INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: post-doc – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 12 grudnia 2019 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2 stycznia 2019 roku (do godziny 15:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10 stycznia 2020 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stanowisko stażysty podoktorskiego (post-doc) - wykonawcy projektu badawczego pt. „Zachowania krytyczne w punkcie Lifszyca w związkach UT2M2, gdzie T to atom d-elektronowego metalu przejściowego, a M to atom krzemu lub germanu”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2018/31/D/ST3/03295) w Oddziale Badań Magnetyków.

Do zadań stażysty będzie należało prowadzenie badań niskotemperaturowych własności transportowych i termodynamicznych wytypowanych związków międzymetalicznych na bazie uranu, interpretacja otrzymanych danych fizycznych, współudział w redakcji publikacji naukowych, prezentacja wyników na konferencjach naukowych.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk fizycznych lub inżynierii materiałowej, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie2. Laureat konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o przedstawiony życiorys naukowy (publikacje i prezentacje konferencyjne, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach, inne doświadczenia naukowe zdobyte w kraju lub za granicą). Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka angielskiego, predyspozycji do zespołowej pracy badawczej, kreatywności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w prowadzeniu badań w przedmiotowej dziedzinie. Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wynagrodzenie miesięczne (10 000 zł koszt pracodawcy, zatrudnienie pełnoetatowe)3 zostanie przyznane wstępnie na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę na okres zamknięty, zawarta pomiędzy stażystą a Dyrektorem INTiBS PAN.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu.
  2. Życiorys naukowy zawierający opis dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata 4
  3. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w podaniu (odpis dyplomu doktorskiego, kopie artykułów naukowych, rekomendacje opiekunów naukowych, i in.).
  4. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Sekretariat Naukowy INTiBS PAN

  1. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.: 71 343 5021, e-mail:

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko stażysty w projekcie SONATA w Oddziale Badań Magnetyków”

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawanie środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich” stanowiący treść załącznika do uchwały Rady NCN 76/2018 z dnia 6 września 2018 r.

2Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem  zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. Dla kobiet limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora może być przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

3Warunki zatrudnienia będą zgodne z zaleceniami Narodowego Centrum Nauki.

4We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000))"