Kontakt: 71 39 54 259, email:

Oferta kierowana do studentów kierunków: chemia, fizyka, inżynieria materiałowa i pokrewnych.

Temat 1: Opracowanie metody otrzymywania tlenofluorków o wzorze strukturalnym Ln4O3F6 (Ln = Pr-Gd).

Do zadań magistranta będzie należało opracowanie metody (lub metod) syntezy nanorozmiarowych tlenofluorków z rodziny Ln4O3F6. Czystość otrzymanych materiałów będzie kontrolowana poprzez pomiary proszkowej dyfrakcji promieni X (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej wraz z Rentgenowską spektroskopią energodyspersyjną (SEM-EDS) oraz pomiary widm Ramana oraz FT-IR. Wybrane materiały będą dodatkowo domieszkowane jonami Eu3+ i przeprowadzona zostanie podstawa analiza spektroskopowa. Student zostanie zapoznany z różnymi metodami syntezy oraz z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza pozwoli na analizę uzyskanych wyników. Czas trwania pracy: 1,5 roku.

Temat 2: Opracowanie metody otrzymywania tlenofluorków o wzorze strukturalnym Ln4O3F6 (Ln = Tb-Yb).

Do zadań magistranta będzie należało opracowanie metody (lub metod) syntezy nanorozmiarowych tlenofluorków z rodziny Ln4O3F6. Czystość otrzymanych materiałów będzie kontrolowana poprzez pomiary proszkowej dyfrakcji promieni X (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej wraz z Rentgenowską spektroskopią energodyspersyjną (SEM-EDS) oraz pomiary widm Ramana oraz FT-IR. Wybrane materiały będą dodatkowo domieszkowane jonami Eu3+ i przeprowadzona zostanie podstawa analiza spektroskopowa. Student zostanie zapoznany z różnymi metodami syntezy oraz z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza pozwoli na analizę uzyskanych wyników. Czas trwania pracy: 1,5 roku.

Temat 3: Opracowanie metody otrzymywania oraz zbadanie właściwości spektroskopowych tlenofluorku Ce4O3F6 domieszkowanego i współdomieszkowanego jonami Pr3+, Nd3+ oraz Yb3+.

Do zadań magistranta będzie należało opracowanie metody (lub metod) syntezy nanorozmiarowego tlenofluorku Ce4O3F6 domieszkowanego różnymi jonami ziem rzadkich. Czystość otrzymanych materiałów będzie kontrolowana poprzez pomiary proszkowej dyfrakcji promieni X (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej wraz z Rentgenowską spektroskopią energodyspersyjną (SEM-EDS) oraz pomiary widm Ramana oraz FT-IR. Przeprowadzona zostanie dokładna analiza właściwości spektroskopowych otrzymanych materiałów (widma absorpcji, wzbudzenia oraz emisji, kinetyka emisji, temperaturowe wygaszanie luminescencji). Student zostanie zapoznany z różnymi metodami syntezy oraz z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza pozwoli na analizę uzyskanych wyników. Czas trwania pracy: 1 rok.