Kontakt: tel. 71 395 4150, email:

Synteza i badanie wpływu stopnia zdefektowania powierzchni mieszanego tlenku Ce1-xLnxO2-y na kształt i rozmiar osadzonych na nim nanocząstek metalu szlachetnego oraz ich orientację względem nośnika

Praca doświadczalna.

Pierwszym zadaniem będzie opracowanie warunków kształtoselektywnej syntezy mieszanych tlenków Ce1-xLnxO2-y oraz udekorowanie ich powierzchni nanocząstkami metalu szlachetnego. Kolejnym zadaniem będzie zbadanie zachowania się nanocząstek metalu szlachetnego zdyspergowanego na tlenkowym nośniku (Ce1-xLnxO2-y) w zależności od stopnia zdefektowania eksponowanych przez krystality Ce1-xLnxO2-y ścian. Istotną częścią pracy będzie analiza mikrostruktury oraz składu otrzymanych próbek za pomocą metod mikroskopii elektronowej (TEM oraz SEM), dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS).

Dla zastosowań katalitycznych bardzo ważnym parametrem jest rozmiar, ułożenie na nośniku i rodzaj eksponowanych ścian nanokrystalitów metalu szlachetnego a także stabilność strukturalna cząstek metalu w trakcie cyklicznych procesów utleniania-redukcji. Badania podstawowe proponowane w tym projekcie mają na celu zbadanie wpływu zdefektowania mieszanych tlenków na morfologię i orientację osadzonych na nich nanokrystalitów metalu szlachetnego a ponadto pozwolą ocenić możliwości aplikacyjne układów Me/Ce1-xLnxO2-y jako katalizatorów do niskotemperaturowego utleniania związków organicznych.