Temat: Aktywne katalizatory hierarchiczne do zastosowań w procesach waloryzacji CO2

Opiekun: dr inż. Karolina Ledwa

Kontakt: 71 3954 153, email:

Opis: Celem badań prowadzonych w ramach stażu/praktyk będzie otrzymanie i charakteryzacja nowych, aktywnych katalizatorów nośnikowych przeznaczonych do zastosowań w reakcjach przekształcenia CO2 do bardziej wartościowych produktów. Zadaniem stażysty/ki będzie optymalizacja syntezy nowatorskich nanokatalizatorów o zaprojektowanej morfologii, składzie i strukturze, a także uczestnictwo w ich charakteryzacji fizykochemicznej oraz pomiarach aktywności katalitycznej w wybranym procesie waloryzacji CO2. Ważnym zadaniem stażysty/ki będzie także przygotowywanie na bieżąco raportów z wykonanych badań.

W trakcie stażu/praktyk właściwości otrzymanych katalizatorów analizowane będą za pomocą następujących metod: mikroskopii elektronowej (TEM, SEM), metod termoprogramowanych (TGA/DTA, H2-TPR, TPO, CO2-TPD), niskotemperaturowej adsorpcji-desorpcji azotu (BET, BJH), metod chemisorpcyjnych, metod spektroskopowych (spektroskopia Ramana, FTIR, EDS) i metod dyfrakcyjnych (XRD, dyfrakcja elektronowa). Kluczowymi pomiarami będą testy katalityczne (reakcja uwodornienia CO2 do zadanych produktów) z wykorzystaniem chromatografii gazowej.

Tematyka stażu/praktyk skierowana do studentów kierunków chemicznych, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów. Wymagane predyspozycje do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej i instrukcji technicznych.