Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

O Instytucie

Oddział zajmuje się teorią układów silnie skorelowanych, w tym mechanizmów odpowiadających za nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, a także wyznaczaniem struktury elektronowej w ciałach stałych. Badana jest też nadciekłość w układach bozonowych realizowanych w gazach ultrachłodnych atomów w sieciach optycznych oraz magnetyczne przejścia fazowe przy zastosowaniu fluktuacyjnej teorii zjawisk krytycznych.

Działalność naukowa Oddziału poświęcona jest badaniu zależności między strukturą a reaktywnością chemiczną silnie zdyspergowanych ciał stałych. W działalności tej wykorzystujemy różne metody wytwarzania, charakterystyki fizykochemicznej oraz badania aktywności chemicznej materiałów w stanie wysokiej dyspersji (nanomateriałów). Wyniki naszych badań pozwalają m.in. lepiej poznać mechanizmy reakcji chemicznych przebiegających z udziałem katalizatorów, a także przemiany jakim ulegają katalizatory w trakcie pracy. W efekcie możliwe jest opracowanie nowych bądź udoskonalenie istniejących procesów katalitycznych.

Oddział zajmuje się badaniem (zarówno doświadczalnym, jak i teoretycznym) zjawisk zachodzących w układach silnie skorelowanych elektronów, czyli takich, w których elektrony ze zlokalizowanych powłok f silnie oddziałują z elektronami z pasma przewodnictwa. W praktyce są to związki chemiczne, w których co najmniej jeden ze składników jest pierwiastkiem posiadającym częściowo zapełnioną powłokę elektronową f, czyli lantanowcem lub aktynowcem. W Zakładzie Badań Magnetycznych badane są przede wszystkim związki oparte na cerze, iterbie i uranie. Związki oparte na innych lantanowcach i aktynowcach są również badane, jednak stanowią zdecydowaną mniejszość w licznych projektach badawczych realizowanych przez Zakład.

Oddział zajmuje się syntezami oraz strukturalnymi badaniami dyfrakcyjnymi i spektroskopowymi materiałów mono- i polikrystalicznych. W ramach działalności na rzecz innych Oddziałów Instytutu prowadzi rutynowe badania preparatów proszkowych na rentgenowskim dyfraktometrze polikrystalicznym metodą odbiciową i transmisyjną, także w funkcji temperatury.

Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa jest sukcesorem Zakładu Niskich Temperatur będącego podstawowym działem powołanego 1 października 1966 roku Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, któremu Zakład użyczył swej nazwy. Od momentu powstania podstawowymi zainteresowaniami Oddziału były: nadprzewodnictwo, własności cieplne ciała stałego oraz rozwój i wykorzystanie technik kriogenicznych. Obecna tematyka nie odbiega bardzo od tego, koncentrując się na badaniach nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, transportu ciepła w ciele stałym oraz w kriokryształach, natomiast miejsce szeroko pojmowanej kriotechniki zajęła kriotermemetria, której rozwój zaowocował umiejscowieniem w INTiBS państwowego wzorca temperatury. 

Plany badawcze na 2020 rok

Zadania kontynuowane

 1. 2017/3. Silne korelacje w ciele stałym,  molekułach i układach pułapkowanych  atomów na sieciach  optycznych (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – T. Kopeć)
 2. 2017/4. Badanie struktury elektronowej układów d- i  f- elektronowych oraz półprzewodników (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – M. Samsel-Czekała)
 3. 2017/5. Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów funkcjonalnych: kompleksy wybranych kwasów organicznych z metalami przejściowymi i kationami alkiloamoniowymi oraz niobiany, molibdeniany i wolframiany domieszkowane i współdomieszkowane jonami ziem rzadkich  (Oddział Spektroskopii Optycznej – M. Mączka)
 4. 2017/7. Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania materiałów funkcjonalnych w skali nanowymiarowej w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego (Oddział Badań Strukturalnych – M. Wołcyrz)
 5. 2017/9. Nanocząstki metaliczne i bimetaliczne osadzone na nanostrukturalnych nośnikach tlenkowych i węglowych jako katalizatory reakcji utleniania alkanów i CO (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy – L. Kępiński)
 6. 2017/13. Termodynamika prostych modeli silnie skorelowanych fermionów (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – R. Lemański)
 7. 2017/14. Projektowanie, synteza i charakteryzacja nowych materiałów funkcjonalnych do zastosowań w fotokonwersji, oświetleniach i sensoryce: kompozyty grafenowe, tlenoazotki, biomateriały aktywowane jonami ziem rzadkich, nanoluminofory (Oddział Spektroskopii Optycznej – W. Stręk)
 8. 2017/16. Metaloftalocyjaniny jako materiały do wiązania, aktywacji, wymiany lub przebudowy ligandów organicznych. Zbadanie reaktywności ftalocyjaniny magnezu w układach: 3,4-lutydyna/DMSO, 3,4-lutydyna/aceytloaceton oraz w stosunku do czystych 3,4-lutydyna i DMSO (Oddział Badań Strukturalnych – J. Janczak)
 9. 2018/10. Wpływ elektronów zlokalizowanych na właściwości fizyczne i strukturę elektronową międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców (Oddział Badań Magnetyków – A. Pikul)
 10. 2018/11. Efekty wielopasmowe w nadprzewodnikach niekonwencjonalnych; badania zależności temperaturowej dolnego pola krytycznego.   (Oddział Badań Magnetyków –T. Cichorek)
 11. 2018/18. Efekt magnetokaloryczny w łańcuchach spinów z oddziaływaniem trójwęzłowym (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – J. Sznajd)
 12. 2018/19. Synteza i właściwości spektroskopowe boranów, fosforanów glinianów, krzemianów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami metali przejściowych, lantanowców. (Oddział Spektroskopii Optycznej – P. Dereń)
 13. 2019/1. Badanie własności cieplnych kryształów związków międzymetalicznych zawierających metale ziem rzadkich i alkalicznych. (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Jeżowski)
 14. 2019/3. Procesy oddziaływań pomiędzy jonami lantanowców w ośrodkach dielektrycznych w fazie stałej. (Oddział Spektroskopii Optycznej – W Ryba-Romanowski)
 15. 2019/4. Własności transportowe monokryształów i cienkich warstw krzemków metali d-elektronowych typu MSi2. (Oddział Badań Magnetyków – D. Kaczorowski)
 16. 2019/5. Polimorfizm i mechanizmy strukturalnych przemian fazowych w nowych materiałach funkcjonalnych. (Oddział Badań Strukturalnych – A. Pietraszko)

Zadania nowe

 1. Zbadanie własności transportowych, magnetycznych i termodynamicznych oraz ich wzajemnych zależności (magnetoopór, efekt magnetokaloryczny) w nowych związkach z silnymi korelacjami elektronowymi (nadprzewodniki, magnetyki) w postaci monokryształów i polikryształów(Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Zaleski)
 2. Modernizacja stanowiska do realizacji punktu potrójnego argonu, z wykorzystaniem komórki termometrycznej wykonanej w INTiBS PAN. Wyznaczenie charakterystyki metrologicznej zmodernizowanego stanowiska(Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Kowal)
 3. Nanokrystaliczne luminofory domieszkowane jonami lantanowców i metali przejściowych do detekcji i luminescencyjnego obrazowania wielkości fizycznych i procesów biologicznych(Oddział Spektroskopii Optycznej – A. Bednarkiewicz)

Projekty badawcze realizowane w roku 2019

Łączna liczba wszystkich projektów (II.3.1-II.3.3): 59
w tym: rozpoczętych w 2019 r. : 15

 

Projekt w ramach Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji (rok) od-do Przyznane środki Instytucja finansująca
II.3.1 1) Otrzymywanie i badanie właściwości nanoapatytów domieszkowanych jonami ziem rzadkich i ich biokompozytów, nr UMO-2012/05/E/ST5/03904 Rafał Wiglusz, dr hab. 30.01.2013 – 29.03.2019 1 319 000,00 zł NCN - SONATA BIS 1
2) Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi – zastosowanie w transformacji spektralnej i energetycznej ultrakrótkich impulsów światła, nr UMO-2014/15/B/ST5/04730 Jerzy Hanuza, prof. dr hab. 10.07.2015 – 09.06.2019 596 640,00 zł NCN – OPUS 8
3) Badania fazy nematycznej nadprzewodników żelazowych, nr UMO-2014/15/B/ST3/00357 Marcin Matusiak, dr hab. 17.07.2015 – 16.07.2020      545 300,00 zł NCN – OPUS 8
4) Synteza i właściwości nowych luminescencyjnych związków metalo-organicznych typu MOF na bazie jonów lantanowców i chromu  NCN UMO-2015/17/D/ST3/01339 Maciej Ptak, dr 02.02.2016 – 01.06.2019 401 600,00 zł NCN – SONATA 9
5) Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich – multifunkcjonalne materiały przyszłości. UMO-2015/18/A/ST3/00057 Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. 12.04.2016 – 11.04.2021 3 306 800,00 zł NCN - MAESTRO 7
6) Współistnienie nadprzewodnictwa i anty ferromagnetyzmu ciężkofermionowych z nierównoważnymi podsieciami Kondo. UMO-2015/19/B/ST3/03158 Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. 10.06.2016 – 09.06.2020 1 547 800,00 zł NCN – OPUS 10
7) Otrzymywanie i badanie biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki. UMO-2015/19/B/ST5/01330 Rafał Wiglusz, dr hab. 28.10.2016 – 27.10.2020 1 426 200,00 złINTiBS lider299 000,00 zł NCN – OPUS 10
8) Badanie zjawiska samoregeneracji nanokrystalicznych katalizatorów na bazie tlenku ceru. UMO-2015/19/D/ST5/00722 Michalina Kurnatowska, dr 08.11.2016 – 07.05.2020 432 200,00 złINTiBS lider352 200,00 zł NCN – SONATA 10
9) Nanakrystaliczne luminofory do bezkontaktowego pomiaru temperatury, UMO-2016/21/D/ST5/01638 Łukasz Marciniak, dr hab. 13.01.2017 – 12.01.2019 329 200,00 zł NCN – SONATA 11
10) Synteza i właściwości optyczne nanoluminoforów wykazujących długotrwałą poświatę, UMO-2016/21/B/ST5/02385 Dariusz Hreniak, dr hab. 19.01.2017 – 18.01.2020 1 413 650,00 zł NCN – OPUS 11
11) Badanie wpływu stopnia zdefektowania powierzchni mieszanego tlenku Ce1-xLnxO2-y na kształt i rozmiar osadzonych na nim nanocząstek metalu szlachetnego oraz ich orientacje względem nośnika, UMO-2016/21/D/ST5/01640 Małgorzata Małecka, dr hab. 19.01.2017 – 18.01.2020 286 000,00 zł NCN – SONATA 11
12) Nierezonansowa konwersja femtosekundowych impulsów światła podczerwonego na emisję widzialną w kryształach domieszkowanych jonami ziem rzadkich, UMO-2016/21/B/ST5/00890 Witold Ryba-Romanowski, prof. dr hab. 23.01.2017 - 22.01.2020 371 500,00 zł NCN – OPUS 11
13) Zbadanie wpływu metody syntezy na zjawisko zachodzenia szerokopasmowej anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z nanokrystalicznego ceranu strontu, UMO-2016/21/N/ST5/03072 Mariusz Stefański, dr 24.01.2017 - 23.01.2019 75 900,00 zł NCN – PRELUDIUM 11
14) Efekt Nernsta i siła termoelektryczna w obecności krzywizny Berry'ego w topologicznych semimetalach Weyla, UMO- 2016/21/B/ST3/02361 Tomasz Cichorek, prof. dr hab. 25.01.2017 - 24.01.2020 1 114 390,00 zł NCN – OPUS 11
15) Badanie wpływu zmian struktury na właściwości luminescencyjne boranów prostych i skondensowanych, UMO-2016/21/N/ST5/03097 Bartosz Bondzior, mgr 15.02.2017 – 14.02.2019 75 840,00 zł NCN – PRELUDIUM 11
16) Efekt magnetokaloryczny stopów Heuslera w silnych polach magnetycznychUMO-2016/21/D/ST3/03435 Yurii Koshkidko, dr 17.02.2017 – 16.02.2019 314 700,00 zł NCN – SONATA 11
17) Badania mossbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych, UMO-2016/21/B/ST3/01366 Vinh Hung Tran, prof. dr hab. 20.02.2017 – 19.02.2021 1 867 600,00 zł NCN – OPUS 11
18) Szkła i kompozyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności, UMO--2016/22/E/ST5/00530 Anna Łukowiak, dr hab. 11.04.2017 - 10.04.2021 954 600,00 zł NCN - SONATA BIS 6
19) Optymalizacja syntezy inteligentnych, stabilnych termicznie i wysoko zdyspergowanych układów katalitycznych typu M-CeO2-Al2O3 (M=Pd, Rh, Ru), UMO- 2016/23/N/ST4/03177 Karolina Ledwa, mgr 12.07.2017 - 11.07.2019 95 160,00 zł NCN – PRELUDIUM 12
20) Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych, UMO-2016/23/B/ST5/02480 Anna Łukowiak, dr hab. 10.08.2017-09.08.2020 1 124 000,00 złINTiBS lider435 400,00 zł NCN - OPUS 12
21) Modulowanie właściwości luminescencyjnych materiałów NaYF4:Yb3+,Ln3+ (Ln=Ho 3+, Er 3+, Tm 3+) poprzez współdomieszkowanie jonami Ce3+, UMO-2017/25/N/ST5/01687 Aleksandra Małgorzata Pilch-Wróbel,mgr 11.01.2018 – 10.01.2020 91 320,00 zł NCN – PRELUDIUM 13
22) Plazmoniczne kropki kwantowe – wpływ metalu na właściwości spektroskopowe kropek kwantowych związków potrójnych AglnS2.Synteza, pomiary spektroskopowe, obliczenia DFT, UMO-2017/25/N/ST5/01265 Adam Olejniczak, mgr inż 06.02.2018 – 05.02.2020 115 600,00 zł NCN – PRELUDIUM 13
23) Nowe matryce krystaliczne do uzyskania przeźroczystych materiałów ceramicznych, nr UMO-2017/25/B/ST5/02670 Przemysław Jacek Dereń, prof. dr hab. inż.  06.02.2018 – 05.02.2021 1 290 120,00 zł NCN – OPUS 13
24) Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metaloorganicznych krystalizujących w strukturze perowskitu, nr UMO-2017/25/B/ST5/00160 Mirosław Mączka,prof. dr hab. 09.02.2018 – 08.02.2021 973 600,00 zł NCN – OPUS 13
25) Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu w nadprzewodnikach żelazowych zawierających europ, UMO-2017/25/B/ST3/02868 Zbigniew Bukowski,dr inż. 09.02.2018 – 08.02.2021 620 700,00 zł NCN – OPUS 13
26) Struktura elektronowa azotków grupy III domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich, UMO-2017/26/D/ST3/00447 Maciej Janusz Winiarski,dr 19.04.2018 – 18.04.2021 229 300,00 zł NCN – SONATA 13
27) Badania mechanizmów transferu energii w ceramikach wykazujących opóźnioną luminescencję, UMO-2017/26/D/ST5/00904 Paweł Głuchowski,dr 09.04.2018 – 08.04.2021 774 400,00 zł NCN – SONATA 13
28) Termometria luminescencyjna bazująca na lawinowej emisji fotonów, UMO-2017/27/B/ST5/02557 Łukasz Marciniak, dr hab. 29.06.2018 – 28.06.2021 1 527 800,00 zł NCN – OPUS 14
29) Morfologia i obecność defektów na eksponowanych powierzchniach krystalitów Ce1-xEuxO2-y jako czynniki określające stabilność termiczną i aktywność katalityczną osadzonych nanocząstek złota, UMO-2017/27/N/ST5/02731 Oleksii Bezkrovnyi,mgr 29.06.2018 – 28.06.2020 118 125,00 zł NCN – PRELUDIUM 14
30) Nanokryształy SrF2 współdomieszkowane jonami Pr3+, Mn2+ i Yb3+: obserwacja i modelowanie transferu energii inicjowanego procesem kaskadowej emisji fotonów, UMO-2017/27/N/ST5/02775 Karina Kamila Grzeszkiewicz, mgr 29.06.2018 – 28.06.2019 70 000,00 zł NCN – PRELUDIUM 14
31) Transparent ceramics based on improved HP and SPS method, 2018/02/X/ST5/00891 Natalia Miniajluk-Gaweł,dr inż 1.10.2018-30.09.2019 31 020,00 zł NCN – MINIATURA 2
32) Wpływ składu i architektury chemicznej na nanokryształów NaYF4 domieszkowanych jonami Yb3+ i Ho3+, UMO-2018/28/T/ST5/00167 Aleksandra Małgorzata Pilch-Wróbel,mgr 01.10.2018 – 30.09.2019trwa w 2020 88 482,00 zł NCN – ETIUDA 6
33) Otrzymywanie i badanie biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki, UMO-2018/28/T/ST5/00326 Paulina Teresa Sobierajska,mgr 01.10.2018 – 30.09.2019trwa w 2020 110 704,00 zł NCN – ETIUDA 6
34) Otrzymywanie i badanie wielofunkcyjnych biomateriałów opartych o nanoapatyty z możliwością zastosowania w leczeniu nowotworu kości, UMO-2017/27/N/ST5/02976 Paulina Teresa Sobierajska, mgr 09.11.2018 – 08.11.2020 139 580,00 zł NCN – PRELUDIUM 14
35) Badanie oddziaływania silnych wzbudzeń laserowych z grafenem oraz kompozytami węglowymi, UMO-2018/29/B/ST5/00819
   
Wiesław Stręk, prof. dr hab. 14.01.2019 – 13.01.2022 1 475 400,00 zł NCN – OPUS 15
36) Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje, UMO-2018/30/E/ST3/00580 Bartłomiej Cichy, dr hab. 04.04.2019 – 03.08.2023 1 614 400,00 zł NCN – SONATA BIS 8
37) Właściwości konwersyjne i czujnikowe wielokompozytowych szkieł telurynianowych domieszkowanych erbem i iterbem,DEC- 2018/02/X/ST5/03338 Radosław Lisiecki, dr hab. 09.04.2019 – 29.02.2020 49 500,00 zł NCN – MINIATURA 2
38) Zachowania krytyczne w punkcie Lifszyca w związkach UT2M2, gdzie T to atom d-elektronowego metalu przejściowego, a M to atom krzemu lub germanu, UMO-2018/31/D/ST3/03295 Maria Szlawska, dr 13.06.2019 – 12.06.2022 1 192 420,00 zł NCN – SONATA 14
39) Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych funkcjonalnych związków metalo-organicznych z ligandami podfosforynowymi, UMO-2018/31/B/ST5/00455 Mirosław. Mączka, prof. dr hab. 13.06.2019 – 12.06.2022 860 000,00 zł NCN – OPUS 16
40) Fazy szkliste w układach oddziałujących bozonów z nieporządkiemUMO-2018/31/N/ST3/03600 Anna Maria Piekarska, mgr 26.07.2019 – 25.07.2021 87 400,00 zł NCN - PRELUDIUM 16
41) Zjawisko transferu energii między powierzchniową anteną a nieorganicznymi nanokryształami zawierającymi domieszki jonów lantanowców, UMO-2018/31/D/ST5/01328 Katarzyna Prorok, dr 14.08.2019 – 13.08.2022 1 090 440,00 zł NCN – SONATA 14
42) Synteza i charakterystyka procesów transferu energii w nanokrystalicznym luminoforze BiVO4:Tm3+, Yb3+UMO-2018/31/N/ST5/01551 Katarzyna Lenczewska, mgr 19.08.2019 - 18.08.2020 70 000,00 zł NCN - PRELUDIUM 16
43) Lawinowa emisja fotonów w nano- i sub- mikrometrycznych nieorganicznych kryształach domieszkowanych jonami lantanowców, UMO-2018/31/B/ST5/01827 Artur Bednarkiewicz, dr hab. 09.09.2019-08.09.2022 1 651 200,00 zł NCN – OPUS 16
44) Mechanizmy konwersji energii i cięcia kwantowego w wybranych związkach nieorganicznych domieszkowanych jonami Pr3+ i Yb3+UMO-2019/32/T/ST5/00484 Karina Grzeszkiewicz, mgr 01.10.2019 – 01.10.2020 132 168,00zł NCN –ETIUDA 7
45) Wpływ ciśnienia na strukturę perowskitowych hybrydowych związków organiczno-niorganicznych z ligandem fosfinowymDEC-2018/02/X/ST5/02631 Aneta Ciupa-Litwa, dr 10.10.2019 –05.12.2020 18 491,00 zł NCN – MINIATURA 2
46) Badania przejść fazowych w równoczesnych pomiarach przewodnictwa cieplnego iciepła właściwego cieczy o wiązaniach wodorowych, DEC-2019/03/X/ST2/01711 Daria Szewczyk, dr inż. 04.12.2019 – 04.12.2020 39 283,00 zł NCN - MINIATURA 3
           
  1) Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa, UMO-2016/21/B/NZ6/01157 Rafał Wiglusz, dr hab. 28.12.2016 – 27.12.2019 1 480 600,00 złUniwersytet Wrocławski(w tym dla INTiBS jako Partnera: 437 300,00 zł) NCN – OPUS 11
2) Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych, UMO-2017/27/B/ST7/01255 Artur Bednarkiewicz,dr hab.inż. 27.07.2018 – 26.07.2021 1 445 160,00 złPolitechnika Wrocławska(w tym dla INTiBS jako Partnera: 252 200,00 zł) NCN – OPUS 14
3) Nowe, dwustopniowe rusztowania na bazie nanoapatytu wapnia (nHAP) inkorporowaneo nanotlenkami żelaza z funkcją kontrolowanego uwalniania miRNA w statycznym polu magnetycznym do regeneracji złamań kostnych u pacjentów osteporotycznych, nr UMO-2017/26/M/NZ5/01184 Rafał Wiglusz, dr hab. 01.08.2018 – 19.09.2021 1 194 200,00 złPORT (EIT+)(w tym dla INTiBS jako Partnera: 442 400,00 zł) NCN - HARMONIA 9
4) Wpływ rozkładu ładunku oraz fluktuacji spinowych na temperaturę krytyczną w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych, nr UMO-2018/30/E/ST3/00377 Zbigniew Bukowski,dr inż. 03.09.2019 – 02.09.2024 1 984 200,00 złAGH, Kraków(w tym dla INTiBS jako Partnera: 401 600,00 zł) NCN - SONATA BIS 8
II.3.2 1) Recovery of lanthanides and other metals from WEEE, EraNet-LAC/RECOLA/05/2017 Anna Łukowiak, dr hab. 1.01.2017 - 30.06.2020 341 432,00 zł ERANet-LAC 2nd Joint Call on Research and Innovation (Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities), NCBiR
2) Multidyscyplinarne studia doktoranckie – nanotechnologia w biomedycynie, POWR.03.02.00-00-I030/17-00 Rafał Wiglusz, dr hab. 01.04.2018 – 31.12.2022 879 250,00 zł(dofinans.852 850,00 zł) NCBiR, POWR 2014-2020
3) Kompleksowy, zautomatyzowany system NDT do diagnostyki stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne, POIR.04.01.04-00-0009/17-00 Andrzej Jeżowski,prof. dr hab. 01.06.2018 – 31.12.2020 4 113 191,25 zł(dofin.80,9% tj.3 327 610,38 zł)INTiBS lider1 002 500,00 zł NCBiR, Działanie 4.1 POIR 2014-2020
II.3.3 1) High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application, First TEAM/2016-2/16POIR 04.04.00-00-2436/16-01 Łukasz Marciniak, dr hab. 01.06.2017 – 30.04.2021 3 270 410,00 zł FNP, First Team
2) Transition metal oxides with metastable phases: a way towards superior ferroic properties, TransFerr, HORIZON 2020 MSCA RISE GA 778070 Wiesław Stręk, prof. dr hab. 01.12.2017 – 30.11.2021 175 500 EUR H2020-MSCA-RISE-2017
3) Nanoparticles-based 2D thermal bioimaging technologies NanoTBTech, 801305 Artur Bednarkiewicz,dr hab. inż. 01.09.2018 – 31.08.2021 286 875 EUR H2020-FETOPEN-2016-2017
4) Searching for novel catalysts for soot emission abatement from automotive exhaust gases-bimetallic Ru-Re and Ru-PT nanoparticles supported on oxide carriers”, POIR.04.04.00-00-5F33/18-00 Katarzyna Adamska,dr 01.10.2018 – 30.09.2020 799 964,00 zł FNP, POWROTY
5) Spectroscopic properties of sol-gel composite materials exhibiting persistence luminescence for the application as luminescent solar concentrators,  Grant Agreement Ref. No. 1206.007-18 Dariusz Hreniak, dr hab. 01.01.2019 - 31.12.2019 54 426,36 EUR The Central European Initiative - Executive Secretariat (CEI ES) w programie Know-How Exchange Programme (KEP)
6) Realising the Redefined kelvin (Real – K) Aleksandra Kowal, dr inż. 01.09.2019-31.08.2022 20000 EUR Horyzont 2020 -EURAMET -EMPIR

W tabeli: tytuł projektu/ kierownik projektu (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko)/okres realizacji (rok, od-do)/ środki ogółem przyznane na okres realizacji przez instytucję finansującą projekt (informacja pominięta, jeżeli umowa o realizacji projektu tak stanowi lub z innych powodów podanie tej informacji jest niemożliwe)/ nazwa instytucji finansującej

 • II.3.1. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • II.3.2. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • II.3.3. Pozostałe projekty:
  • projekty finansowane lub dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, Wyższego na mocy wcześniej obowiązujących zasad finansowania nauki,
  • projekty finansowane przez inne organizacje krajowe,
  • projekty finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne,
  • inne projekty.
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30