Jacek Cwik

dr hab. inż. Jacek Ćwik

Jacek Ćwik od 2018 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Karierę naukową rozpoczął w 2000 roku po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Po ukończeniu studiów pracował jako asystent w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław. W 2006 roku obronił pracę doktorską - Instytut Chemii Nieorganicznej i Pierwiastków Ziem Rzadkich, Wrocław, Polska Praca : "Właściwości strukturalne i fizyczne HoNi2 - MNi2 , (M = Sc, Y, La, Lu)". W 2012 roku został kierownikiem grupy w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur zajmującej się badaniem materiałów o znaczących efektach indukowanych przez pole magnetyczne. W 2016 roku uzyskał habilitację w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Polska - Wpływ modyfikacji składu na właściwości magnetyczne i magnetokaloryczne dla wybranych roztworów stałych o strukturze fazowej Lavesa". Od 2017 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wytwarzaniu związków międzymetalicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych metodą topienia łukowego, pomiarach ich właściwości termomagnetycznych i termodynamicznych, jest współautorem unikalnego układu eksperymentalnego do bezpośrednich pomiarów efektu magnetokalorycznego z wykorzystaniem wysokich pól magnetycznych generowanych przez oporowy magnes typu Bittera.

[autor ponad 102 publikacji, 1 redakcyjny numer specjalny "intermetallic compound", h-index = 17, cytowania >837, 1 zgłoszenie patentowe, ponad 50 prezentacji konferencyjnych, udział w projektach badawczych - granty polskie i europejskie (ERA.Net RUS Plus Project, NCN OPUS, SPUB)]

Kariera naukowa:

 • 2016 - Habilitacja w dziedzinie nauk fizycznych Instytut Fizyki Molekularnej Polska Akademia Nauk, Poznań, Polska Rozprawa "Wpływ modyfikacji składu na właściwości magnetyczne i magnetokaloryczne dla wybranych roztworów stałych o strukturze fazowej Lavesa"
 • 2006 - dr nauk chemicznych Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Wydział Chemii w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Pierwiastków Ziem Rzadkich tytuł rozprawy doktorskiej: „Struktura i właściwości fizyczne roztworów stałych HoNi2-MNi2, (M = Sc, Y, La, Lu)”
 • 1999 – mgr inż. inżynierii materiałowej Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: inżynieria materiałowa. Tytuł pracy magisterskiej: „Odzysk złota i platynowców z koncentratu flotacyjnego na drodze ługowania cyjankowego”

Doświadczenie zawodowe:

 • 2023 - kierownik Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocław
 • 2018 – zastępca kierownika Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocław
 • 2017 – adiunkt w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
 • 2012 - kierownik grupy badawczej w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur zajmującej się badaniem materiałów o znaczących efektach indukowanych przez pole magnetyczne.
 • 2007 - adiunkt w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław
 • 2000 - asystent w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław

Działalność organizacyjna:

 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Fizycznym
 • Członkostwo w Komitecie Narodowym Międzynarodowego Komitetu Diagramów Fazowych APDIC
 • Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych
 • Udział w posiedzeniach Rady Naukowej w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław

Nagrody:

 • Laureat nagrody Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe będące efektem badań prowadzonych przez polskich i rosyjskich naukowców. "Nowe funkcjonalne materiały magnetyczne na bazie wysokiej czystości związków pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych", Warszawa 2013
 • Nagroda Rady Naukowej Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur za wyróżnioną pracę doktorską "Struktura i właściwości fizyczne roztworów stałych MNi- HoNi (M = Sc, Y, La, Lu)", Wrocław 2007

Wybrane wykłady zaproszone i plenarne:

 • “High Field Dependence of the Magnetocaloric Effect in Laves Phase RNi2 Intermetallic Compounds.”12th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition (APMAS), 13-19.10.2022, Oludeniz, Turcja
 • “Magnetocaloric properties of multicomponent laves phase compounds and their composites” 8th International Conference Functional Nanomaterials and High-Purity Substances 05-09 October, 2020,  Suzdal, Russia
 • "Magnetic properties and magnetocaloric effect in low temperature ordered Tb1-xDyxNi2 intermetallic compounds” 20th International School On Condensed Matter Physics, 3-7 September 2018, Varna, Bulgaria
 • "High magnetic field dependence of the magnetocaloric parameters in second-order magnetic transition Laves phase compounds" 19th International School On Condensed Matter Physics, 30th August 2016, Varna, Bulgaria
 • “Magnetic and magnetocaloric properties of Laves phase compounds in high magnetic fields” Magnet 2017, 5th Italian Conference on Magnetism, September 13th -15th, Assisi, Italy
 • „High Field Dependence of the Magnetocaloric Effect in Laves Phase Compounds” SUPERSTRIPES 2016, Quantum in Complex Matter: Superconductivity, Magnetism, Ferroelectricity, 20th Anniversary Stripes Conferences, June 23-29, 2016 Ischia, Italy
 • "Magnetism and magnetocaloric effect in selected Laves-phase compounds" Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences, Poznań, 2015, Poland
 • "Magnetic and magnetocaloric properties in selected Laves-phase solid solutions" Faculty of Physics, University of Bialystok, Bialystok, 2015, Poland.
 • "Advanced materials for MC refrigerator; demonstration and prototyping" LG Chem, Moscow, 2015, Russia
 • "High Magnetic Fields" 10 Anniversary Workshop of the Institute of Labour Medicine, Lodz, 2014, Poland
 • „Experimental Study of the Magnetocaloric Effect in the Pseudo Binary Laves Phase Compounds” 4th International Conferences on Superconductivity and Magnetism, 27 April-2 May 2014, Antalya, Turkey
 • „Magnetism and magnetocaloric effect in multicomponent Laves phase compounds” 7th Joint European Magnetic Symposia, 25-30 August 2013, Rhodes, Greece.

Wybrane artykuły naukowe 2018-2022:

 1. G. Politova, I. Tereshina, I. Ovchenkova, A.R. Aleroev, Y. Koshkid’ko, J. Ćwik, H. Drulis „Investigation of Magnetocaloric Properties in the TbCo2-H System” CRYSTALS vol.12 nr 12 (2022) 1783
 2. D. N. Petrov, N. T. Dang, T. L. Phan, B. W. Lee, J. Ćwik, I. Koshkidko, T. V. Manh, H. R. Park, S. C. Yu. “Metamagnetism and Magnetocaloric Effect of LiPr(PO3)4 Crystal” JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 51 (2022) 4479–4485
 3. I. Koshkidko, E.T. Dilmieva, A.P. Kamantsev, J. Ćwik, K. Rogacki, A.V. Mashirov, V.V. Khovaylo, C. Salazar Mejia, M.A. Zagrebin, V.V. Sokolovskiy, V.D. Buchelnikov, P. Ari-Gur, P. Bhale, V.G. Shavrov, V.V. Koledov “Magnetocaloric effect and magnetic phase diagram of Ni-Mn-Ga Heusler alloy in steady and pulsed magnetic fields”JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 904 (2022) 164051
 4. A. P. Kamantsev, I. Koshkidko, S. V. Taskaev, V. V. Khovaylo, A. V. Koshelev, J. Ćwik, V. G. Shavrov “Inverse Magnetocaloric Effect and Kinetic Arrest Behavior in As-Cast Gd2In at Cryogenic Temperatures” JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM 35 (8) (2022) 2181-2186.
 5. J. Ćwik, Y. Koshkid’ko, K. Nenkov, E. Tereshina-Chitrova, M. Małecka, B. Weise, K. Kowalska „Magnetocaloric performance of the three-component Ho1-xErxNi2 (x = 0.25, 0.5, 0.75) Laves phases as composite refrigerants” SCIENTIFIC REPORTS 12 (2022) 1.
 6. J. Ćwik, Y. Koshkid’ko, K. Nenkov, E. Tereshina-Chitrova, B. Weise, K. Kowalska “Low-Temperature Magnetothermodynamics Performance of Tb1‑xErxNi2 Laves-Phases Compounds for Designing Composite Refrigerants” CRYSTALS vol.12, nr 7 (2022) 931.
 7. J. Ćwik Intermetallic Compound (2021) MDPI, ISBN 9783036501383
 8. M. Pasturel, M. Szlawska, J. Ćwik, D. Kaczorowski, A.P. Pikul „Antiferromagnetic ordering in the ternary uranium germanide UNi1–xGe2: Neutron diffraction and physical properties studies” Intermetallics 131 (2021) 107112
 9. Y.Y. Yu, D.N. Petrov, Phan The Long, K.C. Park, J. Ćwik, P.T. Phong, B.T. Huy “Electronic structure and large magnetocaloric effect in GdVO4 nanocrystals” Journal of Alloys and Compounds 885 (2021) 161002
 10. N.Yu. Pankratov, I.S. Tereshina, G.A. Politova, T.A. Aleroeva, A.V. Filimonov, P. Yu. Vanina, O.A. Alekseeva, J. Ćwik, Yu.S. Koshkid’ko, A.S. Ilyushin “ Features of magnetostriction behavior of the intermetallic compound Sm0.2Y0.8Fe2 near the spin reorientation transitions” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 527 (2021) 167728
 11. S.A. Nikitin, N. Yu. Pankratov, A.I. Smarzhevskaya, J. Ćwik, Yu. S. Koshkid’ko, A. Yu. Karpenkov, D. Yu. Karpenkov, Yu. G. Pastushenkov, K. Nenkov, K. Rogacki “The influence of ferrimagnetic structure on magnetocaloric effect in Dy2Fe10Al7 compound”Journal of Alloys and Compounds 854 (2021) 156214
 12. J. Ćwik, Y. Koshkid’ko, M. Małecka, B. Weise, M. Krautz, A. Mikhailova, N. Kolchugina ”Magnetocaloric prospects of mutual substitutions of rare-earth elements in pseudobinary Tb1−xHoxNi2 compositions (x = 0.25–0.75)” Journal of Alloys and Compounds 886 (2021) 161295
 13. J. Ćwik, Y. Koshkid’ko, K. Nenkov, E. Tereshina-Chitrova, N. Kolchugina “Correlation between the structure and thermomagnetic properties of pseudo-binary (Tb,Er)Ni2 solid solutions” Journal of Alloys and Compounds 859 (2021) 157870
 14. J. Ćwik, Y. Koshkid’ko, K. Nenkov, A. Mikhailova, M. Małecka, T. Romanova, N. Kolchugina, and N. A. de Oliveira “Experimental and theoretical analysis of magnetocaloric behavior of Dy1−xErxNi2 intermetallics (x = 0.25, 0.5, 0.75) and their composites for low-temperature refrigerators performing an Ericsson cycle” PHYSICAL REVIEW B 103 (2021) 214429
 15. I. A. Ovchenkova , S. A. Nikitin , I. S. Tereshina , A. Yu. Karpenkov , Y. A. Ovchenkov , J. Ćwik, Yu. S. Koshkid’ko , and H. Drulis “ Hydrogen-induced extremely large change in Curie temperatures in layered GdTSiH (T = Mn, Fe, Co)” J. Appl. Phys. 128 (2020) 143903
 16. G.A. Politova, I.S. Tereshina, J. Ćwik “Multifunctional phenomena in Tb-Dy-Gd(Ho)-Co(Al) compounds with a Laves phase structure: Magnetostriction and magnetocaloric effect” Journal of Alloys and Compounds 843 (2020) 155887
 17. J. Ćwik Special Issue “Intermetallic Compound” Crystals 10(11) (2020) 1067
 18. Y. Koshkid’ko, S. Pandey, J. Ćwik, I. Dubenko, A. Aryal, A. Granovsky, D. Szymanski, S. Stadler, E. Lähderanta, N. Ali “Relaxation phenomena in adiabatic temperature changes near magnetostructural transitions in Heusler alloys” Journal of Alloys and Compounds, 821 (2020) 153402
 19. J. Ćwik, Y. Koshkid'ko, N. Kolchugina, K. Nenkov, N.A. de Oliveira “Thermal and magnetic effects in quasi-binary Tb1-xDyxNi2 (x = 0.25, 0.5, 0.75) intermetallics” Acta Materialia 173 (2019) 27-33
 20. N.T. Dang, D.P. Kozlenko, D.N. Petrov, J. Ćwik, G. Kim, W.H. Shon, J.S. Rhyee, S.C. Yu, P.T. Long “Magnetic field driven critical behavior in bulk Gd” Journal of Applied Physics, Volume 125, Issue 15, (2019) 153903
 21. S.A. Nikitin, T.I. Ivanova, A.I. Zvonov, Yu.S. Koshkid'ko, J. Ćwik, K. Rogacki “Magnetization, magnetic anisotropy and magnetocaloric effect of the Tb0.2Gd0.8 single crystal in high magnetic fields up to 14 T in region of a phase transition” Acta Materialia 161 (2018) 331-337
 22. J. Ćwik, Y. Koshkid'ko, N.A. de Oliveira, A. Mikhailova, K. Nenkov “Effect of composition changes on the structural, magnetic and thermodynamic properties in Tb1‑xDyxNi2 intermetallic compounds” Journal of Alloys and Compounds 769 (2018) 588-596
 23. J. Ćwik , Y. Koshkid'ko, K. Nenkov, E.A. Tereshina, K. Rogacki “Structural, magnetic and magnetocaloric properties of HoNi2 and ErNi2 compounds ordered at low temperatures” Journal of Alloys and Compounds 735 (2018) 1088-1095

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Synteza i badania dotyczące faz Lavesa i innych związków międzymetalicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych
 • Badanie właściwości termomagnetycznych i termodynamicznych związków międzymetalicznych w postaci polikrystalicznej i monokrystalicznej
 • Materiały magnetokaloryczne: podwójne I pseudo-podwójne fazy Lavesa, stopy Heuslera
 • Funkcjonalne materiały magnetyczne oparte na wysokiej czystości związkach pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych
 • Tworzenie unikalnych układów pomiarowych