Przemysław Dereń

Curriculum vitae

Przemysław, Jacek Dereń

 

@ https://orcid.org/0000-0001-6316-6954

Scopus Author ID: 7004628645

Google Scholar ID: P.J. Dereń

https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Deren

Przemysław, Jacek Dereń obecnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i kierownika Zakładu Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN we Wrocławiu. Ukończył studia doktoranckie. Doktorat z fizyki uzyskał w 1991 r., a habilitację uzyskał w 2000 r. w tym samym Instytucie. W latach 2001-2015 pełnił funkcję profesora INTiBS PAN.

 • W 2008 r. uzyskał kwalifikacje profesora uniwersyteckiego wydane przez Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche, Francja, SEKCJA 30 - Rozcieńczone i optyczne media, SEKCJA 31 - Chemia teoretyczna, fizyczna, analityczna, SEKCJA 33 - Chemia materiałowa (nr. uzyskanych kwalifikacji profesorskich : 08130190232, 08131190232, 08133190232, odpowiednio)
 • Université Blaise Pascal: Clermont-Ferrand, Auvergne, Francja, 1999-05-01 to 2008-08-01 - visiting professor
 • 2015 - Profesura, Nominacja Prezydenta RP.

Zainteresowania badawcze:

Fosfory dla WLED, luminofory pracujące w obszarze VUV i UVC, perowskity, podwójne perowskity, materiały laserowe, zjawiska nieliniowe, konwersja góra-dół, lawina fotonów, spektroskopia U3+, jony metali ziem rzadkich i przejściowych.

Szkolenie akademickie

a) Staże PostDoc

 • 1991 - w grupie prof. H.U.Güdel, University of Bern, Szwajcaria (3 miesiące), grant Szwajcarskiego Ministerstwa Nauki. Temat: spektroskopia jonów metali przejściowych.
 • 1992 - w grupie dr P. Porchera, CNRS, UPR 209, Francja (9 miesięcy) - grant francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Temat: spektroskopia i analizy krystaliczne przejść i pierwiastków ziem rzadkich w różnych matrycach,
 • 1994 - 1997 (3 miesiące w roku) w Dr. J-C. Krupa, Laboratorium Radiochemii, Instytut Fizyki Jądrowej (IN2P3), University of Paris-South XI, F 91406, Orsay, Francja, Temat: spektroskopia aktynowców.

b) krótkie staże (dwa-cztery tygodnie)

 • 1998 - 2004: Laboratorium Radiochemii, Instytut Fizyki Jądrowej (IN2P3), University of Paris-South XI, Lyon. Dr JC. Krupa, Temat: Spektroskopia antystokesowska w aktynowcach.
 • ENSCP, CNRS, UMR 7574, Chemistry Laboratory of Applied Solid State, 11, Pierre and Marie Curie, F-75231, Paris Cedex 05, Francja. dr Philippe Goldner. Temat: Procesy nieliniowe w materiałach domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich
 • Mińsk - Białoruś, Instytut Laserów. Temat: Lasery na ciele stałym pompowane diodą laserową
 • Uniwersytet w Turku - Finlandia - Współpraca Fińskiej Akademii Nauk - PAN – prof. Jorma Hölsä. Temat; Spektroskopia i obliczanie parametrów pola krystalicznego w szeregu macierzy.

Nagrody

1. III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich

2. Złoty medal na 52. Światowej Wystawie Innowacji - Bruksela 2003

3. Srebrny Medal na 52. Światowej Wystawie Innowacji – Bruksela 2003

4. Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek: „Terapia fotodynamiczna i diagnostyka nowotworów z wykorzystaniem pochodnych chlorofilu i laserów półprzewodnikowych” - 2003 r.,

5. Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek: Nanometrowe luminofory do materiałów optycznych. - 2003

6. Brązowy medal na 58. Światowej Wystawie Innowacji – Bruksela 2009

7. Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej za wynalazek: „Luminofor przetwarzający promieniowanie wysokoenergetyczne na światło białe”, Salon Technicon Innowacje, Gdańsk 2012

8. Złoty Medal w konkursie Innowacja 2012 za „Luminofor przetwarzający promieniowanie wysokoenergetyczne na światło białe” Salon Technicon Innowacje, Gdańsk 2012

9. Nagroda w konkursie Innowacja 2012 za „Sposób otrzymywania wysokointensywnych związków spinelowych i ich zastosowanie”, Salon Technicon Innowacje, Gdańsk 2012

10. Wyróżnienie w konkursie Innowacje 2013 za „Sposób pozyskiwania minerału syntetycznego i jego zastosowanie” Salon Technicon Innowacje, Gdańsk 2013

11. Wyróżnienie w konkursie Innowacja 2014 za „Materiał aktywny do produkcji luminoforów” Salon Technicon Innowacje, Gdańsk 2014

12. Nagroda naukowa dyrektora INTiBS PAN za największą liczbę cytowań 2003.

13. Nagroda Dyrektora INTiBS PAN za wyróżniające się wyniki naukowe w 2015 roku.

Patenty

Współautor dziewięciu zgłoszeń patentowych – w tym patentów już udzielonych:

 1. „Sposób otrzymywania wysokointensywnych związków spinelowych i ich zastosowanie” - Zgłoszenie nr - P.400559 UDZIELONO OCHRONĘ PATENTOWĄ
 2. „Sposób wytwarzania wysokointensywnych związków spinelowych i ich zastosowanie” P417638
 3. „Metoda syntezy bezwodnych związków fluorku K2LnF5” - Zgłoszenie nr - P.400715, 10.09.2012 – UDZIELONY PATENT
 4. „Sposób otrzymywania luminoforu i jego zastosowanie” - - Zgłoszenie nr - P.400472, 11.09.2012 - UDZIELONO PATENT
 5. „Sposób otrzymywania luminoforu światła białego i jego zastosowanie” - Zgłoszenie nr - P.401344, 25.10.2012
 6. „Sposób otrzymywania syntetycznego minerału i jego zastosowanie” - Zgłoszenie Nr - P.402010 – UDZIELONY PATENT 9.09.2017
 7. „Proces przygotowania pirofosforanów”, Zgłoszenie Patentowe nr P.404483 – udzielono patent 08.2017
 8. „Materiał aktywny do produkcji luminoforów i jego zastosowanie”. Zgłoszenie patentowe nr. str. 408594
 9. „Skład luminoforu, sposób jego wytwarzania i zastosowanie do źródła światła białego na bazie UV LED”, 428496(22), UDZIELONY PATENT 01.04.2019

 

Fundusze

Udział w 19 grantach, kierownik w 9

Wybrane ostatnie projekty prowadzone przez P.J. Derenia

 • Luminofory do diod UVC LED: powierzchnie samodezynfekujące, 2022-01 do 2026-01- | Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN), Polska
 • Nowe matryce krystaliczne do otrzymywania przezroczystych materiałów ceramicznych, 2018-02 do 2021-10 - Grant NCN, Polska
 • Nowe wydajne luminofory do oświetlenia i koncentratorów słonecznych, 2010-01 do 2015-12 Grant Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Zestaw szybowy dla budynku energetycznego, 2015-03 do 2018-05 – Kontrakt Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR), Warszawa, Polska

Studenci i działalność dydaktyczna

 • PJ Dereń był promotorem sześciu doktoratów z fizyki i chemii w INTiBS PAN i Uniwersytecie Zielonogórskim oraz promotorem dwudziestu prac magisterskich z fizyki i chemii.
 • PJD opiekowała się kilkudziesięcioma stażystami, w tym studentami l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand we Francji, Institut Universitaire Technologique à Lannion, Université de Rennes I, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Prowadził wykłady semestralne na Politechnice Wrocławskiej w latach 2001 - 2008 pt. "Spektroskopia materiałów laserowych".

Członkostwo i funkcje

 • 2001 – do chwili obecnej – członek Rady Naukowej INTiBS PAN
 • 2017 – do chwili obecnej – Kierownik Zakładu Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Upowszechniania Nauki - 2000 - 2008
 • Członek wykonawczy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego - 2004 – 2008
 • Ekspert w Departamencie Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki
 • Recenzje doktoratów, habilitacji i profesury w Polsce i Francji.
 • Recenzent czasopism naukowych Elsevier, Springer, RCS, ACS, Nature

Organizacja międzynarodowych konferencji i warsztatów

 • Przewodniczący (Chaiman) 21. Międzynarodowej Konferencji Procesów Dynamicznych w stanach wzbudzonych ciał stałych (DPC), 4 – 9 września, Wrocław, Polska
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Luminescencji – (ICL 2014), 13-18 lipca 2014, Wrocław, Polska.
 • Członek Międzynarodowego Naukowego Komitetu Doradczego 5th International Conference on Rare Earth Development And Applications ICRE’2007, BaoTou, Chiny 7 - 11 sierpnia 2007
 • Członek Komitetu Programowego Francusko-Polskiego Sympozjum Spektroskopii Współczesnych Materiałów w Fizyce, Chemii i Biologii, Clermont-Ferrand, 15 – 18 lipca 2007
 • Sekretarz Generalny VI Międzynarodowej Konferencji pierwiastków f (ICfe), Wrocław, 4-9 września 2006 r.,
 • Członek Komitetu Programowego IV Międzynarodowych Wiosennych Warsztatów Spektroskopii, Struktury i Syntezy Układów Ziem Rzadkich, Wrocław - Karpacz, 21-26 czerwca 2003
 • Sekretarz Naukowy V Międzynarodowej Konferencji nt. stanów wzbudzonych pierwiastków przejściowych (ESTE), Wrocław - Lądek Zdrój 6 – 11 czerwca 2001 r., Redaktor materiałów konferencyjnych.
 • Członek Rady Programowej ESTE 1997, 1993, 1988
 • III Międzynarodowe Zimowe Warsztaty Spektroskopii i Struktury Systemów Ziem Rzadkich, Szklarska Poręba, 27 kwietnia – 1 maja 1999 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Tunable Solid State Lasers, 1 – 4 września 1996, Wrocław, Polska
 • Członek Komitetu Organizacyjnego II Zimowych Warsztatów Spektroskopii Pierwiastków Ziem Rzadkich, Wrocław, 24-29 marca 1996 r.

Wybrane znaczące publikacje

 • Zjawiska trwałej luminescencji w materiałach domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich, T. Aitasalo, P. Dereń, J. Hölsä, H. Jungner, JC. Krupa, M. Lastusaari, Journal of Solid State Chemistry 171 (1-2), 114-122
 • Spektroskopia wyboru miejsca Cr3+ w zielonym spinelu MgAl2O4, P.J. Dereń, M. Malinowski, W. Strȩk, Journal of Luminescence 68 (2-4), 91-103
 • Pasywne chłodzenie promiennikowe bez utraty estetyki przedmiotów, P.J. Dereń, Light: Science & Applications 11 (1), 192
 • Synteza i charakterystyka [(CH3)2NH2][Na0,5Cr0,5(HCOO)3]: rzadki przykład luminescencyjnych struktur metaloorganicznych opartych na jonach Cr(iii), M Mączka, B Bondzior, P Dereń, A Sieradzki, J Trzmiel, A Pietraszko, J. Hanuza, Dalton Transactions 44 (15), 6871-6879.
 • Upkonwersja w kryształach elpasolitu domieszkowanych U3+, PJ Dereń, W Stręk, E Zych, J. Drożdżyński, Chemical Physics Letters 332 (3-4), 308-312
 • O tym, jak metoda syntezy mechanochemicznej i współstrącania zmienia czułość i zakres działania termometru optycznego Ba2Mg1-xEuxWO6, Quan TH Vu, Bartosz Bondzior, Dagmara Stefańska, Natalia Miniajluk-Gaweł, Maciej J. Winiarski, Przemysław J. Dereń, Raporty naukowe 11 (1), 22847
 • Metoda pomiaru stopnia redukcji Eu3+ do Eu2+: Jak luki anionów i kationów wpływają na stopień redukcji, P.J. Dereń, D. Stefańska, MPtak, P. Wiśniewski, The Journal of Physical Chemistry C 125 (44), 24505 -24514
 • Wysokowydajna emisja Eu2+ zlokalizowanego w kanale i miejscu Mg kordierytu Mg2Al4Si5O18 i jego potencjał jako dwufunkcyjnego luminoforu w kierunku zastosowania termometru optycznego i białej diody LED, D Stefańska, P.J. Dereń, Advanced Optical Materials 8 (22), 2001143
 • Jak wielkość nanokryształów LaAlO3 zmienia jego właściwości spektroskopowe, P.J. Dereń, B. Bondzior, G. Banach, B. Brzostowski, Journal of Luminescence 193, 73-78
 • O dostrajaniu właściwości spektroskopowych LaAlO3: Pr3+ nanokrystalitów, P.J. Dereń, K. Lemański, Journal of luminescence 131 (3), 445-448
 • Relaksacja krzyżowa w nanokryształach perowskitu CaTiO3 i LaAlO3 domieszkowanych jonami Ho3+, P.J. Dereń, K. Lemański, Journal of luminescence 154, 62-67
 • Origin of Violet-Blue Emission in Ti-Doped Gahnite, P.J. Dereń, D. Stefańska, M. Ptak, M. Mączka, W. Walerczyk, G. Banach, Journal of the American Ceramic Society 97 (6), 1883-1889
 • Słabe pole krystaliczne w submikrokryształach granatu itrowo-galowego (YGG) domieszkowanego Cr3+, P.J. Deren, A. Watras, A. Gagor, R. Pazik, Crystal growth & design 12 (10), 4752-4757
 • Nowe ścieżki wzbudzenia emisji upkonwersyjnych w LaCl3: U3+, PJ Dereń, MF Joubert, JC Krupa, R Mahiou, M Yin, Journal of alloys and components 341 (1-2), 134-138