Kontakt: 71 39 54 274, email:

Temat: Synteza i badanie właściwości spektroskopowych jonów dysprozu w matrycy apatytowej w obecności jonu współdomieszki – badanie transferów energii i mechanizmów wygaszania luminescencji

Praca doświadczalna, której celem będzie otrzymanie szeregu związków współdomieszkowanych jonami dysprozu i innych lantanowców. Po otrzymaniu czystych fazowo związków praca zakłada zbadanie ich charakterystykę fizykochemiczną, analizę właściwości spektroskopowych, mechanizmów transferu energii. W przypadku zadowalających efektów badań dopuszcza się poszerzenie prac o badania biologiczne. Zakres prac zostanie dostosowany zależnie od rodzaju pracy dyplomowej licencjacka / inżynierska / magisterska.

Praca na min 1 rok.