plakat_warsztaty_2012

Po kilku latach przerwy Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN powraca do organizacji warsztatów naukowych "Niskie Łąki" dla studentów I i II stopnia fizyki, chemii lub kierunków pokrewnych, kierowanych przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników z najnowszymi osiągnięciami w wybranych dziedzinach fizykochemii ciała stałego, aktualnymi trendami badawczymi, nowo powstającymi teoriami, nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi w ramach tematyki badawczej rozwijanej w INTiBS PAN. Warsztaty odbędą się w dniach 25-29 czerwca 2012 (mniej więcej od 9-tej do 18-tej) w siedzibie Instytutu (ul. Okólna 2, Wrocław) i składać się będą z serii wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu i zajęć laboratoryjnych w małych grupach zapoznających ze specyfiką pracy naukowej. W czasie warsztatów Instytut zapewnia uczestnikom wyżywienie, a dodatkowo -- osobom spoza Wrocławia -- noclegi w pokojach gościnnych INTiBS w dniach 24-30 czerwca (jednak liczba miejsc jest ograniczona). Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęć. 

Tematyka, której dotyczyć będą wykłady, to m. in. (lista może zostać jeszcze nieznacznie zmieniona):

 • Fizyka ultra-chłodnych atomów w sieciach optycznych;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyka niskich temperatur;
 • Magnetyzm i związki ciężkofermionowe;
 • Analiza struktury ciał stałych;
 • Jądrowy rezonans magnetyczny;
 • Lasery - budowa i zastosowanie;
 • Spektroskopia i zastosowania;
 • Nadprzewodnictwo.

Z kolei w ramach zajęć laboratoryjnych (1 zajęcia laboratoryjne dziennie) możliwe będzie zapoznanie się m. in. z:

 • Metodami teoretycznymi fizyki ciała stałego;
 • Badaniami własności elektrycznych i magnetycznych ciał stałych;
 • Jądrowym rezonansem magnetycznym;
 • Badaniami własności ciał stałych w niskich temperaturach;
 • Badaniami nadprzewodników;
 • Elektronową mikroskopią transmisyjną i skaningową;
 • Katalizą;
 • Badaniami spektroskopowymi materiałów laserowych, czy spektroskopią stanów wzbudzonych;
 • Metodami rentgenograficznej analizy strukturalnej monokryształów i dyfraktometrią polikrystaliczną;
 • Spektroskopią molekularną.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa?

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać do dr. Tomasza Zaleskiego (najlepiej e-mailem: t.zaleski lub ew. pocztą na adres Instytutu) do 4 czerwca 2012. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Krótką informację o sobie (uczelnia, rok, kierunek studiów, zainteresowania i osiągnięcia naukowe, adres e-mail w przypadku wysyłki pocztą).
 2. Motywacje skłaniające do udziału w Warsztatach (w szczególności to, jak udział w Warsztatach wpłynie na dalsze plany naukowe aplikanta).
 3. Opinię pracownika naukowego, opiekuna studiów lub koła naukowego (zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty, ew. uzasadnienie ich przydatności itp. Może być przesłana w formie skanu).
 4. Oceny uzyskane w semestrze letnim 2011 i zimowym 2011/12 (skan indeksu, lub inny dokument w przypadku braku indeksu).
 5. Informację czy do uczestnictwa w Warsztatach niezbędne jest przyznanie miejsca w pokojach gościnnych (jeżeli uczestnik nie ma zakwaterowania we Wrocławiu).
 6. Zgłoszenie musi zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)".

Każde zgłoszenie przesłane emailem zostanie potwierdzone zwrotnie, aby wyeliminować możliwość usunięcia listu przez flitry antyspamowe.

Lista uczestników zostanie ustalona na podstawie przesłanych dokumentów. Aplikanci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji e-mailem do 11 czerwca 2012.

UWAGA: Każdy student zakwalifikowany do udziału w Warsztatach musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli student jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego przez Uczelnię, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z Uczelni. W przeciwnym wypadku -- należy wykupić ubezpieczenie na czas trwania Warsztatów i przed ich rozpoczęciem przedstawić dowód jego zawarcia. W przypadku braku udokumentowanego ubezpieczenia, student nie zostanie dopuszczony do udziału w Warsztatach.

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z dr. Tomaszem Zaleskim.

Szczegółowy program Warsztatów zostanie podany wkrótce.