Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Miasto: Wrocław

Stanowisko: stypendysta(-ka)

Liczba stanowisk: 1
Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Data ogłoszenia: 03.04.2023

Termin składania dokumentów: 14.04.2023
Termin rozstrzygnięcia: 21.04.2023

Link do strony: https://www.intibs.pl/
Słowa kluczowe: luminescencja, mikroskopia, obrazowanie, lawina fotonów, nanokryształy domieszkowane lantanowcami, nanobiotechnologia, lantanowce

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe finansowane z projektu pt. „Nowe anty-Stokesowskie znaczniki luminescencyjne i wielokolorowy FRET do sekwencjonowania pojedynczych nici DNA”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant Weave-UNISONO nr UMO-2022/04/Y/ST5/00081) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej

Wysokość stypendium naukowego wynosić będzie miesięcznie 5000 PLN i zostanie przyznane na okres 12 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis zadań

 • Charakterystyka właściwości spektroskopowych nanokryształów w funkcji temperatury i mocy promieniowania wzbudzającego
 • Projektowanie, budowa i testowanie nowych układów optycznych i pomiarowych (zliczanie fotonów za pomocą PMT/APD, automatyzacja badań spektralnych i kinetycznych nanocząstek koloidalnych, rozwój mikroskopu fluorescencyjnego do badania pojedynczych nanocząstek)
 • Analiza danych, modelowanie, programowanie, pisanie raportów i publikacji naukowych

Wymagania w stosunku do kandydata

 • Student studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub uczestnik studiów doktoranckich lub doktorant w szkole doktorskiej
 • Podstawowe doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji instrumentów optycznych (np. mikroskopy konfokalne, układy optyczne)
 • Podstawowe wiedza w zakresie spektroskopii optycznej (absorpcja, fluorescencja, biospektroskopia) oraz podstawowa znajomość przyrządów spektralnych (spektrografy, kamery, mikroskopy, fotodetektory PMT/APD, techniki fotodetekcji)
 • Doświadczenie w pracy z laserami i optoelektronice
 • Doświadczenie w tworzeniu / używaniu oprogramowania (np. C/C++, LabView, Matlab, Office, Origin, Python itp.), mile widziana praktyczna umiejętność tworzenia i programowania układów (mikro)elektronicznych
 • Doświadczenie w badaniach związanych z tematyką projektu, w szczególności w systemach mikroskopowych, projektowaniu i optymalizacji systemów optycznych i optoelektronicznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Motywacja do badań

Przystąpienie do konkursu

Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 2. Życiorys naukowy, który zawierać będzie informacje na temat:
 • dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
 • osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych,  stypendiów,  nagród oraz  doświadczenia naukowego  zdobytego w  kraju  lub  za  granicą, warsztatów 
  i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych;
 • posiadanych kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
 1. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym,
  w szczególności kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.
 2. Potwierdzenie posiadania statusu studenta lub doktoranta

Podania w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: w terminie do 14.04.2023 r.

Dodatkowe informacje

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo