzężonych metod dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) zaimplementowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym (FE-SEM) do identyfikacji wtrąceń mniejszościowych faz (także zanieczyszczeń) w materiałach wielofazowych.

Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

 1. Otrzymywanie i badanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nanometrycznych związków fosforanów domieszkowanego i współdomieszkowanych jonami lantanowców - syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok;
 2. Synteza i zbadanie wpływu domieszkowania i współdomieszkowania jonami lantanowców na parametry strukturalne i spektroskopowe układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+ - syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok
 3. Synteza i zbadanie wpływu domieszkowania i współdomieszkowania jonami lantanowców oraz jonami typu s2 na parametry strukturalne i spektroskopowe związków o strukturze antyperowskitu syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok;
 4. Badanie warunków syntezy na strukturę i właściwości spektroskopowe nanokrystalicznych materiałów tlenkowych domieszkowanych i współdomieszkowanych jonami lantanowców oraz jonami typu s2 - syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok.
 5. Badanie warunków syntezy na strukturę i właściwości fizyko-chemiczne nanokrystalicznych materiałów ferrytowych syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia – pomiary impedancyjne i magnetyczne) min. 1 rok.

Kontakt: tel. 71 395 4166, email:

 1. Synteza i optymalizacja własności spektroskopowych ultramałych luminescencyjnych nanokrystalitów koloidalnych domieszkowanych jonami lantanowców (chemia, inżynieria materiałowa).
  Praca będzie polegała na syntezie ultramałych (<6nm) koloidalnych nanokryształów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców. Otrzymane materiały będą badane metodami krystalograficznymi, spektroskopowymi oraz będą badane pod kątem zastosowań w testach biologicznych typu FRET. Niezbędna jest znajomość podstaw chemii nieorganicznej, spektroskopii lantanowców i metod spektroskopii optycznej.
  Wymagane zaangażowanie minimum 3 dni w tygodniu, 1.5 roku.

 2. Modelowanie właściwości luminoforów wykazujących lawinową emisję fotonów (temat : fizyka, matematyka, modelowanie w matlabie)
  Praca będzie polegała na wykorzystniu opracowanego modelu matematycznego do „zsyntezowania” wirtualnych nanokryształów w funkcji rozmiaru i architektury domieszek, a następnie prowadzenie symulacji ich właściwości spektroskopowych (czasów zaniku).
  Wymagana dobra znajomość Matlab, zaangażowanie minimum 2-3 dni w tygodniu (możliwa praca zdalna), 1.5 roku.

Kontakt: tel. 71 395 4315, email:

Teoria ruchu strumienia magnetycznego w antyferromagnetycznych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych.

Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe jest jednym z ważniejszych współczesnych zagadnień fizyki fazy skondensowanej. W nadprzewodniku umieszczonym w polu magnetycznym, w określonych warunkach, pojawia się strumień magnetyczny w postaci tzw. nici wirowych. Nici wirowe ze względu na swoje własności należą do gatunku makroskopowych obiektów kwantowych

Kontakt: tel. 71 395 4192, email:

1. Struktura elektronowa i własności wybranej grupy metalicznych układów f-elektronowych.

Zadaniem dyplomanta będzie wyznaczenie struktury elektronowej metalicznego układu f-elektronowego w oparciu o zależności temperaturowe ciepła właściwego i podatności magnetycznej oraz inne dostępne dane doświadczalne. Praca obejmowałaby zebranie danych doświadczalnych dla wybranej grupy, ich dyskusję i analizę w oparciu o istniejące i, jeśli okaże się to konieczne, własne programy komputerowe.

 

2. Prosty model cząstek silnie skorelowanych w zastosowaniu do przewidywania zachowania się rynku akcji.

Proste modele cząstek silnie skorelowanych konstruuje się, by wyjaśnić dalece nieintuicyjne właściwości rzeczywistych układów silnie skorelowanych, rozumieć towarzyszące im zjawiska kolektywne oraz przejścia fazowe. Od pewnego czasu wykorzystuje się je także w innych niż fizyka dziedzinach, m. in. do symulacji zachowań rynku akcji. Celem pracy byłby przegląd ostatnich osiągnięć w tej dziedzinie, ich dyskusja, uzupełniające obliczenia własne i ewentualnie zaproponowanie modyfikacji poprawiających model(e).

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30