Obraz1.jpg

prof. dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz

Fizyk, profesor nauk fizycznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej, od 1993 roku związany zawodowo z naszym Instytutem. W latach 2005-2008 odbył ponad 3 letni staż podoktorski w European Commission, Joined Research Centre, Ispraw, Włochy. Po powrocie wróciłna stanowisko adiunkta, a od 2015 roku został profesorem Instytutu w Oddziale Spektroskopii Optycznej, a następnie jako kierownik nowego Oddziału Fizykochemii Biomedycznej. Równolegle, przez 8 lat pracował również we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ (przekształconym potem w PORT), gdzie był Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych. Profesorem mianowany został w lipcu 2020 roku.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą luminescencji i nowoczesnych nanomateriałów koloidalnych, a także ich zastosowań w obrazowaniu sub-dyfrakcyjnym i konstrukcji czujników biologicznych:

  • Nano(bio)spektroskopia, obrazowanie, detekcja
  • Nowe nanomateriały domieszkowane jonami lantanowców jako znaczniki luminescencyjne do lawinowej emisji fotonów, mikroskopi superrozdizelczej, termometrii luminescencyjnej, biodetekcji
  • Zjawisko FRET w nanomateriałach up-konwertujących
  • Lasery, przestrzenna modulacja światła
  • fizyka, spektroskopia i fizykochemia materiałów domieszkowanych lantanowcami

Autor ponad 160 publikacji (m.in. w Nature, Nature Nanotechnology, Chem.Soc.Rev., Nature Communication, Nature Light Science and Applications, Small, Nanoscale), cytowanych około 6 000 razy, H-index 42, kierownik 6 grantów (w tym H2020 oraz COST), autor 6 patentów i 11 zgłoszeń patentowych, stypendysta FNP, otrzymał 5 nagród Dyrektora INT za osiągnięcia naukowe i publikacyjne.