INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne
DATA OGŁOSZENIA: 22.07.2021
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 03.09.2021 08.09.2021 
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 24.09.2021 
LINK DO STRONY INTIBS PAN: http://intibs.pl
LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: spektroskopia optyczna, emisja, materiały hybrydowe organiczno-nieorganiczne, polimery koordynacyjne

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na stanowisko doktoranta (wykonawcy) projektu badawczego pt. “Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako termometry luminescencyjne o wysokiej czułości”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr. 2020/39/D/ST5/01289) w Oddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Celem projektu jest synteza nowych luminescencyjnych organiczno-nieorganicznych perowskitów na bazie ligandów mrówczanowych zawierających jony Cr3+ oraz zbadanie i wyjaśnienie mechanizmów zachodzących procesów optycznych zależnych od temperatury i ciśnienia.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

OBOWIĄZKI DOKTORANTA

  • Synteza wybranych mrówczanowych polimerów koordynacyjnych z protonowanymi aminami niedomieszkowanych i domieszkowanych jonami Cr3+
  • Charakteryzacja strukturalna uzyskanych materiałów
  • Charakterystyka spektroskopowa w szerokim zakresie temperatur (IR, Raman, emisja, luminescencja, kinetyka zaniku luminescencji, itp.)
  • Analiza danych, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych
  • Udział w konferencjach naukowych

OCZEKIWANE CECHY/DOŚWIADCZENIE KANDYDATA 

  • Tytułu magistra chemii, fizyki lub nauk pokrewnych
  • Doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego, optyce, spektroskopii, znajomość aparatury, technik spektroskopowych i oprogramowania (Office, Origin)
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność

NASZA OFERTA: Praca w młodym, prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się nowoczesnymi materiałami hybrydowymi i nowymi technikami spektroskopowymi, współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą

STYPENDIUM

Stypendium doktoranta będzie finansowane ze środków projektu przez 36 miesięcy (przewidywane stypendium w projekcie to 4000 zł/miesiąc brutto-brutto przed dokonaniem oceny śródokresowej i 4200 zł/miesiąc po niej). Ostatnie 12 miesięcy finansowane będzie w ramach szkoły doktorskiej Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe ZASADY REKRUTACJI do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, WYMAGANE DOKUMENTY, oraz SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW znajdują się pod adresem:

https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt dr Dagmarę Stefańską (, tel. 713954163) lub dr. hab. Macieja Ptaka (, tel. 713954162).

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie:

https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo