Plakat Warsztaty 2023

Letnie Warsztaty Naukowe „Niskie Łąki 2023”

INTiBS PAN we Wrocławiu wraz z Polską Akademią Nauk Oddział we Wrocławiu organizują w tym roku kolejne Letnie Warsztaty Naukowe "Niskie Łąki" dla studentów studiów I i II stopnia fizyki, chemii i kierunków pokrewnych, zwłaszcza tych wiążących swoją przyszłość z karierą naukową. Celem Warsztatów jest zapoznanie ich uczestników ze współczesnymi trendami badawczymi w wybranych obszarach fizykochemii ciała stałego, najnowszymi osiągnięciami, nowymi teoriami i nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badawczej Instytutu. Po Warsztatach możliwe, a nawet wskazane jest kontynuowanie współpracy uczestników z Instytutem w formie staży, praktyk oraz prac magisterskich i doktorskich.

Warsztaty odbędą się w dniach od 28 czerwca do 4 lipca 2023 roku (mniej więcej od 9:00 do 18:00) w siedzibie INTiBS PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu. Na ich program składać się będą wykłady pracowników naukowych Instytutu reprezentujących najważniejsze zespoły badawcze (dwa wykłady dziennie) oraz zajęcia laboratoryjne w małych grupach (jedne zajęcia dziennie) prowadzone pod okiem specjalistów z danej dziedziny. Każdy wykład będzie miał charakter wprowadzenia do konkretnej tematyki badawczej uprawianej w Instytucie, a zajęcia laboratoryjne będą okazją do zastosowania zdobytej wiedzy podczas samodzielnie wykonanego eksperymentu.

Punktem wyjścia w obu rodzajach zajęć będzie podstawowa znajomość fizyki lub chemii ciała stałego.

Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęciach. Odbywać się one będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. Instytut zapewnia wyżywienie w czasie warsztatów, a osobom spoza Wrocławia również nocleg w pokojach gościnnych Instytutu, przy czym liczba miejsc hotelowych jest ograniczona. Zakwaterowanie w hotelu jest możliwe od 27 czerwca wieczorem do 5 lipca rano.

Tematyka wykładów (może ulec nieznacznym zmianom):

 • Fizyka ciała stałego w sieciach optycznych;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Fizyka niskich temperatur;
 • Magnetyzm i silne korelacje elektronowe;
 • Analiza struktury ciał stałych;
 • Lasery – ich budowa i zastosowanie;
 • Spektroskopia i jej zastosowania;

Tematyka zajęć laboratoryjnych (do wyboru, może ulec nieznacznym zmianom):

 • Metody teoretyczne fizyki ciała stałego;
 • Badania właściwości elektrycznych i magnetycznych ciał stałych;
 • Badania właściwości transportowych w wysokich temperaturach;
 • Analiza termiczna i termograwimetryczna;
 • Uzyskiwanie ultraniskich temperatur;
 • Badania właściwości ciał stałych w niskich i ultraniskich temperaturach;
 • Syntezy i badania nadprzewodników;
 • Elektronowa mikroskopia transmisyjna i skaningowa;
 • Kataliza;
 • Badania spektroskopowe materiałów laserowych, spektroskopia stanów wzbudzonych;
 • Metody rentgenograficznej analizy strukturalnej monokryształów, dyfraktometria polikrystaliczna;
 • Spektroskopia molekularna.

Szczegółowy program Warsztatów zostanie podany później.

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Warsztatach należy wypełnić w terminie do 4 czerwca 2023 roku formularz załączając do niego list motywacyjny opisujący np. zainteresowania i osiągnięcia naukowe kandydata oraz przewidywany wpływ udziału w Warsztatach na jego dalsze plany naukowe.

Dodatkowym atutem przy wyborze kandydatów będą następujące załączniki:

 • Wysokie oceny uzyskane z przedmiotów kierunkowych w roku akademickim 2021/2022 oraz brak ocen negatywnych z tych przedmiotów (skan odpowiednich stron indeksu lub inny dokument w przypadku braku indeksu, np. wydruk z systemu komputerowego USOS).
 • Pozytywna opinia pracownika naukowego, opiekuna studiów lub specjalności, koła naukowego lub promotora zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty i uzasadnienie ich przydatności.

W przypadku problemów z wypełnieniem lub wysłaniem formularza oraz wszelkich pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z dr. Adamem Watrasem

Lista uczestników zostanie ustalona komisyjnie na podstawie przesłanych dokumentów. Aplikanci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji e-mailem do 12 czerwca 2023 roku. Warunkiem udziału w Warsztatach będzie podpisanie w dniu rozpoczęcia zajęć umowy uczestnictwa/wolontariatu między studentem a Instytutem.

UWAGA: W związku z ograniczoną liczbą dostępnych miejsc i chęcią umożliwienia uczestnictwa w Warsztatach jak największej liczbie studentów w Warsztatach można wziąć udział tylko raz. Osoby, które były już ich uczestnikami, Instytut zaprasza do współpracy w ramach praktyk i staży naukowych (link).