INSTYTUCJA:  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk 
STANOWISKO: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN  
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne 
DATA OGŁOSZENIA: 16.07.2021 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 3.09.2021 8.09.2021 
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 24.09.2021
DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 1.10.2021 
LINK DO STRONY WSD IPAN:http://wsdipan.intibs.pl 
LINK DO STRONY INTiBS PAN: http://intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: układy silnie oddziałujące, sieci optyczne, kondensacja Bose-Einsteina 

Ogłoszenie o konkursie 

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym pt. „Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych”, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2020/39/O/ST3/01148) w Oddziale Teorii Materii Skondensowanej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.  

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020/21 (https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22) oraz regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjętym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 12/2021 z dnia 5 marca 2021. Termin składania dokumentów upływa 3 września 8 września 2021 roku

Wymagania w stosunku do kandydata 

Kandydat oprócz spełnienia wymów rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk powinien: 

 • Posiadać dyplom magistra fizyki (lub pokrewny), 
 • Wykazać się zainteresowaniem fizyką teoretyczną oraz przygotowaniem do wykonywania zadań w projekcie (znajomość zagadnień fizyki ciała stałego, termodynamiki statystycznej, mechaniki kwantowej, etc.), 
 • Być gotowym(ą) do rozpoczęcia kształcenia w WSD IPAN oraz uczestnictwa w projekcie od 1 października 2021 r

Preferowani będą kandydaci posiadający dorobek naukowy w formie publikacji.  

Obowiązki doktoranta 

Doktorant zobowiązany będzie do: 

 • realizacji, w okresie wykonywania zadań w projekcie, programu kształcenia w szkole doktorskiej, zakończonego uzyskaniem przez doktoranta stopnia naukowego doktora najpóźniej w terminie 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu (zaplanowany czas trwania projektu – 4 lata), 
 • realizacji indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizowanym projektem badawczym, 
 • wystąpienia z wnioskiem o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez Kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym, w konkursie przeprowadzanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) na warunkach określonych w Aneksie nr 1 do Porozumienia o współpracy pomiędzy NAWA a NCN z dnia 12 września 2019 r., a po uzyskaniu jego finasowania realizacji tego stażu w trakcie trwania projektu. 

Stypendium 

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. 

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS wypłacane będzie maksymalnie przez 4 lata w miesięcznej wysokości: 

 • 5 tys. zł (kwota zawierająca pełne koszty składek na ubezpieczenia społeczne, etc.) do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej, 
 • 6 tys. zł (kwota zawierająca pełne koszty składek na ubezpieczenia społeczne, etc.) po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej. 

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego. 

Przystąpienie do konkursu 

Kandydaci chcący przystąpić do konkursu powinni złożyć wszystkie dokumenty określone w Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020/21https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22 (opis w zakładce Zasady rekrutacji). 

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do 3 września 8 września 2021

 • osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00
albo 
 • przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
albo 
 • elektronicznie na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów). 

Opis projektu badawczego 

Badania oraz praca doktorska będą realizowane w ramach projektu badawczego: Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych” (nr 2020/39/O/ST3/01148) realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki. 

Celem projektu jest teoretyczne badanie własności silnie oddziałujących ultrachłodnych bozonów w sieciach optycznych. Układy takie, intensywnie badane w ostatnich latach eksperymentalnie naśladują zachowanie silnie skorelowanych elektronów w ciele stałym, umożliwiając jednocześnie na bardzo szeroki zakres kontroli własności cząstek w modelowym środowisku. W rezultacie, są one bardzo pomocne w rozumieniu kwantowej natury układów ciałostałowych, które w tym przypadku nie są zakłócane przez defekty sieciowe, nieporządek czy silne fluktuacje termiczne. 

Praca doktorska powstająca w ramach projektu będzie poświęcona analizie wzbudzeń kwazicząstek w pasmach o trywialnej i nietrywialnej topologii nietrywialnej topologii, własnościom transportowym w sieciach o ograniczonej geometrii, w obecności potencjałów cechowania, a także roli dyssypacji w tworzeniu i naturze stanów uporządkowanych. 

W ramach uczestnictwa w projekcie zaplanowano 5 miesięczny staż badawczy w Institute for Theoretical Physics, Technical University Berlin. 

Dodatkowe informacje  

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika projektu dr. hab. Tomasza Zaleskiego (, tel. +48 71 395 4316). 

Dane osobowe  

Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.