Temat: Własności cieplne materiałów półprzewodnikowych

Opiekun: dr Alexandra Filatova-Zalewska

Kontakt: 71 395 4 312,

W ramach praktyk student będzie miał możliwość z teoretycznego oraz praktycznego punktu widzenia poznać wybrane własności materiałów półprzewodnikowych. Przypomnienie podstaw fizyki ciała stałego, oraz uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat ciepła właściwego oraz współczynnika przewodnictwa cieplnego pozwoli studentowi na zrozumienie modelu Callaway'a w celu wykonania obliczeń przewodnictwa cieplnego. Od strony praktycznej, po zrozumieniu podstaw metod eksperymentalnych, wykorzystywanych do pomiaru współczynnika przewodnictwa cieplnego, student będzie miał możliwość wzięcia udziału w pomiarach tej własności za pomocą metody 3ω obecnie aktywnie wykorzystywanej do badań cienkich warstw i supersieci. Praktykant zostanie ponadto zaznajomiony z zagadnieniem wykorzystywania języka programowania Python w obsłudze programów obliczeniowych.

Praktyka kierowana do studentów kierunku fizyka. Podstawowa znajomość języka programowania Python jest mile widziana, lecz nie jest niezbędna.