Praktyka zdalna

Temat: Obliczanie efektu magnetokalorycznego dla obiecujących materiałów magnetycznych do chłodzenia magnetycznego

Opiekun: dr Iurii Koshkidko (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa)

Kontakt: tel. 71 39 07 111, e-mail:

Opis:

Obliczenia efektu magnetokalorycznego przy wykorzystaniu krzywych magnetyzacji oraz ciepła właściwego z równań Maxwella oraz Clausius-Clapeyron. Obliczenia wykonuje się metodami numerycznymi.

Do wykonania pracy wymagana jest wstępna wiedza z fizyki ciała stałego, a pożądana jest znajomość metod numerycznej integracji i różnicowania.