Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

O Instytucie

Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa jest sukcesorem Zakładu Niskich Temperatur będącego podstawowym działem powołanego 1 października 1966 roku Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, któremu Zakład użyczył swej nazwy. Od momentu powstania podstawowymi zainteresowaniami Oddziału były: nadprzewodnictwo, własności cieplne ciała stałego oraz rozwój i wykorzystanie technik kriogenicznych. Obecna tematyka nie odbiega bardzo od tego, koncentrując się na badaniach nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, transportu ciepła w ciele stałym oraz w kriokryształach, natomiast miejsce szeroko pojmowanej kriotechniki zajęła kriotermemetria, której rozwój zaowocował umiejscowieniem w INTiBS państwowego wzorca temperatury. 

Oddział zajmuje się badaniem (zarówno doświadczalnym, jak i teoretycznym) zjawisk zachodzących w układach silnie skorelowanych elektronów, czyli takich, w których elektrony ze zlokalizowanych powłok f silnie oddziałują z elektronami z pasma przewodnictwa. W praktyce są to związki chemiczne, w których co najmniej jeden ze składników jest pierwiastkiem posiadającym częściowo zapełnioną powłokę elektronową f, czyli lantanowcem lub aktynowcem. W Zakładzie Badań Magnetycznych badane są przede wszystkim związki oparte na cerze, iterbie i uranie. Związki oparte na innych lantanowcach i aktynowcach są również badane, jednak stanowią zdecydowaną mniejszość w licznych projektach badawczych realizowanych przez Zakład.

Oddział zajmuje się teorią układów silnie skorelowanych, w tym mechanizmów odpowiadających za nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, a także wyznaczaniem struktury elektronowej w ciałach stałych. Badana jest też nadciekłość w układach bozonowych realizowanych w gazach ultrachłodnych atomów w sieciach optycznych oraz magnetyczne przejścia fazowe przy zastosowaniu fluktuacyjnej teorii zjawisk krytycznych.

Oddział zajmuje się syntezami oraz strukturalnymi badaniami dyfrakcyjnymi i spektroskopowymi materiałów mono- i polikrystalicznych. W ramach działalności na rzecz innych Oddziałów Instytutu prowadzi rutynowe badania preparatów proszkowych na rentgenowskim dyfraktometrze polikrystalicznym metodą odbiciową i transmisyjną, także w funkcji temperatury.

Działalność naukowa Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy poświęcona jest badaniu zależności między strukturą a reaktywnością chemiczną silnie zdyspergowanych ciał stałych. W działalności tej wykorzystujemy różne metody wytwarzania, charakterystyki fizykochemicznej oraz badania aktywności chemicznej materiałów w stanie wysokiej dyspersji (nanomateriałów). Wyniki naszych badań pozwalają lepiej poznać jak struktura nanocząstek (kształt, rozmiar i stan powierzchni) wpływa na ich oddziaływanie z gazami oraz powierzchnią nośnika. Uzyskana wiedza o charakterze podstawowym jest niezbędna w procesie opracowania nowych bądź udoskonalenie istniejących katalizatorów heterogenicznych.

Oddział Fizykochemii Biomedycznej jest najmłodszym Oddziałem w INTiBS – oddział powstał w 2021 roku w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych nanomateriałów w zastosowaniach biomedycznych. Pracownicy Oddziału opracowują nowe znaczniki luminescencyjne do (bio)obrazowania i (bio)detekcji wielkości fizycznych (temperatura, ciśnienie), chemicznych i biochemicznych, nowoczesne nanomateriały do uzupełniania ubytków kostnych, a także materiałów o działaniu bakteriobójczym. W tym celu wykorzystywane są różnorodne metody syntezy nanomateriałów  i nowoczesne metody badania właściwości strukturalnych i spektroskopowych.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30