Plany badawcze na 2020 rok

Zadania kontynuowane

 1. 2017/3. Silne korelacje w ciele stałym,  molekułach i układach pułapkowanych  atomów na sieciach  optycznych (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – T. Kopeć)
 2. 2017/4. Badanie struktury elektronowej układów d- i  f- elektronowych oraz półprzewodników (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – M. Samsel-Czekała)
 3. 2017/5. Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów funkcjonalnych: kompleksy wybranych kwasów organicznych z metalami przejściowymi i kationami alkiloamoniowymi oraz niobiany, molibdeniany i wolframiany domieszkowane i współdomieszkowane jonami ziem rzadkich  (Oddział Spektroskopii Optycznej – M. Mączka)
 4. 2017/7. Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania materiałów funkcjonalnych w skali nanowymiarowej w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego (Oddział Badań Strukturalnych – M. Wołcyrz)
 5. 2017/9. Nanocząstki metaliczne i bimetaliczne osadzone na nanostrukturalnych nośnikach tlenkowych i węglowych jako katalizatory reakcji utleniania alkanów i CO (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy – L. Kępiński)
 6. 2017/13. Termodynamika prostych modeli silnie skorelowanych fermionów (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – R. Lemański)
 7. 2017/14. Projektowanie, synteza i charakteryzacja nowych materiałów funkcjonalnych do zastosowań w fotokonwersji, oświetleniach i sensoryce: kompozyty grafenowe, tlenoazotki, biomateriały aktywowane jonami ziem rzadkich, nanoluminofory (Oddział Spektroskopii Optycznej – W. Stręk)
 8. 2017/16. Metaloftalocyjaniny jako materiały do wiązania, aktywacji, wymiany lub przebudowy ligandów organicznych. Zbadanie reaktywności ftalocyjaniny magnezu w układach: 3,4-lutydyna/DMSO, 3,4-lutydyna/aceytloaceton oraz w stosunku do czystych 3,4-lutydyna i DMSO (Oddział Badań Strukturalnych – J. Janczak)
 9. 2018/10. Wpływ elektronów zlokalizowanych na właściwości fizyczne i strukturę elektronową międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców (Oddział Badań Magnetyków – A. Pikul)
 10. 2018/11. Efekty wielopasmowe w nadprzewodnikach niekonwencjonalnych; badania zależności temperaturowej dolnego pola krytycznego.   (Oddział Badań Magnetyków –T. Cichorek)
 11. 2018/18. Efekt magnetokaloryczny w łańcuchach spinów z oddziaływaniem trójwęzłowym (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – J. Sznajd)
 12. 2018/19. Synteza i właściwości spektroskopowe boranów, fosforanów glinianów, krzemianów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami metali przejściowych, lantanowców. (Oddział Spektroskopii Optycznej – P. Dereń)
 13. 2019/1. Badanie własności cieplnych kryształów związków międzymetalicznych zawierających metale ziem rzadkich i alkalicznych. (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Jeżowski)
 14. 2019/3. Procesy oddziaływań pomiędzy jonami lantanowców w ośrodkach dielektrycznych w fazie stałej. (Oddział Spektroskopii Optycznej – W Ryba-Romanowski)
 15. 2019/4. Własności transportowe monokryształów i cienkich warstw krzemków metali d-elektronowych typu MSi2. (Oddział Badań Magnetyków – D. Kaczorowski)
 16. 2019/5. Polimorfizm i mechanizmy strukturalnych przemian fazowych w nowych materiałach funkcjonalnych. (Oddział Badań Strukturalnych – A. Pietraszko)

Zadania nowe

 1. Zbadanie własności transportowych, magnetycznych i termodynamicznych oraz ich wzajemnych zależności (magnetoopór, efekt magnetokaloryczny) w nowych związkach z silnymi korelacjami elektronowymi (nadprzewodniki, magnetyki) w postaci monokryształów i polikryształów(Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Zaleski)
 2. Modernizacja stanowiska do realizacji punktu potrójnego argonu, z wykorzystaniem komórki termometrycznej wykonanej w INTiBS PAN. Wyznaczenie charakterystyki metrologicznej zmodernizowanego stanowiska(Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Kowal)
 3. Nanokrystaliczne luminofory domieszkowane jonami lantanowców i metali przejściowych do detekcji i luminescencyjnego obrazowania wielkości fizycznych i procesów biologicznych(Oddział Spektroskopii Optycznej – A. Bednarkiewicz)

Projekty badawcze realizowane w roku 2021

Łączna liczba wszystkich projektów (II.3.1-II.3.5): 60

w tym:

Projekt w ramach Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji (rok) od-do Przyznane środki Instytucja finansująca

II.3.1

1) Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich – multifunkcjonalne materiały przyszłości. UMO-2015/18/A/ST3/00057

Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab.

12.04.2016 – 11.02.2022

3 306 800,00 zł

NCN - MAESTRO 7

2) Otrzymywanie i badanie biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki. UMO-2015/19/B/ST5/01330

Rafał Wiglusz, prof. dr hab.

28.10.2016 – 27.10.2021

1 426 200,00 zł

INTiBS lider

299 000,00 zł

NCN – OPUS 10

3) Synteza i właściwości optyczne nanoluminoforów wykazujących długotrwałą poświatę, UMO-2016/21/B/ST5/02385

Dariusz Hreniak, dr hab.

19.01.2017 – 18.01.2021

1 413 650,00 zł

NCN – OPUS 11

4) Efekt Nernsta i siła termoelektryczna w obecności krzywizny Berry'ego w topologicznych semimetalach Weyla, UMO- 2016/21/B/ST3/02361

Tomasz Cichorek, prof. dr hab.

25.01.2017 - 24.01.2022

1 114 390,00 zł

NCN – OPUS 11

5) Badania mossbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych, UMO-2016/21/B/ST3/01366

Vinh Hung Tran, prof. dr hab.

20.02.2017 – 19.02.2022

1 867 600,00 zł

NCN – OPUS 11

6) Szkła i kompozyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności, UMO--2016/22/E/ST5/00530

Anna Łukowiak, dr hab.

11.04.2017 - 10.02.2022

954 600,00 zł

NCN - SONATA BIS 6

7) Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych, UMO-2016/23/B/ST5/02480

Anna Łukowiak, dr hab.

10.08.2017-09.03.2021

1 124 000,00 zł

( w tym dla INTiBS jako lidera

435 400,00 zł)

NCN - OPUS 12

8) Nowe matryce krystaliczne do uzyskania przeźroczystych materiałów ceramicznych, nr UMO-2017/25/B/ST5/02670

Przemysław Dereń, prof. dr hab.

 06.02.2018 – 05.02.2022

1 290 120,00 zł

NCN – OPUS 13

9) Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metaloorganicznych krystalizujących w strukturze perowskitu, nr UMO-2017/25/B/ST5/00160

Mirosław Mączka,

prof. dr hab.

09.02.2018 – 08.02.2021

973 600,00 zł

NCN – OPUS 13

10) Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu w nadprzewodnikach żelazowych zawierających europ, UMO-2017/25/B/ST3/02868

Zbigniew Bukowski,

dr hab.

09.02.2018 – 08.02.2023

620 700,00 zł

NCN – OPUS 13

11) Struktura elektronowa azotków grupy III domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich, UMO-2017/26/D/ST3/00447

Maciej Janusz Winiarski,

dr hab.

19.04.2018 – 18.01.2022

229 300,00 zł

NCN – SONATA 13

12) Badania mechanizmów transferu energii w ceramikach wykazujących opóźnioną luminescencję, UMO-2017/26/D/ST5/00904

Paweł Głuchowski,

dr

09.04.2018 – 08.04.2022

774 400,00 zł

NCN – SONATA 13

13) Termometria luminescencyjna bazująca na lawinowej emisji fotonów, UMO-2017/27/B/ST5/02557

Łukasz Marciniak, dr hab.

29.06.2018 – 28.12.2021

1 527 800,00 zł

NCN – OPUS 14

14) Otrzymywanie i badanie wielofunkcyjnych biomateriałów opartych o nanoapatyty z możliwością zastosowania w leczeniu nowotworu kości, UMO-2017/27/N/ST5/02976

Paulina Teresa Sobierajska, dr

09.11.2018 – 08.11.2021

139 580,00 zł

NCN – PRELUDIUM 14

15) Badanie oddziaływania silnych wzbudzeń laserowych z grafenem oraz kompozytami węglowymi, UMO-2018/29/B/ST5/00819

   

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

14.01.2019 – 13.07.2022

1 475 400,00 zł

NCN – OPUS 15

16) Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje, UMO-2018/30/E/ST3/00580

Bartłomiej Cichy, dr hab.

04.04.2019 – 03.04.2023

1 614 400,00 zł

NCN – SONATA BIS 8

17) Zachowania krytyczne w punkcie Lifszyca w związkach UT2M2, gdzie T to atom d-elektronowego metalu przejściowego, a M to atom krzemu lub germanu, UMO-2018/31/D/ST3/03295

Maria Szlawska, dr

13.06.2019 – 12.06.2022

1 192 420,00 zł

NCN – SONATA 14

18) Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych funkcjonalnych związków metalo-organicznych z ligandami podfosforynowymi, UMO-2018/31/B/ST5/00455

Mirosław. Mączka, prof. dr hab.

13.06.2019 – 12.06.2022

860 000,00 zł

NCN – OPUS 16

19) Fazy szkliste w układach oddziałujących bozonów z nieporządkiem

UMO-2018/31/N/ST3/03600

Anna Maria Piekarska, mgr

26.07.2019 – 25.01.2022

87 400,00 zł

NCN - PRELUDIUM 16

20) Zjawisko transferu energii między powierzchniową anteną a nieorganicznymi nanokryształami zawierającymi domieszki jonów lantanowców, UMO-2018/31/D/ST5/01328

Katarzyna Prorok, dr

14.08.2019 – 13.08.2022

1 090 440,00 zł

NCN – SONATA 14

21) Synteza i charakterystyka procesów transferu energii w nanokrystalicznym luminoforze BiVO4:Tm3+, Yb3+

UMO-2018/31/N/ST5/01551

Katarzyna Lenczewska, mgr

19.08.2019 - 18.08.2021

70 000,00 zł

NCN - PRELUDIUM 16

22) Lawinowa emisja fotonów w nano- i sub- mikrometrycznych nieorganicznych kryształach domieszkowanych jonami lantanowców, UMO-2018/31/B/ST5/01827

Artur Bednarkiewicz, prof. dr hab.

09.09.2019-08.09.2022

1 651 200,00 zł

NCN – OPUS 16

23) Wpływ ciśnienia na strukturę perowskitowych hybrydowych związków organiczno-niorganicznych z ligandem fosfinowym

DEC-2018/02/X/ST5/02631

Aneta Ciupa-Litwa, dr

16.03.2019 –

06.04.2021

18 491,00 zł

NCN – MINIATURA 2

24) Uczulanie luminoforów domieszkowanych lantanowcami poprzez jony metali przejściowych dla termometrów o wysokiej jasności UMO-2018/31/G/ST5/03258

Łukasz Marciniak, dr hab.

15.01.2020 – 14.01.2023

807 960,00 zł

NCN, BEETHOVEN CLASSIC 3

25) Zbadanie wpływu rozmiaru nanokryształów

domieszkowanych Nd3+ na względną czułość

termometrów luminescencyjnych

wykorzystujących zjawisko absorpcji ze stanu wzbudzonego

UMO-2019/33/N/ST5/00011

Karolina Trejgis, mgr inż.

29.01.2020-28.01.2022

138 500,00 zł

NCN, PRELUDIUM 17

26) Synteza i zbadanie nanokryształów Y3Al5-

xGaxO12:Vn+, Nd3+ jako nowych, luminescencyjnych wskaźników pH

UMO-2019/33/N/ST5/00029

Karolina Knieć, dr

31.01.2020 - 30.01.2022

138 500,00 zł

NCN, PRELUDIUM 17

27) Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami "typu s2" i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich, UMO 2019/33/B/ST5/02247

Rafał Wiglusz, prof. dr hab.

31.01.2020 - 30.01.2023

1 626 400,00

NCN, OPUS 17

28) Opracowanie metody otrzymywania

kompozytowych czynników chłodniczych na bazie

magnetycznych związków międzymetalicznych przy

wykorzystaniu izostatycznej syntezy wysokociśnieniowej UMO2019/33/B/ST5/01853

Jacek Ćwik, dr hab.

06.02.2020 – 05.02.2023

780 400,00 zł

NCN, OPUS 17

29) Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zwierających w

strukturze protonowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych

UMO-2019/35/B/ST5/00043

Mirosław Mączka, prof. dr hab.

10.06.2020 – 09.06.2024

2 162 640,00 zł

(w tym dla INTIBS jako lidera                                   1 321 200,00 zł)

NCN, OPUS 18

30) Anty-Stokesowska biała emisja w YAG domieszkowanych czterowartościowymi jonami chromu przy pobudzeniu w zakresie bliskiej podczerwieni

UMO-2019/35/N/ST3/01018

Mykhailo Chaika, mgr

15.06.2020 – 14.06.2022

138 600,00 zł

NCN, PRELUDIUM 18

31) Zbadanie wpływu stechiometrii matrycy na wydajność konwersji światła na ciepło w nanokrystalicznych boranach typu RX3(BO3)4 (R=Y3+, Gd3+), (X=Al3+, Ga3+, Sc3+) domieszkowanych jonami Cr3+ UMO-2019/35/N/ST5/00553

Karolina Elżbieciak-Piecka, dr

25.06.2020-24.06.2022

139 200,00 zł

NCN, PRELUDIUM 18

32) Badanie kinetyki procesów relaksacyjnych w nanocząstkach siarczku indowo-srebrowego

UMO-2020/36/T/ST5/00399

Adam Olejniczak, mgr

15.09.2020 – 30.09.2021

132 688,00 zł

NCN, ETIUDA 8

33) Badania struktury elektronowej dwóch serii związków lekkich aktynowców o składzie An2PdGa3 (An = U, Np) oraz An2PtGa3 (An = U, Np) za pomocą teorii funkcjonału gęstości (DFT) DEC- 2020/04/X/ST3/

00094

Mane Sahakyan, dr

16.09.2020 - 15.09.2021

41 963,00 zł

NCN,

MINIATURA 4

34) Multifunkcjonalne kompozyty sieci metaliczno-organicznych typu MOF@bioszkło oraz MOF@hydroksyapatyt dla inżynierii tkankowej i rolnictwa.

UMO-2019/35/D/ST5/02243

Marzena Fandzloch, dr

01.10.2020 – 30.09.2023

909 480,00 zł

NCN, SONATA 15

35) Badanie podłużnego magnetooporu potencjalnych semimetali topologicznych o składzie chemicznym MX2, gdzie M - cyrkon lub hafn, a X - fosfor lub arsen DEC-2020/04/X/ST3/00384

Orest Pavlosiuk, dr

16.10.2020 -15.10.2021

46 860,00 zł

NCN,

MINIATURA 4

36) Badania emisji indukowanej laserowo w zakresie widzialnym i podczerwonym oraz zjawiska fotoprzewodnictwa w materiałach o strukturze perowskitu domieszkowanych jonami lantanowców, UMO-2020/37/B/ST5/02399

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

11.01.2021 -10.01.2024

1 309 680,00 zł

NCN, OPUS 19

37) Nanokrystaliczne luminescencyjne manometry bazujące na emisji jonów metali przejściowych, UMO-2020/37/B/ST5/00164

Łukasz Marciniak, dr hab.

15.01.2021 -14.01.2025

1 641 600,00 zł

NCN, OPUS 19

38) Biokompatybilne nanocząstki typu NaRExTM1-xF4 łączace funkcje termometrów luminescencyjnych i nanogrzałek do zastosowań w terapii fototermalnej, UMO-2020/37/N/ST5/00536

Kamila Maciejewska, mgr

18.01.2021 -17.01.2023

139 200,00 zł

NCN, PRELUDIUM 19

39) Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowych warstwowych i perowskitowych hybrydowych organiczno-nieorganicznych halogenków ołowiu z protonowanymi alkilopochodnymi hydrazyny, UMO-2020/37/N/ST5/02257

Jan Albert Zienkiewicz, mgr

01.02.2021 -31.01.2023

139 980,00 zł

NCN, PRELUDIUM 19

40) Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako termometry

luminescencyjne o wysokiej czułości, UMO-2020/39/D/ST5/01289

Dagmara Stefańska, dr

18.06.2021 -17.06.2024

952 820,00 zł

NCN, SONATA 16

41) Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach

optycznych,  UMO-2020/39/O/ST3/0114

Tomasz Zaleski, dr hab.

30.06.2021 -30.09.2025

388 800,00 zł

NCN, PRELUDIUM BIS 2

42) Synteza bogatych w ind faz Ce-T-In (T = Pd, Pt) z wykorzystaniem metody wzrostu z topnika w konfiguracji horyzontalnej, DEC-2021/05/X/ST5/00592

Grzegorz Chajewski, dr inż.

03.11.2021 – 02.11.2022

49 753,00 zł

NCN, MINIATURA 5

43) Przestrajalne źródło emisji wzbudzane diodą laserową pracy ciągłej: zjawisko, mechanizm, sterowanie i zastosowania, UMO-2021/40/Q/ST5/00220

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

15.12.2021 -14.12.2024

1 148 801,00 zł

NCN, SHENG 2

         

44) Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa, UMO-2016/21/B/NZ6/01157

Rafał Wiglusz, prof. dr hab.

19.05.2017 – 18.05.2022

1 480 600,00 zł

Uniwersytet Wrocławski

(w tym dla INTiBS jako Partnera: 437 300,00 zł)

NCN, OPUS 11

45) Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych, UMO-2017/27/B/ST7/01255

Artur Bednarkiewicz,

prof. dr hab.

27.07.2018 – 26.07.2022

1 445 160,00 zł

Politechnika Wrocławska

(w tym dla INTiBS jako Partnera: 252 200,00 zł)

NCN, OPUS 14

46) Nowe, dwustopniowe rusztowania na bazie nanoapatytu wapnia (nHAP) inkorporowaneo nanotlenkami żelaza z funkcją kontrolowanego uwalniania miRNA w statycznym polu magnetycznym do regeneracji złamań kostnych u pacjentów osteporotycznych, nr UMO-2017/26/M/NZ5/01184

Rafał Wiglusz, prof. dr hab.

19.09.2018 – 18.11.2021

1 194 200,00 zł

PORT (EIT+)

(w tym dla INTiBS jako Partnera: 442 400,00 zł)

NCN, HARMONIA 9

47) Wpływ rozkładu ładunku oraz fluktuacji spinowych na temperaturę krytyczną w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych UMO-2018/30/E/ST3/00377

Zbigniew Bukowski,

dr hab.

03.09.2019 – 02.09.2024

1 984 200,00 zł

AGH, Kraków

(w tym dla INTiBS jako Partnera: 401 600,00 zł)

NCN, SONATA BIS 8

48) Miękkie perowskity - nowy paradygmat inżynierii półprzewodników, UMO-2020/38/A/ST3/00214

Mirosław Mączka, prof. dr hab.

02.08.2021 -01.08.2025

3 967 520,00 zł

Politechnika Wrocławska

(w tym dla INTiBS jako Partnera: 1 143 240,00 zł)

NCN, MAESTRO 12

49) Nadprzewodnictwo w stopach o wysokiej entropii (HEA). UMO-2020/39/B/ST5/01782

Adam Pikul, dr hab.

02.08.2021 -01.08.2025

1 821 220,00 zł

Uniwersytet Wrocławski

(w tym dla INTiBS jako Partnera: 201 600,00 zł)

NCN, OPUS 20

II.3.2

1) Multidyscyplinarne studia doktoranckie – nanotechnologia w biomedycynie, POWR.03.02.00-00-I030/17-00

Rafał Wiglusz, prof. dr hab.

01.04.2018 – 31.12.2022

879 250,00 zł

(dofinans.

852 850,00 zł)

NCBiR, POWR 2014-2020

2) Opracowanie technologii wytwarzania grafenu płatkowego z grafitu mineralnego

LIDER/25/0132/L-10/18/NCBR/

Paweł Głuchowski, dr

01.01.2020 – 31.12.2022

1 476 250,00 zł

NCBiR, LIDER X

3) Zaawansowane układy hydrożelowe do leczenia trudno gojących się ran.

POIR.01.01.01-00-0960/20

Rafał Wiglusz, prof. dr hab.

01.01.2021 -30.01.2023

4 445 841.98 zł

Syntplant sp. z o. o.

(w tym dla INTiBS jako Partnera: 1 227 500,00 zł)

NCBiR, POIR

4) Optymalizacja wydajności laserów dużej mocy przez kontrolę struktury materiałów, SCAPOL,WPC2/1/SCAPOL/2021

Dariusz Hreniak, dr hab.

01.02.2021 -31.01.2024

4 193 775,00 zł

(w tym dla INTiBS jako Partnera: 1 983 375,00 zł)

NCBiR

II polsko-chiński konkurs bilateralny

5) Innowacyjny oświetlacz dla endoskopii z zastosowaniem materiałów węglowych, POIR.01.01.01-00-0779/21

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

01.12.2021 -30.12.2023

7 807 181,33 zł

(w tym dla INTiBS jako Partnera: 3 347 447,88 zł)

NCBiR, POIR

II.3.3

1) High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application, First TEAM/2016-2/16

POIR 04.04.00-00-2436/16-01

Łukasz Marciniak, dr hab.

01.06.2017 – 30.04.2021

3 270 410,00 zł

FNP, First Team

2) Egzotyczne stany podstawowe silnie anizotropowych związków międzymetalicznych uranu U3TGe5 oraz UT1-xGe2 (gdzie T oznacza pierwiastek przejściowy z bloku d)

Adam Pikul, dr hab.

01.01.2021 -31.12.2022

24 800,00 zł

NAWA. PHC Polonium

II.3.4

1) Transition metal oxides with metastable phases: a way towards superior ferroic properties, TransFerr, HORIZON 2020 MSCA RISE GA 778070

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

01.12.2017 – 30.11.2021

175 500 EUR

H2020-MSCA-RISE-2017

2) Nanoparticles-based 2D thermal bioimaging technologies NanoTBTech, 801305

Artur Bednarkiewicz,

prof. dr hab.

01.09.2018 – 31.08.2021

286 875 EUR

H2020-FETOPEN-2016-2017

3) Realising the Redefined kelvin (Real – K), EMPIR H2020 18SIB02 REAL-K

Aleksandra Kowal, dr inż.

01.09.2019-31.08.2022

20000 EUR

Horyzont 2020 -

EURAMET -

EMPIR

4) Calibration and accuracy of non-catching instruments to measure liquid/solid atmospheric precipitation, INCIPIT, EMPiR 18NRM03-RMG04

Aleksandra Kowal, dr inż.

01.05.2021-30.11.2021

3 879,20 EUR

Horyzont 2020 -

EURAMET -

EMPIR

II.3.5

brak

       

*środki ogółem przyznane na okres realizacji przez instytucję finansującą projekt

** w przypadku konsorcjów większych niż 5 partnerów prosimy wpisać „projekt wielostronny”

II.3.1. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki;

II.3.2. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i

           Rozwoju;

II.3.3. Projekty finansowane przez inne organizacje krajowe (w tym MNiSW, NAWA);

II.3.4. Projekty finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne;

II.3.5. Inne projekty.