Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Dla studentów

Temat 1: Magnetyzm oraz efekt magnetokaloryczny roztworów stałych Tb(Ni1-xAlx)gdzie (0≤x≤1).

Temat 2: Wpływ substytucji atomów Ni przez atomy Al na wybrane właściwości fizyczne roztworu  stałego Dy-Ni-Al.

Kontakt: 71 390 7 116, e-mail: 

Temat 1: Zastosowanie epitaksji z wiązki molekularnej (MBE) do wytwarzania struktur półprzewodnikowych na bazie GaN.

Temat 2: Badanie lokalnej struktury za pomocą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej.

Kontakt: 71 395 4 249, e-mail: 

Oferta może być realizowana zarówno jako temat pracy magisterskiej bądź licencjackiej.

Temat: Analiza wpływu warunków otrzymywania szkieł na bazie krzemionki na właściwości cieplne ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji piku bozonowego

Kontakt: 71 395 4 276, e-mail: 

Celem pracy jest zbadanie zależności pomiędzy warunkami w jakich przygotowane zostały próbki szkieł na bazie krzemionki na obserwowane własności cieplne, w szczególności na spodziewaną obecność i zachowanie się tzw. piku bozonowego. Do zadań magistranta należało będzie przeprowadzenie badań ciepła właściwego dla serii próbek różniących się temperaturą wygrzewania oraz atmosferą w jakiej były przygotowywane. Pomiary te realizowane będą z wykorzystaniem stanowiska PPMS (Physical Property Measurement System) znajdującego się w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa. Student zostanie zapoznany z techniką pomiarową oraz modelami teoretycznymi pozwalającymi na analizę oraz interpretację uzyskanych wyników.

Oferta skierowana do studentów kierunków fizycznych i materiałowych. Czas trwania: 1 rok

Temat 1: Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych oraz fotokatalitycznych grafitowego azotku węgla (g-C3N4) do generacji wodoru z wody.

Kontakt: 71 395 4 294, e-mail:

Celem pracy będzie synteza nowych materiałów półprzewodnikowych polimerów organicznych typu (g-C3N4), otrzymanych przez termiczną polimeryzację melaminy lub mocznika. Zadaniem studenta będzie opracowanie metody syntezy materiałów objętościowych (3D) oraz w postaci dwuwymiarowych płytek (2D) za pomocą eksfoliacji ultradźwiękowej lub termicznej, ich charakterystyka strukturalna, spektroskopowa, morfologiczna i teksturalna, z wykorzystaniem m.in. metod: XRD, Raman, FTIR, spektroskopii luminescencyjnej, analizy termo grawimetrycznej (TG), TEM/SEM, AFM, oraz badań adsorpcji azotu. Planowana jest ocena aktywności fotokatalitycznej w wydzielaniu wodoru z wody podczas aktywacji diodami mocy LED (365-450nm).

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych oraz inżynierii materiałowej. Praca wymaga predyspozycji do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.

Temat 1: Synteza nowych kompleksów metali z ligandami N-donorowymi o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych/antynowotworowych

Kontakt: 71 395 4 180, email: 

Celem pracy jest synteza nowych związków kompleksowych wybranych metali z ligandami N-donorowymi, które mogą wykazywać właściwości antybakteryjne lub antynowotworowe. Zadaniem studenta będzie optymalizacja warunków syntezy i charakterystyka otrzymanych związków z wykorzystaniem m.in. analizy termograwimetrycznej (TGA), spektroskopii
w podczerwieni (IR) oraz magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Planowane są próby otrzymania monokryształów odpowiednich do badań krystalograficznych. Dla uzyskanych kompleksów wyznaczony zostanie potencjał aplikacyjny poprzez ocenę ich właściwości antybakteryjnych lub antynowotworowych.

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga predyspozycji do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.

Zakres prac zostanie dostosowany zależnie od rodzaju pracy dyplomowej licencjacka / inżynierska / magisterska.

Temat 2: Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowych kompozytów typu MOF@biomateriał

Kontakt: 71 395 4 180, email: 

Celem pracy jest synteza nowych materiałów kompozytowych zawierających nanocząstki wybranych biomateriałów, np. bioaktywnego szkła oraz sieci metaliczno-organiczne typu MOF. Zadaniem studenta będzie opracowanie metody syntezy kompozytów, ich charakterystyka strukturalna, spektroskopowa, morfologiczna i teksturalna, z wykorzystaniem m.in. dyfraktometrii proszkowej (XRD), spektroskopii w podczerwieni (IR), analizy termograwimetrycznej i ICP-OES, mikroskopii elektronowej (TEM/SEM) oraz badań sorptometrycznych. Planowana jest ocena bioaktywności otrzymanego materiału.

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga predyspozycji do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.

Zakres prac zostanie dostosowany zależnie od rodzaju pracy dyplomowej licencjacka / inżynierska / magisterska.

Kontakt: 71 39 54 274, email:

Temat: Synteza i badanie właściwości spektroskopowych jonów dysprozu w matrycy apatytowej w obecności jonu współdomieszki – badanie transferów energii i mechanizmów wygaszania luminescencji

Praca doświadczalna, której celem będzie otrzymanie szeregu związków współdomieszkowanych jonami dysprozu i innych lantanowców. Po otrzymaniu czystych fazowo związków praca zakłada zbadanie ich charakterystykę fizykochemiczną, analizę właściwości spektroskopowych, mechanizmów transferu energii. W przypadku zadowalających efektów badań dopuszcza się poszerzenie prac o badania biologiczne. Zakres prac zostanie dostosowany zależnie od rodzaju pracy dyplomowej licencjacka / inżynierska / magisterska.

Praca na min 1 rok.

Kontakt: 71 39 54 156, email:

Temat: Synteza i zbadanie właściwości spektroskopowych materiałów hybrydowych złożonych z nieorganicznych nanoluminoforów oraz molekuł białka

Praca o charakterze eksperymentalnym. Praca będzie polegała na optymalizacji i przeskalowaniu, w kierunku użycia jak najmniejszej ilości substratów, syntezy koloidalnych kropek kwantowych z użyciem molekuł białka oraz przebadaniu wytworzonych struktur pod kątem struktury, morfologii i właściwości spektroskopowych. Kolejnym krokiem będzie połączenie uzyskanych materiałów z nanokryształami domieszkowanymi jonami lantanowców oraz zbadanie wpływu takiego połączenia na właściwości spektroskopowe i transfer energii pomiędzy strukturami. Wytworzone materiały będą badane pod kątem wykorzystania w wykrywaniu jonów metali ciężkich w wodzie.

Temat pracy jest skierowany do studentów kierunków chemicznych. Wymagana predyspozycja do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej.

Wymagane zaangażowanie minimum 3 dni w tygodniu, 1.5 roku.

Kontakt: 71 39 54 259, email:

Oferta kierowana do studentów kierunków: chemia, fizyka, inżynieria materiałowa i pokrewnych.

Temat 1: Opracowanie metody otrzymywania tlenofluorków o wzorze strukturalnym Ln4O3F6 (Ln = Pr-Gd).

Do zadań magistranta będzie należało opracowanie metody (lub metod) syntezy nanorozmiarowych tlenofluorków z rodziny Ln4O3F6. Czystość otrzymanych materiałów będzie kontrolowana poprzez pomiary proszkowej dyfrakcji promieni X (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej wraz z Rentgenowską spektroskopią energodyspersyjną (SEM-EDS) oraz pomiary widm Ramana oraz FT-IR. Wybrane materiały będą dodatkowo domieszkowane jonami Eu3+ i przeprowadzona zostanie podstawa analiza spektroskopowa. Student zostanie zapoznany z różnymi metodami syntezy oraz z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza pozwoli na analizę uzyskanych wyników. Czas trwania pracy: 1,5 roku.

Temat 2: Opracowanie metody otrzymywania tlenofluorków o wzorze strukturalnym Ln4O3F6 (Ln = Tb-Yb).

Do zadań magistranta będzie należało opracowanie metody (lub metod) syntezy nanorozmiarowych tlenofluorków z rodziny Ln4O3F6. Czystość otrzymanych materiałów będzie kontrolowana poprzez pomiary proszkowej dyfrakcji promieni X (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej wraz z Rentgenowską spektroskopią energodyspersyjną (SEM-EDS) oraz pomiary widm Ramana oraz FT-IR. Wybrane materiały będą dodatkowo domieszkowane jonami Eu3+ i przeprowadzona zostanie podstawa analiza spektroskopowa. Student zostanie zapoznany z różnymi metodami syntezy oraz z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza pozwoli na analizę uzyskanych wyników. Czas trwania pracy: 1,5 roku.

Temat 3: Opracowanie metody otrzymywania oraz zbadanie właściwości spektroskopowych tlenofluorku Ce4O3F6 domieszkowanego i współdomieszkowanego jonami Pr3+, Nd3+ oraz Yb3+.

Do zadań magistranta będzie należało opracowanie metody (lub metod) syntezy nanorozmiarowego tlenofluorku Ce4O3F6 domieszkowanego różnymi jonami ziem rzadkich. Czystość otrzymanych materiałów będzie kontrolowana poprzez pomiary proszkowej dyfrakcji promieni X (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej wraz z Rentgenowską spektroskopią energodyspersyjną (SEM-EDS) oraz pomiary widm Ramana oraz FT-IR. Przeprowadzona zostanie dokładna analiza właściwości spektroskopowych otrzymanych materiałów (widma absorpcji, wzbudzenia oraz emisji, kinetyka emisji, temperaturowe wygaszanie luminescencji). Student zostanie zapoznany z różnymi metodami syntezy oraz z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza pozwoli na analizę uzyskanych wyników. Czas trwania pracy: 1 rok.

Kontakt: 71 395 4163, email:

Oferta kierowana do studentów kierunków: chemia, fizyka, oraz inżyniera materiałowa.

Temat 1: Otrzymywanie i zbadanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nieorganicznych luminoforów do zastosowania w oświetleniu LED.

Do zadań magistranta będzie należała synteza nieorganicznych luminoforów domieszkowanych wybranymi jonami optycznie czynnymi. Następnie weryfikacja struktury za pomocą techniki XRD oraz wykonanie charakterystyki spektroskopowej otrzymanych luminoforów (widma emisji, wzbudzenia, kinetyka luminescencji, pomiary stabilności temperaturowej, wydajność kwantowa). Student zostanie zapoznany z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników. Min. 1 rok

Temat 2: Preparatyka oraz właściwości spektroskopowe kompozytów zawierających nieorganiczne luminofory do zastosowania w oświetleniu LED.

Celem pracy magisterskiej będzie synteza nieorganicznych luminoforów domieszkowanych wybranymi jonami optycznie czynnymi. Po weryfikacji struktury za pomocą techniki XRD zostanie wykonana charakterystyka spektroskopowa otrzymanych luminoforów (widma emisji, wzbudzenia, kinetyka luminescencji, pomiary stabilności temperaturowej, wydajność kwantowa). Ostatnim etapem pracy będzie wykonanie kompozytów zawierających otrzymane luminofory oraz porównanie ich właściwości spektroskopowych z właściwościami luminoforów proszkowych. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników.  Min. 1,5 roku

Temat 3: Synteza i badania fizyko-chemiczne układów organiczno-nieorganicznych typu MOF do zastosowania w termometrii luminescencyjnej.

Celem pracy magisterskiej będzie opracowanie metody hodowli wybranych organiczno-nieorganicznych mrówczanów o strukturze typu perowskitu oraz zbadanie ich właściwości fizyko-chemicznych. Materiały te domieszkowane będą metalami przejściowymi. Student zostanie zapoznany z technikami pomiarowymi (widma wzbudzenia, emisji, kinetyka luminescencji, badania temperaturowe), a zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników. Ostatnim etapem pracy będzie zbadanie potencjału otrzymanych monokryształów do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Min. 1 rok

Kontakt: tel. 71 3954 176, email: 

Temat: Synteza i badanie właściwości spektroskopowych materiałów domieszkowanych jonami ziem rzadkich wykazujących zjawisko opóźnionej luminescencji

Celem pracy jest opracowanie metod syntezy i zbadanie właściwości spektroskopowych luminoforów nieorganicznych wykazujących długotrwałą poświatę (ang. persistent phosphors), tj. luminoforów, w których obserwuje się zjawisko luminescencji jeszcze długo po usunięciu źródła wzbudzającego. Zadania pracy obejmują zatem tak badania nad tworzeniem i naturą centr pułapkujących energię jak również sam mechanizm opóźnionej luminescencji w wybranych materiałach i układach domieszek.

Termin realizacji: min. 1,5 roku

Kontakt: tel. 71 3954 258, email: 

Temat: Kwazicząstki w rozterce: dualizm elektronów 5i jego zadziwiające konsekwencje.

W ostatnich kilku latach obserwuje się ponowny ogromny wzrost zainteresowania układami międzymetalicznymi na bazie aktynowców. Wynika to w dużej mierze z odkryć niezwykłych aspektów zjawisk kolektywnych występujących w takich materiałach w niskich temperaturach: niekonwencjonalnych form nadprzewodnictwa, czy też egzotycznych uporządkowań magnetycznych, multipolowych lub/i orbitalnych. Zachowania te związane są prawdopodobnie ze specyficznym, „dualnym” charakterem elektronów 5f oraz łatwością zmiany stopnia ich lokalizacji za pomocą czynników zewnętrznych. Mikroskopowo wynika to z faktu, iż podstawowe oddziaływania (kulombowskie, spinowo-orbitalne, wymienne), decydujące o charakterze stanu podstawowego, są tu podobnej wielkości. Z tej właśnie przyczyny opis teoretyczny takich układów jest trudny i pomimo wysiłków licznych grup badawczych na całym świecie - daleki od satysfakcjonującego. Liczne zaskakujące odkrycia eksperymentalne, jak np. współistnienia ferromagnetyzmu i nadprzewodnictwa w UGe2, URhGe, UCoGe oraz UIr, niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w UTe2, NpPd5Al2, PuCoGa5 i PuRhGa5, uporządkowania kwadrupolowego w UPd3 i oktupolowego w NpO2, obecności „ukrytego parametru porządku” w URu2Si2, czy też niezwykłego zachowania elektronów 5f w δ-Pu etc., nieustannie pozostają przedmiotem żywych debat fizyków i stymulują dalsze intensywne prace doświadczalne i teoretyczne nad tymi i podobnymi materiałami, prowadzone z dużym rozmachem przez najbardziej renomowane ośrodki naukowe na świecie (w tym INTiBS PAN we Wrocławiu), z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik badawczych.

Kontakt: tel. 71 3954 153, email: 

Temat 1: Aktywne katalizatory hierarchiczne do zastosowań w procesach waloryzacji CO2

Temat dedykowany dla studentów kierunków chemicznych. Zadaniem dyplomanta/ki będzie optymalizacja syntezy i charakteryzacja fizykochemiczna serii zaprojektowanych, mezoporowatych nośników (tlenkowych lub węglowych) o zorganizowanej trójwymiarowej strukturze, a następnie osadzenie na ich powierzchni nanocząstek wybranego metalu przejściowego o kontrolowanej, bardzo wysokiej dyspersji. W kolejnym kroku student/ka zbada otrzymane katalizatory pod kątem składu chemicznego (EDS), morfologii nośnika (TEM, SEM), dyspersji metalicznej fazy aktywnej (TEM, chemisorpcja H2), struktury (XRD, dyfrakcja elektronowa, spektroskopia Ramana) i tekstury (fizysorpcja N2). Otrzymane układy zostaną również przebadane pod kątem redukowalności (H2-TPR), zasadowości powierzchni (TPD-CO2) oraz aktywności katalitycznej w reakcji uwodornienia CO2 w celu uzyskania metanu (tzw. reakcja Sabatiera) z wykorzystaniem chromatografii gazowej do detekcji produktów reakcji.

Wymagane predyspozycje do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej. Zakres prac zostanie dostosowany do zainteresowań dyplomanta/ki oraz do rodzaju pracy (praca licencjacka/inżynierska/magisterska).

Temat 2: Badania wpływu sposobu obróbki termicznej na właściwości hierarchicznych układów katalitycznych typu metal/nośnik

Temat dedykowany dla studentów kierunków chemicznych. Celem pracy będzie otrzymanie nanokatalizatorów nośnikowych o specyficznej trójwymiarowej budowie hierarchicznej (np. kwiatów, sfer, itp.), a następnie określenie wpływu sposobu wstępnej obróbki termicznej materiałów na ich kluczowe właściwości fizykochemiczne, tj.: dyspersję metalu aktywnego (% ilości atomów metalu obecnych na powierzchni jego nanocząstek w odniesieniu do całkowitej ilości tego metalu w katalizatorze), strukturę powierzchni katalizatora oraz właściwości teksturalne (powierzchnia właściwa i porowatość).

Zadaniem dyplomanta/ki będzie synteza katalizatorów zawierających wybrany metal przejściowy w formie jednorodnych nanocząstek równomiernie rozlokowanych na powierzchni hierarchicznego nośnika, wygrzanie otrzymanych układów w różnych warunkach, a następnie charakteryzacja materiałów pod kątem składu (EDS, ICP), struktury (XRD, dyfrakcja elektronowa) i tekstury (niskotemperaturowa fizysorpcja N2). W kolejnym kroku student/ka wykona pomiary rozmiarów nanocząstek metalu za pomocą wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz pomiary dyspersji metalu metodami statycznej lub dynamicznej chemisorpcji gazów (np. H2 lub O2) na powierzchni nanocząstek metalu obecnego w otrzymanych materiałach.

Wymagane predyspozycje do pracy w laboratorium chemicznym oraz do pracy z zaawansowaną aparaturą laboratoryjną, a także znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej i instrukcji technicznych. Zakres prac zostanie dostosowany do zainteresowań dyplomanta/ki oraz do rodzaju pracy (praca licencjacka/inżynierska/magisterska).

Temat 3: Inteligentne układy tlenkowe do zastosowań w katalizie heterogenicznej

Temat dedykowany dla studentów kierunków chemicznych. Zadaniem dyplomanta/ki będzie synteza serii podwójnie domieszkowanych nanorozmiarowych tlenków, a następnie ich dokładna charakteryzacja fizykochemiczna pod kątem składu (EDS, ICP), morfologii (TEM), struktury (XRD, dyfrakcja elektronowa, spektroskopia Ramana) i tekstury (niskotemperaturowa fizysorpcja N2). Otrzymane układy dyplomant/ka przebada następnie pod kątem wpływu obecności domieszek na odwracalność zachodzących w tlenkach procesów redukcji/utleniania w zależności od warunków stosowanej obróbki termicznej (H2-TPR/TPO), a także pod kątem potencjalnej możliwości zastosowania tego zjawiska w wybranym procesie katalitycznym.

Wymagane predyspozycje do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej. Zakres prac zostanie dostosowany do zainteresowań dyplomanta/ki oraz do rodzaju pracy (praca licencjacka/inżynierska/magisterska).

Kontakt: tel. 71 3954 150, email: 

Temat: Synteza i wstępna charakterystyka mieszanych tlenków Ce1-xLnxO2-y o morfologii rurek

Praca doświadczalna. Celem pracy będzie optymalizacja warunków syntezy dzięki której możliwe będzie otrzymanie pożądanych materiałów oraz ich wstępna charakterystyka metodami mikroskopowymi i dyfrakcyjnymi. Badania będące tematem tej pracy będą bardzo interesujące ze względu na ich potencjalne zastosowania w katalizie heterogenicznej. Materiały, które zostaną uzyskane w trakcie prac będą testowane jako samodzielne katalizatory a także jako aktywne nośniki katalityczne dla silnie rozproszonej fazy metalicznej.

Kontakt: tel. 71 3954 174, email: 

Temat: Opracowanie i optymalizacja technologii umieszczania grafenu w osnowach polimerowych oraz zbadanie właściwości fizykochemicznych kompozytów

Praca doświadczalna obejmująca opracowanie metod funkcjonalizacji powierzchni płatków grafenowych oraz technologii wprowadzania ich do farb i polimerów. Dla wybranych materiałów przeprowadzone zostaną próby mające na celu uzyskanie optymalnych proporcji wypełniacza i osnowy. Badania te będą miały na celu uzyskanie funkcjonalnych kompozytów, mogących mieć różne zastosowania w przemyśle. Dla kompozytów przeprowadzone zostaną testy w celu uzyskania informacji o możliwości poprawy własności fizycznych końcowego produktu. Sprawdzona zostanie technologia wprowadzenia domieszki zarówno czystej jak i z funkcjonalizowaną powierzchnią aby sprawdzić kompatybilność obu układów i otrzymać produkt nie ulegający rozwarstwieniu, wtrąceniom czy przebarwieniom. Dla kompozytów przeprowadzone zostaną badania strukturalne, morfologiczne, mechaniczne i biologiczne. aby scharakteryzować parametry użytkowe wytworzonych produktów. Podczas wykonywania pracy magisterskiej studenci będę mieli okazję zapoznać się z technikami pomiarowymi takimi jak dyfrakcja rentgenowska, transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa oraz spektroskopia ramanowska. Otrzymane wyniki będą analizowana i przedstawiane w formie krótkich raportów, które będą podstawą przygotowania publikacji naukowej.

Kontakt: tel. 71 395 4265, email: 

Temat: Efekty rozmiarowe w izolatorze Kondo CeOs4As12

Topologiczny izolator Kondo (TIK) to oczekiwana nowa klasa materiałów, których nietrywialne własności topologiczne wynikają z silnych korelacji elektronowych i efektów spinowo-orbitalnych. W odróżnieniu do izolatorów topologicznych, w których powierzchniowe stany metaliczne wynikają z inwersji pasm tworzących przerwę energetyczną, przerwa energetyczna w izolatorze Kondo TIK jest skutkiem magnetycznego efektu Kondo. Potencjalnym kandydatem na TIK jest wypełniony cerem skutterudyt osmowo-arsenowy CeOs4As12. W ramach pracy magisterskiej, hipoteza o nietrywialnych własnościach topologicznych monokryształów CeOs4As12 będzie weryfikowana poprzez badanie efektów rozmiarowych takich wielkości transportowych, jak opór elektryczny i siła termoelektryczna, w zakresie ultra-niskich temperatur do 0.01 K i w polach magnetycznych do 16 T.

Kontakt: tel. 71 395 4150, email:

Synteza i badanie wpływu stopnia zdefektowania powierzchni mieszanego tlenku Ce1-xLnxO2-y na kształt i rozmiar osadzonych na nim nanocząstek metalu szlachetnego oraz ich orientację względem nośnika

Praca doświadczalna.

Pierwszym zadaniem będzie opracowanie warunków kształtoselektywnej syntezy mieszanych tlenków Ce1-xLnxO2-y oraz udekorowanie ich powierzchni nanocząstkami metalu szlachetnego. Kolejnym zadaniem będzie zbadanie zachowania się nanocząstek metalu szlachetnego zdyspergowanego na tlenkowym nośniku (Ce1-xLnxO2-y) w zależności od stopnia zdefektowania eksponowanych przez krystality Ce1-xLnxO2-y ścian. Istotną częścią pracy będzie analiza mikrostruktury oraz składu otrzymanych próbek za pomocą metod mikroskopii elektronowej (TEM oraz SEM), dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS).

Dla zastosowań katalitycznych bardzo ważnym parametrem jest rozmiar, ułożenie na nośniku i rodzaj eksponowanych ścian nanokrystalitów metalu szlachetnego a także stabilność strukturalna cząstek metalu w trakcie cyklicznych procesów utleniania-redukcji. Badania podstawowe proponowane w tym projekcie mają na celu zbadanie wpływu zdefektowania mieszanych tlenków na morfologię i orientację osadzonych na nich nanokrystalitów metalu szlachetnego a ponadto pozwolą ocenić możliwości aplikacyjne układów Me/Ce1-xLnxO2-y jako katalizatorów do niskotemperaturowego utleniania związków organicznych.

Kontakt: tel. 71 395 4155, email: 

Temat 1: Mieszana wartościowość Ce w tlenkach M-Ce-O (M = Ca, Sr, Ba)

Praca doświadczalna. Zadaniem będzie otrzymanie nanokrystalicznych tlenków M-Ce-O (M=metal alkaliczny) zawierających jednocześnie jony Ce4+ i Ce3+. Układy takie mają duże znaczenie jako nośniki bądź promotory w katalizatorach reakcji utleniania. Istotną częścią pracy będzie analiza struktury oraz składu otrzymanych próbek za pomocą metod dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), mikroskopii elektronowej (TEM oraz SEM) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS). Zawartość jonów Ce3+ będzie analizowana metodami magnetycznymi.

Temat 2: Identyfikacja wtrąceń faz mniejszościowych w układach wieloskładnikowych za pomocą sprzężonych metod dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS)

Praca doświadczalna. Zadaniem będzie zbadanie możliwości wykorzystania sprzężonych metod dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) zaimplementowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym (FE-SEM) do identyfikacji wtrąceń mniejszościowych faz (także zanieczyszczeń) w materiałach wielofazowych.

Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

 1. Otrzymywanie i badanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nanometrycznych związków fosforanów domieszkowanego i współdomieszkowanych jonami lantanowców - syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok;
 2. Synteza i zbadanie wpływu domieszkowania i współdomieszkowania jonami lantanowców na parametry strukturalne i spektroskopowe układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+ - syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok
 3. Synteza i zbadanie wpływu domieszkowania i współdomieszkowania jonami lantanowców oraz jonami typu s2 na parametry strukturalne i spektroskopowe związków o strukturze antyperowskitu syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok;
 4. Badanie warunków syntezy na strukturę i właściwości spektroskopowe nanokrystalicznych materiałów tlenkowych domieszkowanych i współdomieszkowanych jonami lantanowców oraz jonami typu s2 - syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok.
 5. Badanie warunków syntezy na strukturę i właściwości fizyko-chemiczne nanokrystalicznych materiałów ferrytowych syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia – pomiary impedancyjne i magnetyczne) min. 1 rok.

Kontakt: tel. 71 395 4166, email:

 1. Synteza i optymalizacja własności spektroskopowych ultramałych luminescencyjnych nanokrystalitów koloidalnych domieszkowanych jonami lantanowców (chemia, inżynieria materiałowa).
  Praca będzie polegała na syntezie ultramałych (<6nm) koloidalnych nanokryształów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców. Otrzymane materiały będą badane metodami krystalograficznymi, spektroskopowymi oraz będą badane pod kątem zastosowań w testach biologicznych typu FRET. Niezbędna jest znajomość podstaw chemii nieorganicznej, spektroskopii lantanowców i metod spektroskopii optycznej.
  Wymagane zaangażowanie minimum 3 dni w tygodniu, 1.5 roku.

 2. Modelowanie właściwości luminoforów wykazujących lawinową emisję fotonów (temat : fizyka, matematyka, modelowanie w matlabie)
  Praca będzie polegała na wykorzystniu opracowanego modelu matematycznego do „zsyntezowania” wirtualnych nanokryształów w funkcji rozmiaru i architektury domieszek, a następnie prowadzenie symulacji ich właściwości spektroskopowych (czasów zaniku).
  Wymagana dobra znajomość Matlab, zaangażowanie minimum 2-3 dni w tygodniu (możliwa praca zdalna), 1.5 roku.
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30