INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant - wykonawca projektu badawczego (doktorant)
LICZBA STANOWISK:     2
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka / fizyka techniczna
DATA OGŁOSZENIA: 28 maja 2018 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 czerwca 2018 roku (do godziny 12:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 27 czerwca 2018 roku
TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAC: 1 października 2018 roku
SŁOWA KLUCZOWE: nanokryształy, termometria luminescencyjna, luminescencja

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na 2 stypendia naukowe dla wykonawców projektu badawczego pt. „Termometria luminescencyjna bazująca na lawinowej emisji fotonów”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2017/27/B/ST5/02557) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.Do zadań doktorantów będzie należało: otrzymywanie nanokrystalicznych luminoforów domieszkowanych jonami lantanowców, badanie i analiza ich właściwości strukturalnych i luminescencyjnych; przygotowywanie raportów z wykonanych pracy oraz publikacji naukowych prezentujących otrzymane wyniki.Stypendium naukowe w wysokości 4000 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 36 miesięcy od października 2018 i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

WYMAGANIA KONKURSOWE Stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie studentem uczestnikiem studium doktoranckiego Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.Oczekiwania wobec kandydatów:

  • konieczna bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • doświadczenie w dziedzinie syntez materiałów nieorganicznych;
  • doświadczenie w dziedzinie badania właściwości spektroskopowych luminoforów nieorganicznych; doświadczenie w dziedzinie termometrii luminescencyjnej będzie dodatkowym atutem;
  • wiedza z zakresu spektroskopii luminescencyjnej;
  • umiejętność przygotowywania raportów z badań i publikacji naukowych;
  • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Życiorys
  2. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN zawierający informacje o: - dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym publikacjach w wydawnictwach naukowych; - doświadczeniu naukowym (zdobytym w kraju lub za granicą), warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w konferencjach i realizacji projektów badawczych; - otrzymanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach.
  3. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, tj. poświadczenie statusu studenta, kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.

ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:e-mail:  z tytułem „Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS w OSO”