Temat: Synteza i badania fizyko-chemiczne nanometrycznych układów tlenkowych

Zadanie będzie polegało na syntezie nanomateriałów tlenkowych domieszkowanych i współdomieszkowanych różnymi jonami – w tym ziem rzadkich, alkalicznych czy jonami typu s2. Następnie, zbadanie morfologii (TEM), struktury (XRD, IR, Raman), a także właściwości spektroskopowych (widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia, impedancji) powyższych związków. Aparatura do syntez i pomiarów spektroskopowych znajduje się w Oddziale Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN. Praktykant w zależności od zainteresowań może skupić się albo na samej syntezie albo na badaniu właściwości otrzymanych materiałów.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Rafał J. Wiglusz (Oddział Fizykochemii Biomedycznej)

Dane kontaktowe: tel. 71 395 4159, email: