Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

O Instytucie

Przemysław Dereń

Curriculum vitae

Przemysław, Jacek Dereń

 

@ https://orcid.org/0000-0001-6316-6954

Scopus Author ID: 7004628645

Google Scholar ID: P.J. Dereń

https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Deren

Przemysław, Jacek Dereń obecnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i kierownika Zakładu Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN we Wrocławiu. Ukończył studia doktoranckie. Doktorat z fizyki uzyskał w 1991 r., a habilitację uzyskał w 2000 r. w tym samym Instytucie. W latach 2001-2015 pełnił funkcję profesora INTiBS PAN.

 • W 2008 r. uzyskał kwalifikacje profesora uniwersyteckiego wydane przez Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche, Francja, SEKCJA 30 - Rozcieńczone i optyczne media, SEKCJA 31 - Chemia teoretyczna, fizyczna, analityczna, SEKCJA 33 - Chemia materiałowa (nr. uzyskanych kwalifikacji profesorskich : 08130190232, 08131190232, 08133190232, odpowiednio)
 • Université Blaise Pascal: Clermont-Ferrand, Auvergne, Francja, 1999-05-01 to 2008-08-01 - visiting professor
 • 2015 - Profesura, Nominacja Prezydenta RP.

Zainteresowania badawcze:

Fosfory dla WLED, luminofory pracujące w obszarze VUV i UVC, perowskity, podwójne perowskity, materiały laserowe, zjawiska nieliniowe, konwersja góra-dół, lawina fotonów, spektroskopia U3+, jony metali ziem rzadkich i przejściowych.

Szkolenie akademickie

a) Staże PostDoc

 • 1991 - w grupie prof. H.U.Güdel, University of Bern, Szwajcaria (3 miesiące), grant Szwajcarskiego Ministerstwa Nauki. Temat: spektroskopia jonów metali przejściowych.
 • 1992 - w grupie dr P. Porchera, CNRS, UPR 209, Francja (9 miesięcy) - grant francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Temat: spektroskopia i analizy krystaliczne przejść i pierwiastków ziem rzadkich w różnych matrycach,
 • 1994 - 1997 (3 miesiące w roku) w Dr. J-C. Krupa, Laboratorium Radiochemii, Instytut Fizyki Jądrowej (IN2P3), University of Paris-South XI, F 91406, Orsay, Francja, Temat: spektroskopia aktynowców.

b) krótkie staże (dwa-cztery tygodnie)

 • 1998 - 2004: Laboratorium Radiochemii, Instytut Fizyki Jądrowej (IN2P3), University of Paris-South XI, Lyon. Dr JC. Krupa, Temat: Spektroskopia antystokesowska w aktynowcach.
 • ENSCP, CNRS, UMR 7574, Chemistry Laboratory of Applied Solid State, 11, Pierre and Marie Curie, F-75231, Paris Cedex 05, Francja. dr Philippe Goldner. Temat: Procesy nieliniowe w materiałach domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich
 • Mińsk - Białoruś, Instytut Laserów. Temat: Lasery na ciele stałym pompowane diodą laserową
 • Uniwersytet w Turku - Finlandia - Współpraca Fińskiej Akademii Nauk - PAN – prof. Jorma Hölsä. Temat; Spektroskopia i obliczanie parametrów pola krystalicznego w szeregu macierzy.

Nagrody

1. III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich

2. Złoty medal na 52. Światowej Wystawie Innowacji - Bruksela 2003

3. Srebrny Medal na 52. Światowej Wystawie Innowacji – Bruksela 2003

4. Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek: „Terapia fotodynamiczna i diagnostyka nowotworów z wykorzystaniem pochodnych chlorofilu i laserów półprzewodnikowych” - 2003 r.,

5. Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek: Nanometrowe luminofory do materiałów optycznych. - 2003

6. Brązowy medal na 58. Światowej Wystawie Innowacji – Bruksela 2009

7. Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej za wynalazek: „Luminofor przetwarzający promieniowanie wysokoenergetyczne na światło białe”, Salon Technicon Innowacje, Gdańsk 2012

8. Złoty Medal w konkursie Innowacja 2012 za „Luminofor przetwarzający promieniowanie wysokoenergetyczne na światło białe” Salon Technicon Innowacje, Gdańsk 2012

9. Nagroda w konkursie Innowacja 2012 za „Sposób otrzymywania wysokointensywnych związków spinelowych i ich zastosowanie”, Salon Technicon Innowacje, Gdańsk 2012

10. Wyróżnienie w konkursie Innowacje 2013 za „Sposób pozyskiwania minerału syntetycznego i jego zastosowanie” Salon Technicon Innowacje, Gdańsk 2013

11. Wyróżnienie w konkursie Innowacja 2014 za „Materiał aktywny do produkcji luminoforów” Salon Technicon Innowacje, Gdańsk 2014

12. Nagroda naukowa dyrektora INTiBS PAN za największą liczbę cytowań 2003.

13. Nagroda Dyrektora INTiBS PAN za wyróżniające się wyniki naukowe w 2015 roku.

Patenty

Współautor dziewięciu zgłoszeń patentowych – w tym patentów już udzielonych:

 1. „Sposób otrzymywania wysokointensywnych związków spinelowych i ich zastosowanie” - Zgłoszenie nr - P.400559 UDZIELONO OCHRONĘ PATENTOWĄ
 2. „Sposób wytwarzania wysokointensywnych związków spinelowych i ich zastosowanie” P417638
 3. „Metoda syntezy bezwodnych związków fluorku K2LnF5” - Zgłoszenie nr - P.400715, 10.09.2012 – UDZIELONY PATENT
 4. „Sposób otrzymywania luminoforu i jego zastosowanie” - - Zgłoszenie nr - P.400472, 11.09.2012 - UDZIELONO PATENT
 5. „Sposób otrzymywania luminoforu światła białego i jego zastosowanie” - Zgłoszenie nr - P.401344, 25.10.2012
 6. „Sposób otrzymywania syntetycznego minerału i jego zastosowanie” - Zgłoszenie Nr - P.402010 – UDZIELONY PATENT 9.09.2017
 7. „Proces przygotowania pirofosforanów”, Zgłoszenie Patentowe nr P.404483 – udzielono patent 08.2017
 8. „Materiał aktywny do produkcji luminoforów i jego zastosowanie”. Zgłoszenie patentowe nr. str. 408594
 9. „Skład luminoforu, sposób jego wytwarzania i zastosowanie do źródła światła białego na bazie UV LED”, 428496(22), UDZIELONY PATENT 01.04.2019

 

Fundusze

Udział w 19 grantach, kierownik w 9

Wybrane ostatnie projekty prowadzone przez P.J. Derenia

 • Luminofory do diod UVC LED: powierzchnie samodezynfekujące, 2022-01 do 2026-01- | Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN), Polska
 • Nowe matryce krystaliczne do otrzymywania przezroczystych materiałów ceramicznych, 2018-02 do 2021-10 - Grant NCN, Polska
 • Nowe wydajne luminofory do oświetlenia i koncentratorów słonecznych, 2010-01 do 2015-12 Grant Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Zestaw szybowy dla budynku energetycznego, 2015-03 do 2018-05 – Kontrakt Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR), Warszawa, Polska

Studenci i działalność dydaktyczna

 • PJ Dereń był promotorem sześciu doktoratów z fizyki i chemii w INTiBS PAN i Uniwersytecie Zielonogórskim oraz promotorem dwudziestu prac magisterskich z fizyki i chemii.
 • PJD opiekowała się kilkudziesięcioma stażystami, w tym studentami l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand we Francji, Institut Universitaire Technologique à Lannion, Université de Rennes I, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Prowadził wykłady semestralne na Politechnice Wrocławskiej w latach 2001 - 2008 pt. "Spektroskopia materiałów laserowych".

Członkostwo i funkcje

 • 2001 – do chwili obecnej – członek Rady Naukowej INTiBS PAN
 • 2017 – do chwili obecnej – Kierownik Zakładu Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Upowszechniania Nauki - 2000 - 2008
 • Członek wykonawczy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego - 2004 – 2008
 • Ekspert w Departamencie Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki
 • Recenzje doktoratów, habilitacji i profesury w Polsce i Francji.
 • Recenzent czasopism naukowych Elsevier, Springer, RCS, ACS, Nature

Organizacja międzynarodowych konferencji i warsztatów

 • Przewodniczący (Chaiman) 21. Międzynarodowej Konferencji Procesów Dynamicznych w stanach wzbudzonych ciał stałych (DPC), 4 – 9 września, Wrocław, Polska
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Luminescencji – (ICL 2014), 13-18 lipca 2014, Wrocław, Polska.
 • Członek Międzynarodowego Naukowego Komitetu Doradczego 5th International Conference on Rare Earth Development And Applications ICRE’2007, BaoTou, Chiny 7 - 11 sierpnia 2007
 • Członek Komitetu Programowego Francusko-Polskiego Sympozjum Spektroskopii Współczesnych Materiałów w Fizyce, Chemii i Biologii, Clermont-Ferrand, 15 – 18 lipca 2007
 • Sekretarz Generalny VI Międzynarodowej Konferencji pierwiastków f (ICfe), Wrocław, 4-9 września 2006 r.,
 • Członek Komitetu Programowego IV Międzynarodowych Wiosennych Warsztatów Spektroskopii, Struktury i Syntezy Układów Ziem Rzadkich, Wrocław - Karpacz, 21-26 czerwca 2003
 • Sekretarz Naukowy V Międzynarodowej Konferencji nt. stanów wzbudzonych pierwiastków przejściowych (ESTE), Wrocław - Lądek Zdrój 6 – 11 czerwca 2001 r., Redaktor materiałów konferencyjnych.
 • Członek Rady Programowej ESTE 1997, 1993, 1988
 • III Międzynarodowe Zimowe Warsztaty Spektroskopii i Struktury Systemów Ziem Rzadkich, Szklarska Poręba, 27 kwietnia – 1 maja 1999 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Tunable Solid State Lasers, 1 – 4 września 1996, Wrocław, Polska
 • Członek Komitetu Organizacyjnego II Zimowych Warsztatów Spektroskopii Pierwiastków Ziem Rzadkich, Wrocław, 24-29 marca 1996 r.

Wybrane znaczące publikacje

 • Zjawiska trwałej luminescencji w materiałach domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich, T. Aitasalo, P. Dereń, J. Hölsä, H. Jungner, JC. Krupa, M. Lastusaari, Journal of Solid State Chemistry 171 (1-2), 114-122
 • Spektroskopia wyboru miejsca Cr3+ w zielonym spinelu MgAl2O4, P.J. Dereń, M. Malinowski, W. Strȩk, Journal of Luminescence 68 (2-4), 91-103
 • Pasywne chłodzenie promiennikowe bez utraty estetyki przedmiotów, P.J. Dereń, Light: Science & Applications 11 (1), 192
 • Synteza i charakterystyka [(CH3)2NH2][Na0,5Cr0,5(HCOO)3]: rzadki przykład luminescencyjnych struktur metaloorganicznych opartych na jonach Cr(iii), M Mączka, B Bondzior, P Dereń, A Sieradzki, J Trzmiel, A Pietraszko, J. Hanuza, Dalton Transactions 44 (15), 6871-6879.
 • Upkonwersja w kryształach elpasolitu domieszkowanych U3+, PJ Dereń, W Stręk, E Zych, J. Drożdżyński, Chemical Physics Letters 332 (3-4), 308-312
 • O tym, jak metoda syntezy mechanochemicznej i współstrącania zmienia czułość i zakres działania termometru optycznego Ba2Mg1-xEuxWO6, Quan TH Vu, Bartosz Bondzior, Dagmara Stefańska, Natalia Miniajluk-Gaweł, Maciej J. Winiarski, Przemysław J. Dereń, Raporty naukowe 11 (1), 22847
 • Metoda pomiaru stopnia redukcji Eu3+ do Eu2+: Jak luki anionów i kationów wpływają na stopień redukcji, P.J. Dereń, D. Stefańska, MPtak, P. Wiśniewski, The Journal of Physical Chemistry C 125 (44), 24505 -24514
 • Wysokowydajna emisja Eu2+ zlokalizowanego w kanale i miejscu Mg kordierytu Mg2Al4Si5O18 i jego potencjał jako dwufunkcyjnego luminoforu w kierunku zastosowania termometru optycznego i białej diody LED, D Stefańska, P.J. Dereń, Advanced Optical Materials 8 (22), 2001143
 • Jak wielkość nanokryształów LaAlO3 zmienia jego właściwości spektroskopowe, P.J. Dereń, B. Bondzior, G. Banach, B. Brzostowski, Journal of Luminescence 193, 73-78
 • O dostrajaniu właściwości spektroskopowych LaAlO3: Pr3+ nanokrystalitów, P.J. Dereń, K. Lemański, Journal of luminescence 131 (3), 445-448
 • Relaksacja krzyżowa w nanokryształach perowskitu CaTiO3 i LaAlO3 domieszkowanych jonami Ho3+, P.J. Dereń, K. Lemański, Journal of luminescence 154, 62-67
 • Origin of Violet-Blue Emission in Ti-Doped Gahnite, P.J. Dereń, D. Stefańska, M. Ptak, M. Mączka, W. Walerczyk, G. Banach, Journal of the American Ceramic Society 97 (6), 1883-1889
 • Słabe pole krystaliczne w submikrokryształach granatu itrowo-galowego (YGG) domieszkowanego Cr3+, P.J. Deren, A. Watras, A. Gagor, R. Pazik, Crystal growth & design 12 (10), 4752-4757
 • Nowe ścieżki wzbudzenia emisji upkonwersyjnych w LaCl3: U3+, PJ Dereń, MF Joubert, JC Krupa, R Mahiou, M Yin, Journal of alloys and components 341 (1-2), 134-138

Jacek Cwik

dr hab. inż. Jacek Ćwik

Jacek Ćwik od 2018 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Karierę naukową rozpoczął w 2000 roku po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Po ukończeniu studiów pracował jako asystent w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław. W 2006 roku obronił pracę doktorską - Instytut Chemii Nieorganicznej i Pierwiastków Ziem Rzadkich, Wrocław, Polska Praca : "Właściwości strukturalne i fizyczne HoNi2 - MNi2 , (M = Sc, Y, La, Lu)". W 2012 roku został kierownikiem grupy w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur zajmującej się badaniem materiałów o znaczących efektach indukowanych przez pole magnetyczne. W 2016 roku uzyskał habilitację w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Polska - Wpływ modyfikacji składu na właściwości magnetyczne i magnetokaloryczne dla wybranych roztworów stałych o strukturze fazowej Lavesa". Od 2017 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wytwarzaniu związków międzymetalicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych metodą topienia łukowego, pomiarach ich właściwości termomagnetycznych i termodynamicznych, jest współautorem unikalnego układu eksperymentalnego do bezpośrednich pomiarów efektu magnetokalorycznego z wykorzystaniem wysokich pól magnetycznych generowanych przez oporowy magnes typu Bittera.

[autor ponad 102 publikacji, 1 redakcyjny numer specjalny "intermetallic compound", h-index = 17, cytowania >837, 1 zgłoszenie patentowe, ponad 50 prezentacji konferencyjnych, udział w projektach badawczych - granty polskie i europejskie (ERA.Net RUS Plus Project, NCN OPUS, SPUB)]

Kariera naukowa:

 • 2016 - Habilitacja w dziedzinie nauk fizycznych Instytut Fizyki Molekularnej Polska Akademia Nauk, Poznań, Polska Rozprawa "Wpływ modyfikacji składu na właściwości magnetyczne i magnetokaloryczne dla wybranych roztworów stałych o strukturze fazowej Lavesa"
 • 2006 - dr nauk chemicznych Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Wydział Chemii w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Pierwiastków Ziem Rzadkich tytuł rozprawy doktorskiej: „Struktura i właściwości fizyczne roztworów stałych HoNi2-MNi2, (M = Sc, Y, La, Lu)”
 • 1999 – mgr inż. inżynierii materiałowej Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: inżynieria materiałowa. Tytuł pracy magisterskiej: „Odzysk złota i platynowców z koncentratu flotacyjnego na drodze ługowania cyjankowego”

Doświadczenie zawodowe:

 • 2023 - kierownik Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocław
 • 2018 – zastępca kierownika Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocław
 • 2017 – adiunkt w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
 • 2012 - kierownik grupy badawczej w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur zajmującej się badaniem materiałów o znaczących efektach indukowanych przez pole magnetyczne.
 • 2007 - adiunkt w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław
 • 2000 - asystent w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław

Działalność organizacyjna:

 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Fizycznym
 • Członkostwo w Komitecie Narodowym Międzynarodowego Komitetu Diagramów Fazowych APDIC
 • Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych
 • Udział w posiedzeniach Rady Naukowej w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław

Nagrody:

 • Laureat nagrody Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe będące efektem badań prowadzonych przez polskich i rosyjskich naukowców. "Nowe funkcjonalne materiały magnetyczne na bazie wysokiej czystości związków pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych", Warszawa 2013
 • Nagroda Rady Naukowej Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur za wyróżnioną pracę doktorską "Struktura i właściwości fizyczne roztworów stałych MNi- HoNi (M = Sc, Y, La, Lu)", Wrocław 2007

Wybrane wykłady zaproszone i plenarne:

 • “High Field Dependence of the Magnetocaloric Effect in Laves Phase RNi2 Intermetallic Compounds.”12th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition (APMAS), 13-19.10.2022, Oludeniz, Turcja
 • “Magnetocaloric properties of multicomponent laves phase compounds and their composites” 8th International Conference Functional Nanomaterials and High-Purity Substances 05-09 October, 2020,  Suzdal, Russia
 • "Magnetic properties and magnetocaloric effect in low temperature ordered Tb1-xDyxNi2 intermetallic compounds” 20th International School On Condensed Matter Physics, 3-7 September 2018, Varna, Bulgaria
 • "High magnetic field dependence of the magnetocaloric parameters in second-order magnetic transition Laves phase compounds" 19th International School On Condensed Matter Physics, 30th August 2016, Varna, Bulgaria
 • “Magnetic and magnetocaloric properties of Laves phase compounds in high magnetic fields” Magnet 2017, 5th Italian Conference on Magnetism, September 13th -15th, Assisi, Italy
 • „High Field Dependence of the Magnetocaloric Effect in Laves Phase Compounds” SUPERSTRIPES 2016, Quantum in Complex Matter: Superconductivity, Magnetism, Ferroelectricity, 20th Anniversary Stripes Conferences, June 23-29, 2016 Ischia, Italy
 • "Magnetism and magnetocaloric effect in selected Laves-phase compounds" Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences, Poznań, 2015, Poland
 • "Magnetic and magnetocaloric properties in selected Laves-phase solid solutions" Faculty of Physics, University of Bialystok, Bialystok, 2015, Poland.
 • "Advanced materials for MC refrigerator; demonstration and prototyping" LG Chem, Moscow, 2015, Russia
 • "High Magnetic Fields" 10 Anniversary Workshop of the Institute of Labour Medicine, Lodz, 2014, Poland
 • „Experimental Study of the Magnetocaloric Effect in the Pseudo Binary Laves Phase Compounds” 4th International Conferences on Superconductivity and Magnetism, 27 April-2 May 2014, Antalya, Turkey
 • „Magnetism and magnetocaloric effect in multicomponent Laves phase compounds” 7th Joint European Magnetic Symposia, 25-30 August 2013, Rhodes, Greece.

Wybrane artykuły naukowe 2018-2022:

 1. G. Politova, I. Tereshina, I. Ovchenkova, A.R. Aleroev, Y. Koshkid’ko, J. Ćwik, H. Drulis „Investigation of Magnetocaloric Properties in the TbCo2-H System” CRYSTALS vol.12 nr 12 (2022) 1783
 2. D. N. Petrov, N. T. Dang, T. L. Phan, B. W. Lee, J. Ćwik, I. Koshkidko, T. V. Manh, H. R. Park, S. C. Yu. “Metamagnetism and Magnetocaloric Effect of LiPr(PO3)4 Crystal” JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 51 (2022) 4479–4485
 3. I. Koshkidko, E.T. Dilmieva, A.P. Kamantsev, J. Ćwik, K. Rogacki, A.V. Mashirov, V.V. Khovaylo, C. Salazar Mejia, M.A. Zagrebin, V.V. Sokolovskiy, V.D. Buchelnikov, P. Ari-Gur, P. Bhale, V.G. Shavrov, V.V. Koledov “Magnetocaloric effect and magnetic phase diagram of Ni-Mn-Ga Heusler alloy in steady and pulsed magnetic fields”JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 904 (2022) 164051
 4. A. P. Kamantsev, I. Koshkidko, S. V. Taskaev, V. V. Khovaylo, A. V. Koshelev, J. Ćwik, V. G. Shavrov “Inverse Magnetocaloric Effect and Kinetic Arrest Behavior in As-Cast Gd2In at Cryogenic Temperatures” JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM 35 (8) (2022) 2181-2186.
 5. J. Ćwik, Y. Koshkid’ko, K. Nenkov, E. Tereshina-Chitrova, M. Małecka, B. Weise, K. Kowalska „Magnetocaloric performance of the three-component Ho1-xErxNi2 (x = 0.25, 0.5, 0.75) Laves phases as composite refrigerants” SCIENTIFIC REPORTS 12 (2022) 1.
 6. J. Ćwik, Y. Koshkid’ko, K. Nenkov, E. Tereshina-Chitrova, B. Weise, K. Kowalska “Low-Temperature Magnetothermodynamics Performance of Tb1‑xErxNi2 Laves-Phases Compounds for Designing Composite Refrigerants” CRYSTALS vol.12, nr 7 (2022) 931.
 7. J. Ćwik Intermetallic Compound (2021) MDPI, ISBN 9783036501383
 8. M. Pasturel, M. Szlawska, J. Ćwik, D. Kaczorowski, A.P. Pikul „Antiferromagnetic ordering in the ternary uranium germanide UNi1–xGe2: Neutron diffraction and physical properties studies” Intermetallics 131 (2021) 107112
 9. Y.Y. Yu, D.N. Petrov, Phan The Long, K.C. Park, J. Ćwik, P.T. Phong, B.T. Huy “Electronic structure and large magnetocaloric effect in GdVO4 nanocrystals” Journal of Alloys and Compounds 885 (2021) 161002
 10. N.Yu. Pankratov, I.S. Tereshina, G.A. Politova, T.A. Aleroeva, A.V. Filimonov, P. Yu. Vanina, O.A. Alekseeva, J. Ćwik, Yu.S. Koshkid’ko, A.S. Ilyushin “ Features of magnetostriction behavior of the intermetallic compound Sm0.2Y0.8Fe2 near the spin reorientation transitions” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 527 (2021) 167728
 11. S.A. Nikitin, N. Yu. Pankratov, A.I. Smarzhevskaya, J. Ćwik, Yu. S. Koshkid’ko, A. Yu. Karpenkov, D. Yu. Karpenkov, Yu. G. Pastushenkov, K. Nenkov, K. Rogacki “The influence of ferrimagnetic structure on magnetocaloric effect in Dy2Fe10Al7 compound”Journal of Alloys and Compounds 854 (2021) 156214
 12. J. Ćwik, Y. Koshkid’ko, M. Małecka, B. Weise, M. Krautz, A. Mikhailova, N. Kolchugina ”Magnetocaloric prospects of mutual substitutions of rare-earth elements in pseudobinary Tb1−xHoxNi2 compositions (x = 0.25–0.75)” Journal of Alloys and Compounds 886 (2021) 161295
 13. J. Ćwik, Y. Koshkid’ko, K. Nenkov, E. Tereshina-Chitrova, N. Kolchugina “Correlation between the structure and thermomagnetic properties of pseudo-binary (Tb,Er)Ni2 solid solutions” Journal of Alloys and Compounds 859 (2021) 157870
 14. J. Ćwik, Y. Koshkid’ko, K. Nenkov, A. Mikhailova, M. Małecka, T. Romanova, N. Kolchugina, and N. A. de Oliveira “Experimental and theoretical analysis of magnetocaloric behavior of Dy1−xErxNi2 intermetallics (x = 0.25, 0.5, 0.75) and their composites for low-temperature refrigerators performing an Ericsson cycle” PHYSICAL REVIEW B 103 (2021) 214429
 15. I. A. Ovchenkova , S. A. Nikitin , I. S. Tereshina , A. Yu. Karpenkov , Y. A. Ovchenkov , J. Ćwik, Yu. S. Koshkid’ko , and H. Drulis “ Hydrogen-induced extremely large change in Curie temperatures in layered GdTSiH (T = Mn, Fe, Co)” J. Appl. Phys. 128 (2020) 143903
 16. G.A. Politova, I.S. Tereshina, J. Ćwik “Multifunctional phenomena in Tb-Dy-Gd(Ho)-Co(Al) compounds with a Laves phase structure: Magnetostriction and magnetocaloric effect” Journal of Alloys and Compounds 843 (2020) 155887
 17. J. Ćwik Special Issue “Intermetallic Compound” Crystals 10(11) (2020) 1067
 18. Y. Koshkid’ko, S. Pandey, J. Ćwik, I. Dubenko, A. Aryal, A. Granovsky, D. Szymanski, S. Stadler, E. Lähderanta, N. Ali “Relaxation phenomena in adiabatic temperature changes near magnetostructural transitions in Heusler alloys” Journal of Alloys and Compounds, 821 (2020) 153402
 19. J. Ćwik, Y. Koshkid'ko, N. Kolchugina, K. Nenkov, N.A. de Oliveira “Thermal and magnetic effects in quasi-binary Tb1-xDyxNi2 (x = 0.25, 0.5, 0.75) intermetallics” Acta Materialia 173 (2019) 27-33
 20. N.T. Dang, D.P. Kozlenko, D.N. Petrov, J. Ćwik, G. Kim, W.H. Shon, J.S. Rhyee, S.C. Yu, P.T. Long “Magnetic field driven critical behavior in bulk Gd” Journal of Applied Physics, Volume 125, Issue 15, (2019) 153903
 21. S.A. Nikitin, T.I. Ivanova, A.I. Zvonov, Yu.S. Koshkid'ko, J. Ćwik, K. Rogacki “Magnetization, magnetic anisotropy and magnetocaloric effect of the Tb0.2Gd0.8 single crystal in high magnetic fields up to 14 T in region of a phase transition” Acta Materialia 161 (2018) 331-337
 22. J. Ćwik, Y. Koshkid'ko, N.A. de Oliveira, A. Mikhailova, K. Nenkov “Effect of composition changes on the structural, magnetic and thermodynamic properties in Tb1‑xDyxNi2 intermetallic compounds” Journal of Alloys and Compounds 769 (2018) 588-596
 23. J. Ćwik , Y. Koshkid'ko, K. Nenkov, E.A. Tereshina, K. Rogacki “Structural, magnetic and magnetocaloric properties of HoNi2 and ErNi2 compounds ordered at low temperatures” Journal of Alloys and Compounds 735 (2018) 1088-1095

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Synteza i badania dotyczące faz Lavesa i innych związków międzymetalicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych
 • Badanie właściwości termomagnetycznych i termodynamicznych związków międzymetalicznych w postaci polikrystalicznej i monokrystalicznej
 • Materiały magnetokaloryczne: podwójne I pseudo-podwójne fazy Lavesa, stopy Heuslera
 • Funkcjonalne materiały magnetyczne oparte na wysokiej czystości związkach pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych
 • Tworzenie unikalnych układów pomiarowych

20230209 140515

Dr hab. Anna Gągor, prof. INTiBS PAN ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2002 roku. Od tego czasu związana jest z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, gdzie ukończyła studia doktoranckie (2007), otrzymała habilitację (2017) oraz stanowisko profesora (2022). W 2011 roku była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie START. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu, członkiem Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego oraz Komisji Struktur Nieorganicznych i Mineralnych działającej przy Międzynarodowej Unii Krystalograficznej. Od 20 lat jest współorganizatorem konferencji Konwersatorium Krystalograficzne stanowiącej coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów. Tematyka badawcza Anny Gągor obejmuje między innymi:

 • analizę strukturalną materiałów krystalicznych metodą dyfrakcji rentgenowskiej
 • przemiany fazowe w materiałach ferroicznych i multiferroicznych
 • związek pomiędzy strukturą w właściwościami fizykochemicznymi w hybrydach organiczno-nieorganicznych
 • struktury nieuporządkowane, współmiernie i niewspółmiernie modulowane

[autorka ponad 159 publikacji, h-index =33, cytowanych>3952, autorka 2 patentów i kilku zgłoszeń patentowych]

WYKSZTAŁCENIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA.

 • 2023  Kierownik Oddziału Badań Strukturalnych 
 • 2022  stanowisko profesora w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • 2018  Habilitacja „ Strukturalne przemiany fazowe w nieuporządkowanych hybrydach organiczno-nieorganicznych”
 • 2007-2016  Adiunkt w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • 2007  stopień doktora nauk fizycznych, tytuł rozprawy: „ Określenie struktury krystalicznej i mechanizmów transportu w wybranych kryształach superjonowych z nośnikami ładunku Ag+, Cu+ i O2-” Zakład Krystalografii Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • 2002  magisterium – ‘Centra barwne w kryształach LiNbO3’ – Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

PROJEKTY:

 • 2021/43/B/ST5/01172 Teoretyczne i eksperymentalne modelowanie perowskitów na bazie Bi/Sb do zastosowań w optoelektronice; kierownik, NCN, OPUS
 • 2018/31/B/ST5/00455 Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych funkcjonalnych związków metalo-organicznych z ligandami podfosforynowymi; wykonawca, NCN, OPUS
 • 2019/35/B/ST5/00043 Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zwierających w strukturze proponowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych, wykonawca, NCN, OPUS
 • 2020/38/A/ST3/00214 Miękkie perowskity – nowy paradygmat inżynierii półprzewodników, wykonawca, NCN, OPUS
 • 2017/25/B/ST5/00160; Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metalo-organicznych krystalizujących w strukturze perowskitu, wykonawca, NCN, OPUS
 • 2017/25/B/ST3/02321 Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metalo-organicznych typu MOF. wykonawca, NCN, OPUS
 • 2013/11/D/ST8/03297, Projektowanie i synteza funkcjonalnych materiałów o właściwościach nieliniowych do zastosowań w układach elektrycznych i optoelektronice na bazie halogenowodorków amin oraz organiczno-nieorganicznych hybryd, wykonawca, NCN, Sonata
 • 2015/17/D/ST5/01339, Synteza i właściwości nowych luminescencyjnych związków metalo-organicznych typu MOF na bazie jonów lantanowców i chromu. wykonawca, NCN, OPUS
 • 2011/03/B/ST5/01019, Synteza i właściwości fizykochemiczne związków metaloorganicznych typu MOF o mieszanej walencyjności, wykonawca, NCN, OPUS
 • NN 202 260 939 „Korelacja pomiędzy strukturą krystaliczną a własnościami magnetoelektrycznymi monokryształów i nanoceramik multiferroików z indukowaną fazą ferroelektryczną, kierownik, MNISW

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Drozdowski D., Gągor A., Stefańska D., Zarȩba J., Fedoruk K., Mączka M., Sieradzki A.: Three-Dimensional Methylhydrazinium Lead Halide Perovskites: Structural Changes and Effects on Dielectric, Linear, and Nonlinear Optical Properties Entailed by the Halide Tuning, The Journal of Physical Chemistry Part C: Nanomaterials, Interfaces and Hard Matter, American Chemical Society, vol. 126, nr 3, 2022, s. 1600-1610,
 • Fedoruk K., Drozdowski D., Mączka M., Zareba J., Stefańska D., Gągor A., Sieradzki A.: [Methylhydrazinium]2PbCl4, a Two-Dimensional Perovskite with Polar and Modulated Phases, Inorganic Chemistry, American Chemical Society, vol. 61, nr 39, 2022, s. 15520-15531,
 • Szklarz P., Jakubas R., Medycki W., Gągor A., Cichos J., Karbowiak M., Bator G.: (C3N2H5)3Sb2I9 and (C3N2H5)3Bi2I9: ferroelastic lead-free hybrid perovskite-like materials as potential semiconducting absorbers, Dalton Transactions, RSC Publications, vol. 51, nr 5, 2022, s. 1850-1860,
 • Šimėnas, M., Balčiū Nas, S., Gągor, A., Pieniążek, A., Tolborg, K., Kinka, M., Klimavicius, V., Svirskas, Š.N., Kalendra, V., Ptak, M., Szewczyk, D., Herman, A.P., Kudrawiec, R., Sieradzki, A., Grigalaitis, R., Walsh, A., Mączka, M., Banys, J.R. Mixology of MA1- xEAxPbI3Hybrid Perovskites: Phase Transitions, Cation Dynamics, and Photoluminescence, 2022, Chemistry of Materials 34 (22), pp. 10104-10112.
 • Mączka, M., Nowok, A., Zarȩba, J.K., Stefańska, D., Gągor, A., Trzebiatowska, M., Sieradzki, A. Near-Infrared Phosphorescent Hybrid Organic-Inorganic Perovskite with High-Contrast Dielectric and Third-Order Nonlinear Optical Switching Functionalities, 2022 ACS Applied Materials and Interfaces 14 (1), pp. 1460-1471.
 • Šimėnas, M., Balčiū Nas, S., Svirskas, Š.N., Kinka, M., Ptak, M., Kalendra, V., Gągor, A., Szewczyk, D., Sieradzki, A., Grigalaitis, R., Walsh, A., Mączka, M., Banys, J.R.; Phase Diagram and Cation Dynamics of Mixed MA1- xFA xPbBr3Hybrid Perovskites; (2021) Chemistry of Materials, 33 (15), pp. 5926-5934.
 • Mączka, M., Zarȩba, J.K., Gągor, A., Stefańska, D., Ptak, M., Roleder, K., Kajewski, D., Soszyński, A., Fedoruk, K., Sieradzki, A.; [Methylhydrazinium]2PbBr4, a Ferroelectric Hybrid Organic-Inorganic Perovskite with Multiple Nonlinear Optical Outputs; (2021) Chemistry of Materials, 33 (7), pp. 2331-2342.
 • Nowok, A., Szeremeta, A.Z., Sieradzki, A., Gągor, A., Mączka, M., Paluch, M., Pawlus, S.; Toward the Undiscovered Dielectric Properties of Hybrid Acetamidinium Manganese Formate under High Pressure; (2021) Journal of Physical Chemistry C, 125 (1), pp. 908-914.
 • Simenas, S. Balciunas, J.N. Wilson, S. Svirskas, M. Kinka, A. Garbaras, V. Kalendra, A. Gagor, D. Szewczyk, A. Sieradzki, M. Maczka, V. Samulionis, A. Walsh, R. Grigalaitis & J. Banys Suppression of phase transitions and glass phase signatures in mixed cation halide perovskites Nature Communications volume 11, 5103, 2020
 • Ma̧czka, A. Gagor, J.K. Zarȩba, D. Stefanska, M. Drozd, S. Balciunas, M. Šimėnas, J. Banys, and A. Sieradzki , Three-Dimensional Perovskite Methylhydrazinium Lead Chloride with Two Polar Phases and Unusual Second-Harmonic Generation Bistability above Room Temperature; Chemistry of Materials, 32, 4072-4082, 2020
 • Szklarz, A. Gągor, R. Jakubas, (...), G. Bator, A. Cizman,  Lead-free hybrid ferroelectric material based on formamidine: [NH2 CHNH2 ]3 Bi2 I9 Journal of Materials Chemistry C 7(10), pp. 3003-3014, 2019
 • Wojciechowska, A. Gagor, A. Piecha-Bisiorek, R. Jakubas, A. Ciżman, J.K. Zaręba, M. Nyk, W. Medycki, A. Bil , Ferroelectricity and Ferroelasticity in Organic Inorganic Hybrid (Pyrrolidinium)(3)[Sb2CL9] , Ferroelectricity and Ferroelasticity in Organic Inorganic Hybrid (Pyrrolidinium)(3)[Sb2CL9], Chemistry of Materials Volume: 30 Issue: 14 Pages: 4597-4608, 2018
 • Gągor, Phase transitions in ferroelectric 4-aminopyridinium tetrachloroantimonate(III) – revisited Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials 74(2), pp. 217-225, 2018
 • Mączka, A. Gągor, M. Ptak, (...), A. Sieradzki, A. Pikul, Phase Transitions and Coexistence of Magnetic and Electric Orders in the Methylhydrazinium Metal Formate Frameworks Chemistry of Materials 29(5), pp. 2264-2275, 2017
 • Gągor, A., Banach, G., Wȩcławik, M., Piecha-Bisiorek, A., Jakubas, R. The lone-pair-electron-driven phase transition and order-disorder processes in thermochromic (2-MIm)SbI4organic-inorganic hybrid, Dalton Transactions, 2017, 46(47), pp. 16605-16614
 • Mączka, A. Gągor, M. Ptak, (...), A. Sieradzki, A. Pikul, Phase Transitions and Coexistence of Magnetic and Electric Orders in the Methylhydrazinium Metal Formate Frameworks Chemistry of Materials, 29(5), pp. 2264-2275, 2017
 • Gagor, M. Wecławik, B. Bondzior, R. Jakubas, Periodic and incommensurately modulated phases in a (2-methylimidazolium)tetraiodobismuthate(III) thermochromic organic-inorganic hybrid CrystEngComm 17(17), pp. 3286-3296 2015,

WYBRANE WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE:

 • 2022     Crystal engineering and structure–property relationships in organic–inorganic lead halides; XXIV Czech-Polish seminar on Structural and ferroelectric phase transitions, Harrachov, Czech Republic, May 23 – 27, 2022, Anna Gagor (wykład na zaproszenie)
 • 2022     Organic-Inorganic Lead Halides Based on Methylhydrazinium, Structure-Property Relations 2022 ISAF-PFM-ECAPD Joint Conference. Tours, France, June 27-July 1, 2022, Anna Gagor (wykład na zaproszenie)
 • 2022     Modulated Phases in Halometallates 10th International Conference on Aperiodic, Crystals, Sapporo, Japan, 20-24 July 2022, Anna Gągor (wykład na zaproszenie)
 • 2022     ISyDMA’7; Seventh International Symposium on Dielectric Materials and Applications Polska, Poznań, December 06-08, 2022, Anna Gągor (wykład na zaproszenie)
 • 2021     Phase Transitions in organic-inorganic perovskites, Institute of Crystallography RWTH Aachen University, Germany, Anna Gągor (seminarium)
 • 2020     Structural versatility in methylhydrazinium lead iodides, new perovskites with exeptional optical and dielectric properties, Joint Polish-German Crystallographic Meeting JPGCM-2020 Wrocław, Poland, Anna Gągor, (wykład)
 • 2019     Phase Transitions In Ferroelectric 4-Aminopyridinium Tetrachloroantimonate(Iii) – Revisited; 61 Konwersatorium Krystalograficzne, 26-29.06.2019 Wrocław, A. Gągor (wykład na zaproszenie)
 • 2019     Phase Transitions in Electro-Elastic Organic-Inorganic Hybrids, F2CP2, Lozanna 2019, Anna Gągor (wykład)
 • 2018     PHASE TRANSITIONS IN ORGANIC-INORGANIC HYBRIDS, European Crystallographic Meeting ECM31 w Oviedo 2018, A.Gągor (wykład na zaproszenie)
 • 2015     Metal formate frameworks for multifunctional applications; structural, magnetic and dielectric properties, EMF- 13th European Meeting on Ferroelectricity, 28.06.2015 - 03.07.2015, Porto, Portugalia, A.Gągor (wykład)
 • 2015    The incommensurately modulated phase in (2-methylimidazolium) tetraiodobismuthate(III) thermochromic organic-inorganic hybrid. 29th European Crystallographic Meeting ECM29  23.08-28.08.2015 Rovinj, Croatia, A.Gągor (wykład)

prof. dr hab. Piotr Wiśniewski

Uzyskał tytuł magistra fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim w 1988 r., a stopnie doktora i doktora habilitowanego z fizyki w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, odpowiednio w 1997 i 2008 r. Od 2014 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora Instytutu. We wrześniu 2021 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. W międzyczasie Piotr Wiśniewski był stażystą podoktorskim w Laboratoire Léon Brillouin, CEA/CNRS, Saclay, Francja (1997-1998) oraz na Uniwersytecie w Osace, Japonia (1998-2000).

Obecne badania Piotra Wiśniewskiego koncentrują się na eksploracji emergentnych zjawisk kwantowych w materiałach międzymetalicznych poprzez badanie ich właściwości magnetycznych, struktury elektronowej i nadprzewodnictwa. Jego doświadczenie obejmuje: wzrost i charakterystykę monokryształów, pomiary ich właściwości magnetycznych i cieplnych, wyznaczanie struktur magnetycznych metodą dyfrakcji neutronów, charakterystykę właściwości powierzchni Fermiego poprzez pomiary oscylacji kwantowych podatności magnetycznej, magnetooporu i magnetostrykcji.

 • ORCID: orcidlogo 
 • Scopus Author ID: 57194850246,
 • ResearcherID: C-8952-2011.

Obraz1.jpg

prof. dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz

Fizyk, profesor nauk fizycznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej, od 1993 roku związany zawodowo z naszym Instytutem. W latach 2005-2008 odbył ponad 3 letni staż podoktorski w European Commission, Joined Research Centre, Ispraw, Włochy. Po powrocie wróciłna stanowisko adiunkta, a od 2015 roku został profesorem Instytutu w Oddziale Spektroskopii Optycznej, a następnie jako kierownik nowego Oddziału Fizykochemii Biomedycznej. Równolegle, przez 8 lat pracował również we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ (przekształconym potem w PORT), gdzie był Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych. Profesorem mianowany został w lipcu 2020 roku.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą luminescencji i nowoczesnych nanomateriałów koloidalnych, a także ich zastosowań w obrazowaniu sub-dyfrakcyjnym i konstrukcji czujników biologicznych:

 • Nano(bio)spektroskopia, obrazowanie, detekcja
 • Nowe nanomateriały domieszkowane jonami lantanowców jako znaczniki luminescencyjne do lawinowej emisji fotonów, mikroskopi superrozdizelczej, termometrii luminescencyjnej, biodetekcji
 • Zjawisko FRET w nanomateriałach up-konwertujących
 • Lasery, przestrzenna modulacja światła
 • fizyka, spektroskopia i fizykochemia materiałów domieszkowanych lantanowcami

Autor ponad 160 publikacji (m.in. w Nature, Nature Nanotechnology, Chem.Soc.Rev., Nature Communication, Nature Light Science and Applications, Small, Nanoscale), cytowanych około 6 000 razy, H-index 42, kierownik 6 grantów (w tym H2020 oraz COST), autor 6 patentów i 11 zgłoszeń patentowych, stypendysta FNP, otrzymał 5 nagród Dyrektora INT za osiągnięcia naukowe i publikacyjne.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30