Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Miasto: Wrocław
Stanowisko: stypendysta(-ka)
Liczba stanowisk: 1
Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne
Data ogłoszenia: 05.05.2023
Termin składania dokumentów: 26.05.2023
Termin rozstrzygnięcia: 01.06.2023
Link do strony: https://www.intibs.pl/  
Słowa kluczowe: zol-żel, nanoproszki, spektroskopia optyczna, chromium.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe finansowane z projektu pt. „Opracowanie nowych materiałów laserowych wykorzystywanych do generowania impulsów dużej mocy: Badanie mechanizmu kontrolowania strat w granatach domieszkowanych jonami chromu”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant OPUS 23 nr UMO-2022/45/B/ST5/01487) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.
Wysokość stypendium naukowego wynosić będzie miesięcznie 2000 PLN i zostanie przyznane na okres 33 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. 

Opis zadań
• Synteza proszków [C3][A2][D3]O12 (C -Y3+, Lu3+, Gd3+, La3+; A – Al3+, Cr3+, Ga3+, Sc3+; D – Al3+, Ga3+).
• Charakterystyka struktury i morfologii otrzymanych proszków.
• Badania właściwości optycznych otrzymanych proszków.
• Podsumowanie i analiza uzyskanych wyników.

Wymagania w stosunku do kandydata
Znajomość języka angielskiego, umiejętność pracy w grupie, kreatywność.

Przystąpienie do konkursu
Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 2. Życiorys naukowy, który zawierać będzie informacje na temat:
  • dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
  • osiągnięć wynikających z prowadzenia  badań  naukowych,  stypendiów,  nagród oraz  doświadczenia naukowego  zdobytego w  kraju  lub  za  granicą, warsztatów  
  i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych;
  • posiadanych kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
 3. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym, 
  w szczególności kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.
 4. Potwierdzenie posiadania statusu studenta lub doktoranta.

Podania w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:  w terminie do 26.05.2023 r.

Dodatkowe informacje
Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo