Temat: Synteza nowych kompleksów metali z ligandami N-donorowymi o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych

Opiekun: dr Marzena Fandzloch (Odział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: 71 395 4 180, email: 

Opis: Celem praktyk będzie synteza nowych związków kompleksowych wybranych metali,
w tym optymalizacja warunków eksperymentu i charakterystyka otrzymanych kompleksów
z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni (IR) oraz magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). W celu zaproponowania składu chemicznego otrzymanych związków przeprowadzona zostanie analiza elementarna oraz termograwimetryczna.

Praktyka kierowana do studentów kierunku chemia.