warsztaty 2017 plakat

UWAGA: Przedłużony termin składania podań: do 12 czerwca

INTiBS PAN we Wrocławiu organizuje w tym roku po raz kolejny Letnie Warsztaty Naukowe "Niskie Łąki" dla studentów I i II stopnia fizyki, chemii i kierunków pokrewnych, zwłaszcza tych wiążących swoją przyszłość z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników ze współczesnymi trendami badawczymi w wybranych obszarach fizykochemii ciała stałego, najnowszymi osiągnięciami, nowymi teoriami i nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badawczej Instytutu.

Warsztaty odbędą się w dniach od 5 do 11 lipca 2017 roku (mniej więcej od 9:00 do 18:00) w siedzibie INTiBS PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu. Na ich program składać się będą wykłady pracowników naukowych Instytutu reprezentujących najważniejsze zespoły badawcze (dwa wykłady dziennie) oraz zajęcia laboratoryjne w małych grupach (jedne zajęcia dziennie) prowadzone pod okiem specjalistów z danej dziedziny. Każdy wykład będzie miał charakter wprowadzenia do konkretnej tematyki badawczej uprawianej w Instytucie, a zajęcia laboratoryjne będą okazją do zastosowania zdobytej wiedzy podczas samodzielnie wykonanego eksperymentu.

Punktem wyjścia w obu rodzajach zajęć będzie podstawowa znajomość fizyki lub chemii ciała stałego, w związku z czym zdecydowanie preferowani są uczestnicy, którzy już odbyli kurs fazy skondensowanej na uczelni (lub przynajmniej są w trakcie takiego kursu).

Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęciach. Odbywać się one będą w dni robocze od środy do wtorku (weekend jest czasem wolnym). Instytut zapewnia wyżywienie w czasie warsztatów (za wyjątkiem weekendu), a osobom spoza Wrocławia również nocleg w pokojach gościnnych Instytutu, przy czym liczba miejsc hotelowych jest ograniczona. Zakwaterowanie w hotelu jest możliwe od 4 lipca wieczorem do 12 lipca rano.

Tematyka wykładów (może ulec nieznacznym zmianom):

 • Fizyka ciała stałego w sieciach optycznych;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyka niskich temperatur;
 • Magnetyzm i związki ciężkofermionowe;
 • Analiza struktury ciał stałych;
 • Lasery – ich budowa i zastosowanie;
 • Spektroskopia i jej zastosowania;
 • Nadprzewodnictwo.

Tematyka zajęć laboratoryjnych (może ulec nieznacznym zmianom):

 • Metody teoretyczne fizyki ciała stałego;
 • Badania właściwości elektrycznych i magnetycznych ciał stałych;
 • Badania właściwości transportowych w wysokich temperaturach;
 • Analiza termiczna i termograwimetryczna;
 • Uzyskiwanie ultraniskich temperatur;
 • Badania właściwości ciał stałych w niskich i ultraniskich temperaturach;
 • Badaniami nadprzewodników;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Kataliza;
 • Badania spektroskopowe materiałów laserowych, spektroskopia stanów wzbudzonych;
 • Metody rentgenograficznej analizy strukturalnej monokryształów, dyfraktometria polikrystaliczna;
 • Spektroskopia molekularna.

Program wykładów w ramach Warsztatów: PDF

Zgłoszenia

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać do dr. hab. Adama Pikula (link) do  4 czerwca 12 czerwca 2017 roku. Wymagane dokumenty (zdjęcie lub skan):

 1. Wypełniony i podpisany formularz.
 2. List motywacyjny opisujący np. zainteresowania i osiągnięcia naukowe kandydata oraz przewidywany wpływ udziału w Warsztatach na jego dalsze plany naukowe.

Dodatkowym atutem przy wyborze kandydatów będą następujące załączniki:

 1. Pozytywna opinia pracownika naukowego, opiekuna studiów lub specjalności, koła naukowego lub promotora zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty i  uzasadnienie ich przydatności.
 2. Oceny uzyskane w semestrze letnim 2016 i zimowym 2016/17 (skan odpowiednich stron indeksu lub inny dokument w przypadku braku indeksu, np. wydruk z systemu komputerowego USOS).

Każde zgłoszenie przesłane e-mailem zostanie potwierdzone zwrotnie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia konieczny jest kontakt telefoniczny z organizatorem.

Lista uczestników zostanie ustalona na podstawie przesłanych dokumentów. Aplikanci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji e-mailem do 16 czerwca 23 czerwca 2017 roku.

UWAGA: Każda osoba zakwalifikowana do udziału w Warsztatach musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli jest ona ubezpieczona w ramach ubezpieczenia grupowego przez swoją uczelnię, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z uczelni. W przeciwnym wypadku należy wykupić ubezpieczenie na czas trwania Warsztatów i przed ich rozpoczęciem przedstawić dowód jego zawarcia. W przypadku braku udokumentowanego ubezpieczenia taka osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w Warsztatach.

UWAGA: W związku z ograniczoną liczbą dostępnych miejsc i chęcią umożliwienia uczestnictwa w Warsztatach jak największej liczbie studentów w Warsztatach można wziąć udział tylko raz. Osoby, które były już uczestnikami, Instytut zaprasza do współpracy w ramach praktyk i staży naukowych.

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z dr. hab. Adamem Pikulem.