Sprawozdania z wykonania zadań statutowych w roku 2019

czwartek, 30 stycznia 2020

09:00 – 10:00 Oddział Spektroskopii Optycznej

 • Radosław Lisiecki: Wpływ temperatury na spektroskopowe właściwości szkieł telurynianowych domieszkowanych Tm3+ i Yb3+– 15 min. (2019/3)
 • Artur Bednarkiewicz: Badanie wpływu architektury chemicznej nanoluminoforów domieszkowanych jonami lantanowców na efektywność bio-czujników opartych na zjawisku FRET – 15 min. (2017/14)
 • Karol Lemański: Właściwości spektroskopowe polikryształów perowskitu LaAlO3 domieszkowanego jonami wanadu – 15 min. (2018/19)
 • Mirosław Mączka: Właściwości optyczne, fononowe i dielektryczne nowego perowskitu warstwowego (CH3NH2NH2)2PbI4) – 15 min. (2017/5)

10:00 – 10:40 Oddział Teorii Materii Skondensowanej

 • Józef Sznajd: Magnetyczne przejścia fazowe wywołane polem elektrycznym – 10 min. (2018/18)
 • Małgorzata Samsel-Czekała: Ekstremalne rozmycie powierzchni Fermiego a właściwości transportowe maksymalnie nieuporządkowanego stopu NiFeCoCr  – 10 min. (2017/4)
 • Romuald Lemański: Ścisłe rozwiązanie rozszerzonego modelu Falicova-Kimballa w skończonych temperaturach – 10 min. (2017/13)
 • Vardan Apinyan: Tunelowanie ekscytonowe w złączach Josephsona na bazie dwuwarstwowego grafenu typu AB – 15 min. (2017/3)

10:40 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:00 Oddział Badań Magnetyków

 • Adam Pikul: Niskotemperaturowe właściwości fizyczne nowych związków uranu UT1-xGe2 (T = Fe, Ni, Ru, Os) – 20 min. (2018/10)
 • Jarosław Juraszek: Określenie parametrów porządku w dwupasmowych nadprzewodnikach LaRu4As12 i PrOs4Sb12 w oparciu o magnetometrię hallowską – 20 min. (2018/11)
 • Daniel Gnida: Własności transportowe monokryształów i cienkich warstw krzemków metali d-elektronowych typu MSi2 – 20 min. (2019/4)

12:00 – 13:00 Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa:

 • Aleksandra Kowal: Badanie charakterystyk temperaturowych czujników PT100 w zakresie niskich temperatur – 15 min. (2019/2)
 • Daria Szewczyk: Badanie własności cieplnych kryształów związków międzymetalicznych zawierających metale ziem rzadkich i alkalicznych – 15 min. (2019/1)
 • Daniel Gajda: Wysokopolowe centra kotwiczenia i wykrywanie uszkodzeń w barierach dyfuzyjnych w przewodach nadprzewodnikowych MgB2 z barierą Nb – 15 min. (2018/2)
 • Marcin Matusiak: Nematyczność pseudoprzerwy w La2-xSrxCuO4 – 15 min. (2018/2)

13:00 – 14:00 Przerwa

14:00 – 14:40 Oddział Badań Strukturalnych

 • Dorota Kowalska: Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania materiałów funkcjonalnych w skali nanowymiarowej w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego - 12 min (2017/7)
 • Jan Janczak: Metaloftalocyjaniny jako materiały do wiązania, aktywacji, wymiany lub przebudowy ligandów organicznych – 12 min. (2017/16)
 • Marek Daszkiewicz: Polimorfizm i mechanizmy strukturalnych przemian fazowych w nowych materiałach funkcjonalnych – 12 min. (2019/5)

14:40 – 15:20 Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy

 • Małgorzata Małecka: Aktywne, hierarchiczne nośniki katalityczne o rozwiniętej powierzchni– 20 min. (2017/9)
 • Katarzyna Adamska: Utlenianie propanu na bimetalicznych katalizatorach Ru-Mo/Al2O3 – 20 min. (2017/9)  

Informacje o nowych projektach oraz sprawozdania z realizacji projektów badawczych

piątek, 31 stycznia 2019

 • 09:00 Dariusz Kaczorowski: NCN – MAESTRO 7
 • 09:15 Mirosław Mączka: NCN – OPUS 13 oraz OPUS 16
 • 09:35 Maria Szlawska: NCN – SONATA 14
 • 09:50 Anna Łukowiak: NCN – SONATA i TRANSFERR
 • 10:10 Bartłomiej Cichy: NCN – SONATA BIS 8
 • 10:25 Przemysław Dereń: NCN – OPUS 13

Przerwa 10:40 – 11:00

 • 11:00 Zbigniew Bukowski: NCN – OPUS 13 i SONATA BIS 8
 • 11:20 Rafał Wiglusz: NCN – HARMONIA 9 i OPUS 17
 • 11:40 Maciej Winiarski: NCN – SONATA 13
 • 11:55 Łukasz Marciniak: NCN – OPUS 14 oraz BETHOVEN CLASSIC 3
 • 12:15 Artur Bednarkiewicz: NCN – OPUS 14 oraz OPUS 16 i NanoTBTech
 • 12:40 Karolina Knieć: NCN – PRELUDIUM 17
 • 12:50 Karolina Trejgis: NCN – PRELUDIUM 17

Przerwa 13:00 – 14:00

 • 14:00 Jacek Ćwik: NCN – OPUS 17
 • 14:15 Katarzyna Prorok: NCN – SONATA 14
 • 14:30 Wiesław Stręk: NCN – OPUS 15
 • 14:45 Anna Piekarska: NCN – PRELUDIUM 16
 • 14:55 Paweł Głuchowski: NCN – SONATA 13 oraz LIDER

15:15 Koniec sesji