Temat: Synteza oraz badania strukturalne, morfologiczne i spektroskopowe kropek węglowych o modulowanych właściwościach optycznych

Opiekun: dr Paweł Głuchowski (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 174, email: 

Opis: Praktyki będą polegały na syntezie metodami spaleniowymi, hydro i solwotermalnymi kropek węglowych o różnej wielkości i grupach powierzchniowych. Dla otrzymanych struktur przeprowadzone zostaną badania strukturalne i morfologiczne (dyfrakcja XRD, mikroskopia elektronowa TEM, spektroskopia ramanowska i IR). W trakcie praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi metodami otrzymywania materiałów luminescencyjnych oraz optymalizacją tych metod. Ponadto praktykant/ka przeprowadzi samodzielnie analizę strukturalną i morfologiczną badanych materiałów.