INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 20.12.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.01.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 31.01.2019
LINK DO STRONY: www.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, nadprzewodnictwo, magnetyzm

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa.

Od kandydata oczekuje się niezbędnego doświadczenia w zakresie niskotemperaturowych pomiarów własności termodynamicznych ciał stałych (głównie materiałów nadprzewodnikowych). Do zadań kandydata będzie należało prowadzenie badań eksperymentalnych nowych nadprzewodnikowych wysokotemperaturowych. Kandydat powinien posiadać kompetencje w zakresie interpretacji pomiarów spektroskopowych (rentgenowskich, Ramana, neutronowych, mionowych oraz ARPES). Wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu pomiarów niskotemperaturowych własności transportowych oraz magnetycznych. Oczekuje się także umiejętności interpretacji wyników powyższych pomiarów, prowadzonych pod ciśnieniem.

Niezbędne jest także doświadczenie kandydata w uzyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych (krajowych i zagranicznych) oraz w pracy za granicą.

Kandydat powinien posiadać ukończone wyższe studia w zakresie fizyki oraz stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Ponadto winien posiadać udokumentowany dorobek naukowy i dobrze znać język angielski.

Okres zatrudnienia: 1-2 lata, w wymiarze pełnego etatu (z możliwością zatrudnienia na stałe).

O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany pisemnie do 07.02.2019.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*
  • Odpisy dyplomów magisterskiego i doktorskiego
  • Życiorys oraz listę publikacji
  • Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych
  • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w ONTiN”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

*Prosimy o umieszczenie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”