Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

WydarzeniaSeminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

12:00 Thursday, 08-12-22
Microsoft Teams

Promieniowanie kosmiczne i ryzyko misji załogowych

dr Anna Fogtman

Europejska Agencja Kosmiczna

Seminarium odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams (dla osób z domeny intibs.pl kod dostępu to: to8aqyj). Pozosotałe osoby zainteresowane seminarium proszone są o kontakt z dr. hab. Adamem Pikulem ().

The seminar will be held in the Microsoft Teams application (for people from the intibs.pl domain, the access code is: to8aqyj). Other people interested in the seminar are asked to contact dr. hab. Adam Pikul ().

Streszczenie:

Od 60 lat ludzie latają w kosmos, z powodzeniem wypełniając misję poszerzenia naszej wiedzy o wszechświecie. Przez te lata zdobyliśmy również duże doświadczenie w zakresie zagrożeń związanych z lotami kosmicznymi. W zbliżającej się perspektywie końca służby Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) międzynarodowe agencje kosmiczne intensywnie planują kolejny krok eksploracji kosmosu przez człowieka poza Niską Orbitą Okołoziemską, z pełną świadomością dodatkowych zagrożeń dla zdrowia związanych z misjami eksploracyjnymi na Księżyc i dalej. Daleko od Ziemi astronauci będą narażeni na nieprzyjazne środowisko, zmienione pola grawitacyjne, izolację i promieniowanie jonizujące, które zostało uznane za główne ryzyko lotów kosmicznych ludzi w misjach eksploracyjnych. Ponieważ w przyszłości ludzie będą podróżować w przestrzeń kosmiczną, konieczne będzie podjęcie nadzwyczajnych środków w celu ochrony astronautów i astronautek w drodze na Księżyc. Podczas długotrwałych misji kosmicznych ludzie będą doświadczać innych dawek i widm promieniowania jonizującego niż na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, stwarzając nowe zagrożenie dla żywych organizmów podczas i po ekspozycji na środowisko promieniowania kosmicznego. Międzynarodowe Agencje Kosmiczne dostrzegły już konieczność lepszego zrozumienia wpływu promieniowania kosmicznego na organizm ludzki, w celu oszacowania zagrożenia dla zdrowia i przewidywania konsekwencji długotrwałych lotów kosmicznych, a w tym Europejska Agencja Kosmiczna, gdzie Zespół Medycyny Kosmicznej przy Europejskie Centrum Astronautów pracuje nad zrozumieniem, przewidywaniem i ograniczaniem potencjalnych zagrożeń dla astronautów i astronautek podczas misji kosmicznych. W tej prezentacji przedstawiono podsumowanie zagrożeń zdrowotnych związanych z lotami kosmicznymi, z naciskiem na skutki biologiczne dla organizmu ludzkiego, które mogą wystąpić w wyniku promieniowania jonizującego w środowisku głębokiej przestrzeni kosmicznej. Przedstawiono aktualne strategie oceny ryzyka dla zdrowia, a także wyzwania związane z prognozowaniem ryzyka długotrwałych misji kosmicznych.

***************

For 60 years, human beings have been flying to the outer space, successfully completing missions in order to expand our knowledge about the universe. Over those years, we also have gained a lot of experience about the risks of human space flight. In the forthcoming perspective of the end of the International Space Station (ISS) service, international space agencies urge to plan the next step of human space exploration beyond LEO. They are aware of additional health risks of exploration class missions to the Moon and beyond. Far away from Earth, astronauts will be exposed to hostile environment, changed gravity fields, confinement, and ionizing radiation, which has been recognized as no. 1 risk of human spaceflight in exploration class missions. As in the future human beings will travel to deep space, extraordinary means will have to be taken to safeguard astronauts on the way to the Moon. During long duration deep space missions humans will experience different doses and spectra of ionizing radiation than on the International Space Station, posing new, detrimental-level risks to living organisms during and after exposure to space radiation environment. International Space Agencies have already recognized the necessity to better understand the effects of space radiation to the human body, in order to estimate the health risk and predict the consequences of long-duration space flight, including European Space Agency, where the Space Medicine Team at the European Astronaut Centre has been working towards understanding, predicting and reducing potential hazards for astronauts during deep space missions. Here, a summary on health risks of human spaceflight is presented, with emphasis on biological effects to the human body, that may occur due to ionizing radiation in the deep space environment. Current strategies for health risk assessment are shown, as well as the challenges for risk predictions of long-duration deep space missions.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30