Dyrektor INTiBS PAN ogłasza konkurs na sfinansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców lub doktorantów. Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich II i III roku, słuchaczy Szkoły Doktorskiej realizujących prace doktorskie w INTiBS PAN oraz młodych naukowców, którzy w roku 2020 nie ukończą 35 lat. Przyznawane w jego ramach granty obejmują finansowanie w okresie od 15 I 2020 r. do 30 XI 2020 r.

Środki finansowe przyznane w ramach grantu powinny służyć rozwojowi doktorantów i młodych naukowców i mogą być przeznaczone wyłącznie na: staże naukowe i sesje pomiarowe (zarówno w kraju, jak i za granicą), usługi obce związane z pracami badawczymi (pomiary realizowane odpłatnie poza Instytutem) oraz niezbędne do realizacji projektu materiały (w kwocie nie przekraczającej 20% całkowitej dotacji). Dotacja nie obejmuje finansowania wyjazdów na szkoły, warsztaty i konferencje naukowe.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania: 6000 zł.

Wnioski (kwestionariusz wniosku + kosztorys) należy składać w terminie do  30 XII 2019 r.
- w postaci papierowej ze wszystkimi wymaganymi podpisami do Sekretariatu Naukowego Instytutu,

- oraz dodatkowo w postaci elektronicznej (pliki pdf bez podpisów) e-mailem na adres Instytutu .

Dokumenty załączone do ogłoszenia:

Składanie wniosków zostaje przedłużone do 8 stycznia 2020 r.