INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 17.11.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.12.2023 r. godz. 15:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: do 5 dni roboczych od terminu składania podań

LINK DO STRONY: www.intibs.pl   

SŁOWA KLUCZOWE: LUMINESCENCJA, NANOKRYSZTAŁY DOMIESZKOWANE JONAMI LANTANOWCÓW I METALI PRZEJŚCIOWYCH, TERMOMETRIA LUMINESCENCYJNA

OPIS

Oddział Fizykochemii Biomedycznej, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta.

Zadanie badawcze

Synteza i badanie właściwości spektroskopowych luminoforów domieszkowanych jonami Mn4+ do zastosowań w termometrii luminescencyjnej.

Celem prowadzonych prac będzie projektowanie, synteza oraz charakteryzacja właściwości luminescencyjnych nanomateriałów do zastosowań w termometrii luminescencyjnej z wykorzystaniem materiałów domieszkowanych jonami metali przejściowych Poszukujemy wysoce zmotywowanego, dobrze zorganizowanego i sumiennego Kandydata / Kandydatkę z doświadczeniem w chemii i spektroskopii optycznej. Zatrudnienie na okres od 29 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zadania:

 • Synteza nanomateriałów nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych
 • Charakteryzacja właściwości spektroskopowych otrzymanych materiałów
 • Pomiary właściwości spektroskopowych otrzymanych materiałów w funkcji temperatury
 • Analiza danych, pisanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z naukowcami, zakup sprzętu, wsparcie i mentoring doktorantów.

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra chemii lub inżynierii materiałowej
 • Doświadczenie w syntezach nanokrystalicznych materiałów współdomieszkowanych jonami metali przejściowych i lantanowców
 • Doświadczenie w spektroskopii optycznej materiałów domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych
 • Doświadczenie w zakresie termometrii luminescencyjnej

Kryteria kwalifikowalności:

 • Zaangażowanie i kreatywność mierzona m.in. jakością i liczbą własnych / recenzowanych publikacji oraz udokumentowanych projektów realizowanych przez Kandydata / Kandydatkę
 • Mobilność udokumentowana stypendiami, stażami badawczymi (zwłaszcza w zagranicznych instytucjach badawczych)
 • Liczba cytowań publikacji Kandydata / Kandydatki
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • Wyjątkowa motywacja do prowadzenia badań naukowych

Detale dotyczące zgłoszenia:

 • Data rozpoczęcia pracy 29 grudnia 2023 r. – wymóg gotowości do pracy (ze względu na wszelkie formalne kroki związane z pobytem i pozwoleniem na pracę w Polsce) od wskazanego dnia.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 grudnia 2023 r.; godz. 15:00
 • Jak aplikować: Wyślij aplikację na z tytułem e-mail "rekrutacja na stanowisko asystenta OFB"
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do prof. dr. hab. Łukasza Marciniaka na adres:  
 • Wymagane języki: angielski, poziom językowy: bardzo dobry.

Wykaz dokumentów wymaganych od Kandydata / Kandydatki:

1.         Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie wymaganego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, uznawanego w Polsce.

2.         Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.

3.         Życiorys naukowy Kandydata / Kandydatki, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.

4.         Wykaz publikacji.

5.         Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat / Kandydatka zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Dodatkowe informacje

Zatrudnienie na czas określony do 31.12.2024 r.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych (regulamin dostępny jest pod linkiem https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy ).

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo