INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 9.12.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.12.2019, godz. 13.00
LINK DO STRONY: www.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, spektroskopia jonów ziem rzadkich i metali przejściowych, nanotechnologia, nowe źródła światła, luminofory

Ogłaszamy konkurs na stanowisko adiunkta w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych tj: http://bip.int.pan.wroc.pl/pliki/Regulamin_konkursu_zatrudnianie.pdf

WYMAGANIA:

 1. Doktorat z inżynierii. Tematyka nanoobrazowania oraz nanofotoniki będzie dodatkowym atutem
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizyka bądź pokrewnym.
 3. Udokumentowana przez odpowiednie publikacje znajomość metod laserowych oraz nanofotonicznych.
 4. Udział w projektach badawczych. Preferowane doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania i prowadzeniu projektów badawczych.
 5. Znajomość podstaw spektroskopii optycznej ciała stałego domieszkowanego jonami ziem rzadkich i metali przejściowych. Znajomość teoretycznych modeli opisu mechanizmów fotoluminescencji.
 6. Biegła znajomość j. angielskiego.
 7. Dodatkowym atutem będzie udokumentowany dorobek w działalności popularyzującej naukę

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*
 2. Życiorys z wykazem publikacji
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kopia dyplomów lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów oraz stopnia doktora
 5. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych
 6. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs  na adiunkta w OSO”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

* Prosimy o dołączenie następującej adnotacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.