20230209 140515

Dr hab. Anna Gągor, prof. INTiBS PAN ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2002 roku. Od tego czasu związana jest z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, gdzie ukończyła studia doktoranckie (2007), otrzymała habilitację (2017) oraz stanowisko profesora (2022). W 2011 roku była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie START. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu, członkiem Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego oraz Komisji Struktur Nieorganicznych i Mineralnych działającej przy Międzynarodowej Unii Krystalograficznej. Od 20 lat jest współorganizatorem konferencji Konwersatorium Krystalograficzne stanowiącej coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów. Tematyka badawcza Anny Gągor obejmuje między innymi:

 • analizę strukturalną materiałów krystalicznych metodą dyfrakcji rentgenowskiej
 • przemiany fazowe w materiałach ferroicznych i multiferroicznych
 • związek pomiędzy strukturą w właściwościami fizykochemicznymi w hybrydach organiczno-nieorganicznych
 • struktury nieuporządkowane, współmiernie i niewspółmiernie modulowane

[autorka ponad 159 publikacji, h-index =33, cytowanych>3952, autorka 2 patentów i kilku zgłoszeń patentowych]

WYKSZTAŁCENIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA.

 • 2023  Kierownik Oddziału Badań Strukturalnych 
 • 2022  stanowisko profesora w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • 2018  Habilitacja „ Strukturalne przemiany fazowe w nieuporządkowanych hybrydach organiczno-nieorganicznych”
 • 2007-2016  Adiunkt w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • 2007  stopień doktora nauk fizycznych, tytuł rozprawy: „ Określenie struktury krystalicznej i mechanizmów transportu w wybranych kryształach superjonowych z nośnikami ładunku Ag+, Cu+ i O2-” Zakład Krystalografii Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • 2002  magisterium – ‘Centra barwne w kryształach LiNbO3’ – Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

PROJEKTY:

 • 2021/43/B/ST5/01172 Teoretyczne i eksperymentalne modelowanie perowskitów na bazie Bi/Sb do zastosowań w optoelektronice; kierownik, NCN, OPUS
 • 2018/31/B/ST5/00455 Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych funkcjonalnych związków metalo-organicznych z ligandami podfosforynowymi; wykonawca, NCN, OPUS
 • 2019/35/B/ST5/00043 Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zwierających w strukturze proponowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych, wykonawca, NCN, OPUS
 • 2020/38/A/ST3/00214 Miękkie perowskity – nowy paradygmat inżynierii półprzewodników, wykonawca, NCN, OPUS
 • 2017/25/B/ST5/00160; Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metalo-organicznych krystalizujących w strukturze perowskitu, wykonawca, NCN, OPUS
 • 2017/25/B/ST3/02321 Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metalo-organicznych typu MOF. wykonawca, NCN, OPUS
 • 2013/11/D/ST8/03297, Projektowanie i synteza funkcjonalnych materiałów o właściwościach nieliniowych do zastosowań w układach elektrycznych i optoelektronice na bazie halogenowodorków amin oraz organiczno-nieorganicznych hybryd, wykonawca, NCN, Sonata
 • 2015/17/D/ST5/01339, Synteza i właściwości nowych luminescencyjnych związków metalo-organicznych typu MOF na bazie jonów lantanowców i chromu. wykonawca, NCN, OPUS
 • 2011/03/B/ST5/01019, Synteza i właściwości fizykochemiczne związków metaloorganicznych typu MOF o mieszanej walencyjności, wykonawca, NCN, OPUS
 • NN 202 260 939 „Korelacja pomiędzy strukturą krystaliczną a własnościami magnetoelektrycznymi monokryształów i nanoceramik multiferroików z indukowaną fazą ferroelektryczną, kierownik, MNISW

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Drozdowski D., Gągor A., Stefańska D., Zarȩba J., Fedoruk K., Mączka M., Sieradzki A.: Three-Dimensional Methylhydrazinium Lead Halide Perovskites: Structural Changes and Effects on Dielectric, Linear, and Nonlinear Optical Properties Entailed by the Halide Tuning, The Journal of Physical Chemistry Part C: Nanomaterials, Interfaces and Hard Matter, American Chemical Society, vol. 126, nr 3, 2022, s. 1600-1610,
 • Fedoruk K., Drozdowski D., Mączka M., Zareba J., Stefańska D., Gągor A., Sieradzki A.: [Methylhydrazinium]2PbCl4, a Two-Dimensional Perovskite with Polar and Modulated Phases, Inorganic Chemistry, American Chemical Society, vol. 61, nr 39, 2022, s. 15520-15531,
 • Szklarz P., Jakubas R., Medycki W., Gągor A., Cichos J., Karbowiak M., Bator G.: (C3N2H5)3Sb2I9 and (C3N2H5)3Bi2I9: ferroelastic lead-free hybrid perovskite-like materials as potential semiconducting absorbers, Dalton Transactions, RSC Publications, vol. 51, nr 5, 2022, s. 1850-1860,
 • Šimėnas, M., Balčiū Nas, S., Gągor, A., Pieniążek, A., Tolborg, K., Kinka, M., Klimavicius, V., Svirskas, Š.N., Kalendra, V., Ptak, M., Szewczyk, D., Herman, A.P., Kudrawiec, R., Sieradzki, A., Grigalaitis, R., Walsh, A., Mączka, M., Banys, J.R. Mixology of MA1- xEAxPbI3Hybrid Perovskites: Phase Transitions, Cation Dynamics, and Photoluminescence, 2022, Chemistry of Materials 34 (22), pp. 10104-10112.
 • Mączka, M., Nowok, A., Zarȩba, J.K., Stefańska, D., Gągor, A., Trzebiatowska, M., Sieradzki, A. Near-Infrared Phosphorescent Hybrid Organic-Inorganic Perovskite with High-Contrast Dielectric and Third-Order Nonlinear Optical Switching Functionalities, 2022 ACS Applied Materials and Interfaces 14 (1), pp. 1460-1471.
 • Šimėnas, M., Balčiū Nas, S., Svirskas, Š.N., Kinka, M., Ptak, M., Kalendra, V., Gągor, A., Szewczyk, D., Sieradzki, A., Grigalaitis, R., Walsh, A., Mączka, M., Banys, J.R.; Phase Diagram and Cation Dynamics of Mixed MA1- xFA xPbBr3Hybrid Perovskites; (2021) Chemistry of Materials, 33 (15), pp. 5926-5934.
 • Mączka, M., Zarȩba, J.K., Gągor, A., Stefańska, D., Ptak, M., Roleder, K., Kajewski, D., Soszyński, A., Fedoruk, K., Sieradzki, A.; [Methylhydrazinium]2PbBr4, a Ferroelectric Hybrid Organic-Inorganic Perovskite with Multiple Nonlinear Optical Outputs; (2021) Chemistry of Materials, 33 (7), pp. 2331-2342.
 • Nowok, A., Szeremeta, A.Z., Sieradzki, A., Gągor, A., Mączka, M., Paluch, M., Pawlus, S.; Toward the Undiscovered Dielectric Properties of Hybrid Acetamidinium Manganese Formate under High Pressure; (2021) Journal of Physical Chemistry C, 125 (1), pp. 908-914.
 • Simenas, S. Balciunas, J.N. Wilson, S. Svirskas, M. Kinka, A. Garbaras, V. Kalendra, A. Gagor, D. Szewczyk, A. Sieradzki, M. Maczka, V. Samulionis, A. Walsh, R. Grigalaitis & J. Banys Suppression of phase transitions and glass phase signatures in mixed cation halide perovskites Nature Communications volume 11, 5103, 2020
 • Ma̧czka, A. Gagor, J.K. Zarȩba, D. Stefanska, M. Drozd, S. Balciunas, M. Šimėnas, J. Banys, and A. Sieradzki , Three-Dimensional Perovskite Methylhydrazinium Lead Chloride with Two Polar Phases and Unusual Second-Harmonic Generation Bistability above Room Temperature; Chemistry of Materials, 32, 4072-4082, 2020
 • Szklarz, A. Gągor, R. Jakubas, (...), G. Bator, A. Cizman,  Lead-free hybrid ferroelectric material based on formamidine: [NH2 CHNH2 ]3 Bi2 I9 Journal of Materials Chemistry C 7(10), pp. 3003-3014, 2019
 • Wojciechowska, A. Gagor, A. Piecha-Bisiorek, R. Jakubas, A. Ciżman, J.K. Zaręba, M. Nyk, W. Medycki, A. Bil , Ferroelectricity and Ferroelasticity in Organic Inorganic Hybrid (Pyrrolidinium)(3)[Sb2CL9] , Ferroelectricity and Ferroelasticity in Organic Inorganic Hybrid (Pyrrolidinium)(3)[Sb2CL9], Chemistry of Materials Volume: 30 Issue: 14 Pages: 4597-4608, 2018
 • Gągor, Phase transitions in ferroelectric 4-aminopyridinium tetrachloroantimonate(III) – revisited Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials 74(2), pp. 217-225, 2018
 • Mączka, A. Gągor, M. Ptak, (...), A. Sieradzki, A. Pikul, Phase Transitions and Coexistence of Magnetic and Electric Orders in the Methylhydrazinium Metal Formate Frameworks Chemistry of Materials 29(5), pp. 2264-2275, 2017
 • Gągor, A., Banach, G., Wȩcławik, M., Piecha-Bisiorek, A., Jakubas, R. The lone-pair-electron-driven phase transition and order-disorder processes in thermochromic (2-MIm)SbI4organic-inorganic hybrid, Dalton Transactions, 2017, 46(47), pp. 16605-16614
 • Mączka, A. Gągor, M. Ptak, (...), A. Sieradzki, A. Pikul, Phase Transitions and Coexistence of Magnetic and Electric Orders in the Methylhydrazinium Metal Formate Frameworks Chemistry of Materials, 29(5), pp. 2264-2275, 2017
 • Gagor, M. Wecławik, B. Bondzior, R. Jakubas, Periodic and incommensurately modulated phases in a (2-methylimidazolium)tetraiodobismuthate(III) thermochromic organic-inorganic hybrid CrystEngComm 17(17), pp. 3286-3296 2015,

WYBRANE WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE:

 • 2022     Crystal engineering and structure–property relationships in organic–inorganic lead halides; XXIV Czech-Polish seminar on Structural and ferroelectric phase transitions, Harrachov, Czech Republic, May 23 – 27, 2022, Anna Gagor (wykład na zaproszenie)
 • 2022     Organic-Inorganic Lead Halides Based on Methylhydrazinium, Structure-Property Relations 2022 ISAF-PFM-ECAPD Joint Conference. Tours, France, June 27-July 1, 2022, Anna Gagor (wykład na zaproszenie)
 • 2022     Modulated Phases in Halometallates 10th International Conference on Aperiodic, Crystals, Sapporo, Japan, 20-24 July 2022, Anna Gągor (wykład na zaproszenie)
 • 2022     ISyDMA’7; Seventh International Symposium on Dielectric Materials and Applications Polska, Poznań, December 06-08, 2022, Anna Gągor (wykład na zaproszenie)
 • 2021     Phase Transitions in organic-inorganic perovskites, Institute of Crystallography RWTH Aachen University, Germany, Anna Gągor (seminarium)
 • 2020     Structural versatility in methylhydrazinium lead iodides, new perovskites with exeptional optical and dielectric properties, Joint Polish-German Crystallographic Meeting JPGCM-2020 Wrocław, Poland, Anna Gągor, (wykład)
 • 2019     Phase Transitions In Ferroelectric 4-Aminopyridinium Tetrachloroantimonate(Iii) – Revisited; 61 Konwersatorium Krystalograficzne, 26-29.06.2019 Wrocław, A. Gągor (wykład na zaproszenie)
 • 2019     Phase Transitions in Electro-Elastic Organic-Inorganic Hybrids, F2CP2, Lozanna 2019, Anna Gągor (wykład)
 • 2018     PHASE TRANSITIONS IN ORGANIC-INORGANIC HYBRIDS, European Crystallographic Meeting ECM31 w Oviedo 2018, A.Gągor (wykład na zaproszenie)
 • 2015     Metal formate frameworks for multifunctional applications; structural, magnetic and dielectric properties, EMF- 13th European Meeting on Ferroelectricity, 28.06.2015 - 03.07.2015, Porto, Portugalia, A.Gągor (wykład)
 • 2015    The incommensurately modulated phase in (2-methylimidazolium) tetraiodobismuthate(III) thermochromic organic-inorganic hybrid. 29th European Crystallographic Meeting ECM29  23.08-28.08.2015 Rovinj, Croatia, A.Gągor (wykład)