Temat 1: Synteza nowych kompleksów metali z ligandami N-donorowymi o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych/antynowotworowych

Kontakt: 71 395 4 180, email: 

Celem pracy jest synteza nowych związków kompleksowych wybranych metali z ligandami N-donorowymi, które mogą wykazywać właściwości antybakteryjne lub antynowotworowe. Zadaniem studenta będzie optymalizacja warunków syntezy i charakterystyka otrzymanych związków z wykorzystaniem m.in. analizy termograwimetrycznej (TGA), spektroskopii
w podczerwieni (IR) oraz magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Planowane są próby otrzymania monokryształów odpowiednich do badań krystalograficznych. Dla uzyskanych kompleksów wyznaczony zostanie potencjał aplikacyjny poprzez ocenę ich właściwości antybakteryjnych lub antynowotworowych.

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga predyspozycji do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.

Zakres prac zostanie dostosowany zależnie od rodzaju pracy dyplomowej licencjacka / inżynierska / magisterska.

Temat 2: Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowych kompozytów typu MOF@biomateriał

Kontakt: 71 395 4 180, email: 

Celem pracy jest synteza nowych materiałów kompozytowych zawierających nanocząstki wybranych biomateriałów, np. bioaktywnego szkła oraz sieci metaliczno-organiczne typu MOF. Zadaniem studenta będzie opracowanie metody syntezy kompozytów, ich charakterystyka strukturalna, spektroskopowa, morfologiczna i teksturalna, z wykorzystaniem m.in. dyfraktometrii proszkowej (XRD), spektroskopii w podczerwieni (IR), analizy termograwimetrycznej i ICP-OES, mikroskopii elektronowej (TEM/SEM) oraz badań sorptometrycznych. Planowana jest ocena bioaktywności otrzymanego materiału.

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga predyspozycji do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.

Zakres prac zostanie dostosowany zależnie od rodzaju pracy dyplomowej licencjacka / inżynierska / magisterska.