INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne
DATA OGŁOSZENIA: 14 listopada 2019
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 28 listopada 2019 roku
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 6 grudnia 2019 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl, http://wsdipan.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: spektroskopia optyczna, spektroskopia mikrokryształów, termometria luminescencyjna,

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych ogłasza konkurs na stypendium naukowe w ramach realizacji projektu badawczego pt. “ Sensitization of lanthanide-based phosphors by transition metals towards high-brightness tunable thermometers “., realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2018/31/G/ST5/03258) w Oddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania jonów metali przejściowych jako uczulaczy luminescencji w mikrokrystalicznych termometrach luminescencyjnych bazujących na emisji jonów lantanowców Ln3+.

OBOWIĄZKI DOKTORANTA OBEJMUJĄ:

 • Synteza mikrokrystalicznych matryc nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców i współdomieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych
 • Charakteryzacja strukturalna i morfologiczna otrzymanych materiałów.
 • Badanie właściwości spektroskopowych otrzymanych materiałów w funkcji temperatury
 • Analiza danych, modelowanie, przygotowanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z innymi badaczami w grupie, zamówienia sprzętów, pomoc i opieka nad magistrantami, udział w konferencjach naukowych

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATA

 • Uzyskanie tytułu magistra chemii nieorganicznej, inżynierii materiałowej bądź kierunków pokrewnych
 • Dobrze widziane jest doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego lub inżynierii materiałowej, optyki, spektroskopii, znajomość aparatury i technik spektroskopowych, oprogramowania (Office, Origin, Matlab), Dobra znajomość języka angielskiego
 • Entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 • Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora Instytutu*

Do wniosku proszę dołączyć następujące informacje:

Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych.

Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.

Proszę wykazać posiadane doświadczenie w zakresie syntez materiałów, analizy fizykochemicznej, spektroskopii optycznej oraz inne kompetencje, które mogą być istotne z punktu widzenia realizacji projektu.

 • Życiorys naukowy kandydata
 • Odpis uzyskanego dyplomu magistra

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUK” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres e-mail: lub osobiście:
dr hab. Łukasz Marciniak, Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.:71 39541 290

*We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”