Kontakt: tel. 71 3954 153, email: 

Temat 1: Badania wpływu domieszkowania nośnika na aktywność katalizatorów metalicznych w reakcjach utleniania

Zadaniem magistranta/ki będzie synteza i wstępna charakterystyka serii nośników tlenkowych typu MxAl2-xO3-δ (M – wybrany metal domieszki) o ściśle zaprojektowanej morfologii i dużej powierzchni właściwej, a następnie osadzenie na ich powierzchni nanocząstek wybranego metalu szlachetnego (NM) o bardzo wysokiej dyspersji. W kolejnym kroku otrzymane katalizatory magistrant/ka zanalizuje pod kątem składu chemicznego (EDS), morfologii nośnika (TEM, SEM), dyspersji metalicznej fazy aktywnej (TEM, chemisorpcja), struktury (XRD, dyfrakcja elektronowa) i tekstury (BET). Wybrane układy magistrant/ka przebada pod kątem redukowalności (H2-TPR) oraz aktywności katalitycznej w modelowej reakcji katalitycznego utleniania propanu (GC).

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga predyspozycji do pracy
w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.

Temat 2: Nowe układy tlenkowe NMxMyCe1-x-yO2-δ do zastosowań w katalizie reakcji utleniania (NM – aktywny metal szlachetny, M – metal domieszki)

Zadaniem magistranta/ki będzie otrzymanie serii podwójnie domieszkowanych, nanorozmiarowych tlenków NMxMyCe1-x-yO2-δ zawierających jony wybranego metalu szlachetnego (NM) i jony wybranego metalu domieszki (M), a następnie ich dokładna charakterystyka fizykochemiczna pod kątem składu (EDS), morfologii (TEM), struktury (XRD, dyfrakcja elektronowa, spektroskopia Ramana) i tekstury (BET). Otrzymane układy magistrant/ka przebada następnie pod kątem redukowalności (H2-TPR)
i aktywności katalitycznej w modelowych reakcjach katalitycznego utleniania propanu (GC) i sadzy (TGA).

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga predyspozycji do pracy
w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.

Temat 3: Badania dyspersji fazy metalicznej w układach NM/CeO2/Al2O3 (NM – metal szlachetny)

Zadaniem magistranta/ki będzie synteza serii układów NM/CeO2/Al2O3 zawierających wybrany metal szlachetny (NM) w formie silnie rozproszonej, a następnie charakterystyka otrzymanych materiałów pod kątem składu (EDS, ICP), struktury (XRD, dyfrakcja elektronowa) i tekstury (BET). Kluczowymi pomiarami będą pomiary rozmiarów cząstek metalu szlachetnego za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz metod chemisorpcyjnych.

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga predyspozycji do pracy
w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.