INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 02.06.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.07.2023, godz. 15:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka kwantowa, teoria ciała stałego, mechanika statystyczna, silne korelacje, nadciekłość, szklistość                                         

OPIS

Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Teorii Materii Skondensowanej

Opis zadania badawczego:

Analiza teoretyczna układu silnie skorelowanych bozonów z nieporządkiem pozadiagonalnym przy użyciu modelu Bosego-Hubbarda, w którym nieporządek uwzględniony jest w członie gęstość-gęstość. W ramach zadania konieczne będzie przeprowadzenie obliczeń analitycznych z wykorzystaniem m.in. metody replik oraz metody Trottera-Suzuki w celu uzyskania równań samozgodnych na parametry porządku i inne parametry układu. Następnym krokiem będzie implementacja wydajnego numerycznego rozwiązywania tych równań, uwzględniająca optymalizację kodu z wykorzystaniem przyspieszeń algorytmicznych, zaawansowaną znajomość wydajnego języka programowania (np. C++), jak również zrównoleglenie obliczeń na komputerach o dużej mocy. Za pomocą tych narzędzi, kandydat przeanalizuje diagram fazowy rozważanego układu, w szczególności charakteryzując fazy za pomocą parametrów porządku szklistości i nadciekłości.

Zakres zadań na stanowisku obejmuje:

 • teoretyczny opis silnie skorelowanych układów bozonowych z nieporządkiem pozadiagonalnym
 • przeprowadzanie obliczeń analitycznych z wykorzystaniem m.in. metody replik oraz metody Trottera-Suzuki
 • stworzenie i rozwijanie własnego oprogramowania umożliwiającego równoległe obliczenia numeryczne na komputerach o dużej mocy
 • przeprowadzanie obliczeń numerycznych za pomocą ww. oprogramowania
 • analizę i interpretację uzyskanych wyników
 • upowszechnianie wyników badań w formie publikacji oraz wystąpień konferencyjnych

Wymagania

Kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora nauk fizycznych otrzymany w ciągu ostatnich trzech lat od ogłoszenia konkursu
 • dorobek naukowy w obszarze badań, którego dotyczy ogłaszane stanowisko, uzyskany w ciągu ostatnich sześciu lat od ogłoszenia konkursu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Umiejętności:

 • znajomość metod teoretycznego opisu układów silnie skorelowanych oraz układów szklistych, w szczególności metody replik oraz metody Trottera-Suzuki
 • zaawansowana umiejętność programowania w wydajnym języku programowania (np. C++) oraz rozwiązywania złożonych problemów algorytmicznych
 • umiejętność komunikowania rezultatów badawczych w formie ustnej i w publikacjach

Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki stanowiska:

 • doświadczenie w tworzeniu oprogramowania wykorzystywanego do obliczeń numerycznych w zastosowaniu do zagadnień kwantowej mechaniki statystycznej
 • doświadczenie w użytkowaniu klastrów obliczeniowych oraz stacji roboczych o dużej mocy z systemem operacyjnym Linux
 • doświadczenie w implementacji wydajnego kodu pozwalającego na zrównoleglenie obliczeń
 • preferowani będą kandydaci, których dorobek wskazuje na to, że dysponują narzędziami niezbędnymi do wykonywania przewidywanych zadań

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata (-ki)

 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie wymaganego stopnia doktora (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat(ka) wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych).
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Życiorys naukowy kandydata(-ki), zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.
 5. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat(ka) zobowiązany(a) będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb i termin składania dokumentów

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:   z tytułem wiadomości „Konkurs adiunkt OTMS” w terminie do 03.07.2023 , godz.15:00 .

Dodatkowe informacje

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych (regulamin dostępny jest pod linkiem https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy).

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo