INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINANAUKOWA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 4.06.2018
TERMINSKŁADANIAOFERT: 18.06.2018
LINK DO STRONY: www.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, spektroskopia M, spektroskopia Ramana

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):        
Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Spektroskopii Optycznej. Do zadań kandydata będzie należało prowadzenie syntez związków metaloorganicznych z różnymi ligandami i kationami oraz hodowli monokryształów tych związków. Do zadań kandydata będzie również należało badanie i interpretacja właściwości oscylacyjnych i mechanizmów przemian fazowych otrzymanych połączeń. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych i udokumentowany dorobek naukowy
w wyżej określonym zakresie badań. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*
  • Odpis dyplomu doktora nauk lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu doktora nauk chemicznych
  • Życiorys oraz listę publikacji
  • Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych
  • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta". Tel./fax: 71 343 5021, e-mail:  

Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 czerwca 2018 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 25 czerwca 2018 r. 
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany. 
Okres zatrudnienia: trzy lata od 01.07.2018 r., w wymiarze pełnego etatu.

*Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."