Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Miasto: Wrocław
Stanowisko: adiunkt
Dyscyplina naukowa: chemia
Data ogłoszenia: 1.02.2019
Termin składania dokumentów: 15.02.2019
Rozstrzygnięcie konkursu: 22.02.2019
Link do strony: www.intibs.pl

Słowa kluczowe: nanotechnologia, spektroskopia elektronowa, chemia nieorganiczne

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Od  kandydata  oczekuje  się  niezbędnego  doświadczenia  i  wiedzy  w  zakresie  preparatyki nanorozmiarowych  koloidalnych związków  nieorganicznych typu rdzeń i rdzeń-płaszcz,  umiejętności  samodzielnego  przeprowadzenia eksperymentów z zakresu spektroskopii elektronowej oraz analizy uzyskanych wyników w korelacji z wynikami  strukturalno-morfologicznymi.  Niezbędna jest również znajomość zagadnień spektroskopii optycznej oraz umiejętność współpracy między-dziedzinowej w kontekście badań biomedycznych, optycznych, inżynieryjnych. Do  zadań  kandydata  będzie  należało  otrzymywanie materiałów nieorganicznych domieszkowanych i współdomieszkowanych jonami aktywnymi optycznie (np.  jony  ziem  rzadkich i metali przejściowych),  prowadzenie  pomiarów  spektroskopowych  otrzymanych  materiałów (spektroskopia absorpcyjna, emisyjna, kinetyka luminescencji) oraz analiza właściwości strukturalnych (XRD, SEM, TEM, spektroskopia w podczerwieni). 

Kandydat powinien również posiadać umiejętności, które pozwolą na interpretację otrzymanych wyników i przedstawienie ich w formie publikacji naukowych w języku angielskim oraz prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych. 

Niezbędne jest doświadczenie kandydata w uzyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych (krajowych i zagranicznych) oraz w pracy za granicą.

Kandydat powinien posiadać ukończone wyższe studia w zakresie chemii oraz stopień naukowy doktora  nauk  chemicznych  otrzymany  w  ostatnich  trzech  latach  od  ogłoszenia  konkursu.  Ponadto kandydat winien posiadać udokumentowany dorobek naukowy w wyżej określonym zakresie badań, współudział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo w publikacjach zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej i biegle znać język angielski.

 

Okres zatrudnienia: 1-2 lata, w wymiarze pełnego etatu (z możliwością zatrudnienia na stałe).

O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany pisemnie do 28.02.2019.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*
  • Odpisy dyplomów magisterskiego i doktorskiego
  • Życiorys z listą publikacji
  • Zwięzłej informacji o dotychczasowych osiągnięciach naukowych
  • Oświadczenie kandydata,  że  w  przypadku  wygrania  konkursu,  INTiBS  PAN  będzie  jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty  należy  składać  w  Sekretariacie  Instytutu  Niskich  Temperatur  i  Badań  Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego  PAN,  przy  ulicy  Okólnej  2,  50-422  Wrocław,  z  dopiskiem  „Konkurs na adiunkta w OSO”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

*Prosimy o umieszczenie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych  zawartych  w  mojej  ofercie pracy dla  potrzeb  niezbędnych do  realizacji  procesu przyszłych rekrutacji na stanowisko o podobnym charakterze w okresie kolejnych 12 miesięcy (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."