INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 02.06.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.07.2023, godz. 15:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, mikroskopia elektronowa, kataliza heterogeniczna, mikrostruktura katalizatorów, materiały porowate, nanomateriały

OPIS

Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego  adiunkta w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy.

Zadanie badawcze

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizowała zadanie badawcze zatytułowane "Badanie zależności pomiędzy mikrostrukturą hierarchicznych układów katalitycznych a ich aktywnością katalityczną"

Zakres zadań na stanowisku

 • Synteza materiałów katalitycznych ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów.
 • Charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna materiałów wykazujących właściwości katalityczne.
 • Badanie aktywności katalitycznej materiałów.
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji i prezentacji konferencyjnych.
 • Praca w ramach współpracy naukowej z innymi jednostkami.
 • Uczestnictwo w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej Instytutu (opieka nad stażystami, prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów).

Wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskany do 5 lat przed ogłoszeniem konkursu.
 • Udokumentowana znajomość technologii metod syntezy nanomateriałów oraz nanostruktur zorganizowanych.
 • Znajomość technik pomiarowych wykorzystywanych do charakteryzacji nanomateriałów (ze szczególnym uwzględnieniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej).
 • Znajomość technik wykorzystywanych w badaniach fizykochemicznych i katalitycznych (chromatografia, metody adsorpcyjne).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów naukowych i planowania doświadczeń.
 • Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych w języku angielskim.

Kwalifikacje

 • Posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych
 • Udokumentowany udział w życiu naukowych krajowym i międzynarodowym.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań nad materiałami katalitycznymi (kataliza heterogeniczna).

Umiejętności

 • Umiejętność upowszechniania wyników badań w formie przedstawień ustnych oraz publikacji w języku angielskim.
 • Umiejętność pracy w zespole naukowym.
 • Umiejętność pozyskiwania środków na badania.

Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki stanowiska

Preferowani będą kandydaci/kandydatki o zainteresowaniach skierowanych na nowoczesne techniki mikroskopowe oraz z doświadczeniem w realizacji projektów badawczych.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata (-ki)

 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie wymaganego stopnia doktora (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat(ka) wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych).
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Życiorys naukowy kandydata(-ki), zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.
 1. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat(ka) zobowiązany(a) będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb i termin składania dokumentów

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  z tytułem wiadomości „Konkurs adiunkt OChNiK” w terminie do 03.07.2023 , godz.15:00 .

Dodatkowe informacje

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu. Zatrudnienie od 1 października 2023.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych (regulamin dostępny jest pod linkiem https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy).

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo