Kontakt: 71 395 4163, email:

Oferta kierowana do studentów kierunków: chemia, fizyka, oraz inżyniera materiałowa.

Temat 1: Otrzymywanie i zbadanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nieorganicznych luminoforów do zastosowania w oświetleniu LED.

Do zadań magistranta będzie należała synteza nieorganicznych luminoforów domieszkowanych wybranymi jonami optycznie czynnymi. Następnie weryfikacja struktury za pomocą techniki XRD oraz wykonanie charakterystyki spektroskopowej otrzymanych luminoforów (widma emisji, wzbudzenia, kinetyka luminescencji, pomiary stabilności temperaturowej, wydajność kwantowa). Student zostanie zapoznany z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników. Min. 1 rok

Temat 2: Preparatyka oraz właściwości spektroskopowe kompozytów zawierających nieorganiczne luminofory do zastosowania w oświetleniu LED.

Celem pracy magisterskiej będzie synteza nieorganicznych luminoforów domieszkowanych wybranymi jonami optycznie czynnymi. Po weryfikacji struktury za pomocą techniki XRD zostanie wykonana charakterystyka spektroskopowa otrzymanych luminoforów (widma emisji, wzbudzenia, kinetyka luminescencji, pomiary stabilności temperaturowej, wydajność kwantowa). Ostatnim etapem pracy będzie wykonanie kompozytów zawierających otrzymane luminofory oraz porównanie ich właściwości spektroskopowych z właściwościami luminoforów proszkowych. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników.  Min. 1,5 roku

Temat 3: Synteza i badania fizyko-chemiczne układów organiczno-nieorganicznych typu MOF do zastosowania w termometrii luminescencyjnej.

Celem pracy magisterskiej będzie opracowanie metody hodowli wybranych organiczno-nieorganicznych mrówczanów o strukturze typu perowskitu oraz zbadanie ich właściwości fizyko-chemicznych. Materiały te domieszkowane będą metalami przejściowymi. Student zostanie zapoznany z technikami pomiarowymi (widma wzbudzenia, emisji, kinetyka luminescencji, badania temperaturowe), a zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników. Ostatnim etapem pracy będzie zbadanie potencjału otrzymanych monokryształów do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Min. 1 rok