Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Instytut zatrudnia 98 pracowników naukowych; w tym - 28 profesorów, 29 doktorów habilitowanych, 38 doktorów i 3 magistrów.

Logotyp INTiBS

Tematyka badawcza Instytutu obejmuje wszechstronne badania fizykochemiczne struktury ciała stałego oraz jej wpływu na własności fizyczne, chemiczne i spektroskopowe, ze szczególnym naciskiem położonym na badania w niskich temperaturach. Specjalnością Instytutu są badania magnetyczne układów 5f- i 4f-elektronowych, badania nadprzewodników, fizyka przemian fazowych oraz spektroskopia molekularna.

Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie prac badawczych (przede wszystkim badań podstawowych), kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o kwalifikacjach związanych z prowadzonymi kierunkami badań oraz stosowanymi metodami badawczymi; współdziałanie w procesie dydaktycznym realizowanym na wyższych uczelniach; przekazywanie wyników prac naukowych do praktycznego wykorzystania; wspomaganie służb państwowych w zakresie prac metrologicznych; upowszechnianie wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie. Rada Naukowa Instytutu ma prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego z dziedziny fizyki i chemii.

Założycielem Instytutu był prof. Włodzimierz Trzebiatowski, dyrektor w latach 1966-1974 i przewodniczący Rady Naukowej 1975-1982.