plakat_warsztaty_2016

W tym roku ponownie Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN organizuje warsztaty naukowe "Niskie Łąki" dla studentów I i II stopnia fizyki, chemii lub kierunków pokrewnych, kierowane przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników z najnowszymi osiągnięciami w wybranych dziedzinach fizykochemii ciała stałego, aktualnymi trendami badawczymi, nowo powstającymi teoriami, nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi w ramach tematyki badawczej rozwijanej w INTiBS PAN. Warsztaty odbędą się w dniach 29 czerwca-5 lipca 2016 (mniej więcej od 9-tej do 18-tej) w siedzibie Instytutu (ul. Okólna 2, Wrocław) i składać się będą z serii wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu i zajęć laboratoryjnych w małych grupach zapoznających ze specyfiką pracy naukowej. UWAGA: W tym roku Warsztaty trwają od środy do wtorku (w weekend czas wolny). W czasie warsztatów Instytut zapewnia uczestnikom wyżywienie (za wyjątkiem weekendu), a dodatkowo -- osobom spoza Wrocławia -- noclegi w pokojach gościnnych INTiBS w dniach 28 czerwca-6 lipca (jednak liczba miejsc jest ograniczona). Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęciach. 

Tematyka, której dotyczyć będą wykłady, to m. in. (lista może zostać jeszcze nieznacznie zmieniona):

 • Fizyka ciała stałego w sieciach optycznych;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyka niskich temperatur;
 • Magnetyzm i związki ciężkofermionowe;
 • Analiza struktury ciał stałych;
 • Jądrowy rezonans magnetyczny;
 • Lasery - budowa i zastosowanie;
 • Spektroskopia i zastosowania;
 • Nadprzewodnictwo.

Z kolei w ramach zajęć laboratoryjnych (1 zajęcia laboratoryjne dziennie) możliwe będzie zapoznanie się m. in. z:

 • Metodami teoretycznymi fizyki ciała stałego;
 • Badaniami własności elektrycznych i magnetycznych ciał stałych;
 • Jądrowym rezonansem magnetycznym;
 • Badaniami własności ciał stałych w niskich temperaturach;
 • Badaniami nadprzewodników;
 • Elektronową mikroskopią transmisyjną i skaningową;
 • Katalizą;
 • Badaniami spektroskopowymi materiałów laserowych, czy spektroskopią stanów wzbudzonych;
 • Metodami rentgenograficznej analizy strukturalnej monokryształów i dyfraktometrią polikrystaliczną;
 • Spektroskopią molekularną.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa?

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać do dr. hab. Tomasza Zaleskiego (najlepiej e-mailem: t.zaleski lub ew. pocztą na adres Instytutu) do 8 czerwca 2016. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany formularz (zdjęcie lub skan).
 2. Motywacje skłaniające do udziału w Warsztatach (w szczególności, jak udział w Warsztatach wpłynie na dalsze plany naukowe aplikanta, ale także dodatkowe informacje np. zainteresowania, osiągnięcia naukowe).
 3. Opinię pracownika naukowego, opiekuna studiów/specjalności, koła naukowego lub promotora (zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty, ew. uzasadnienie ich przydatności itp. Może być przesłana w formie skanu).
 4. Oceny uzyskane w semestrze letnim 2015 i zimowym 2015/16 (skan indeksu, lub inny dokument w przypadku braku indeksu -- np. wydruk z systemu komputerowego USOS).

Każde zgłoszenie przesłane emailem zostanie potwierdzone zwrotnie, aby wyeliminować możliwość usunięcia listu przez flitry antyspamowe.

Lista uczestników zostanie ustalona na podstawie przesłanych dokumentów. Aplikanci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji e-mailem do 15 czerwca 2016.

UWAGA: Każdy student zakwalifikowany do udziału w Warsztatach musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli student jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego przez Uczelnię, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z Uczelni. W przeciwnym wypadku -- należy wykupić ubezpieczenie na czas trwania Warsztatów i przed ich rozpoczęciem przedstawić dowód jego zawarcia. W przypadku braku udokumentowanego ubezpieczenia, student nie zostanie dopuszczony do udziału w Warsztatach.

UWAGA: W związku z ograniczoną liczbą dostępnych miejsc i chęcią umożliwienia uczestnictwa w Warsztatach jak największej liczbie studentów, w Warsztatach można wziąć udział tylko raz. Osoby, które były już uczestnikami, Instytut zaprasza do współpracy w ramach praktyk/staży naukowych

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z dr. hab. Tomaszem Zaleskim.

Szczegółowy program Warsztatów zostanie podany wkrótce.