O planie

Plan równości płci (Plan wspomagania pracowników w harmonijnym rozwoju kariery zawodowej) na lata 2022-2026 jest narzędziem, którego celem jest stworzenie komfortowego miejsca pracy i rozwoju dla pracowników i doktorantów opartego o zasady równego i godnego traktowania, a także wspierającego osoby w trudnych momentach ich karier i życia rodzinnego.

Plan równości płci rozpoczyna diagnoza dotycząca wpływu płci pracowników i doktorantów na realizację rozwoju zawodowego i wykonywania zadań w Instytucie, poprzez określenie elementów stanowiących najistotniejsze bariery w zalezności od charakteru pracy, czy sytuacji życiowej. Następnie dokument określa zestaw szczegółowych działań naprawczych, które w perspektywie realizacji Planu doprowadzą do zmniejszenia nierówności mierzonych zaproponowanymi wskaźnikami.

Wyniki corocznych analiz efektów Planu będą upubliczniane na niniejszej stronie (coroczny raport będzie publikowany nie później niż do 31 marca roku kolejnego).

Pełnomocnik Dyrektora ds. Równości

Koordynacją działań związanych z realizacją planu będzie zajmować się p. Magdalena Skrajnowska, która została powołana na Pełnomocnika Dyrektora ds. równości.  

Dokumenty

  • Plan został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 1/05/2022: LINK (PDF, 400kB)
  • Treść planu dostępna do pobrania: LINK (PDF, 550kB)
  • Roczny raport z realizacji planu (stan na 1.01.2023): LINK (PDF, 386kB)
  • Roczny raport z realizacji planu (stan na 1.01.2024): LINK (PDF, 389kB)