INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: stypendysta - wykonawca projektu badawczego (student)
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia / inżynieria materiałowa
DATA OGŁOSZENIA: 23 marca 2018 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6 kwietnia 2018 roku (do godziny 15:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10 kwietnia 2018 roku
SŁOWA KLUCZOWE: szkło, nanocząstki, bioaktywne materiały, metoda zol-żel

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Szkła i kompozyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2016/22/E/ST5/00530) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Do zadań stypendysty będzie należało: otrzymywanie nanowymiarowych proszków bioaktywnego szkła metodą zol-żel; domieszkowanie szkieł substancjami organicznymi; przeprowadzenie charakterystyki strukturalnej i morfologicznej (na podstawie wyników pomiarów XRD, SEM, EDS, DLS); badanie bioaktywności materiałów w testach in vitro; przygotowywanie raportów z wykonanych prac.

Stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 12 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia (lub studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich) na kierunku chemia, fizyka, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

  • potwierdzony ukończony w ramach studiów kurs chemii (nieorganicznej lub ogólnej), ukończone kursy laboratoryjne z chemii będą dodatkowym atutem;
  • konieczna znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym i pozwalającym na sprawne posługiwanie się literaturą naukową;
  • doświadczenie w dziedzinie syntez materiałów nieorganicznych;
  • wiedza z zakresu chemii analitycznej;
  • umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;
  • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

1) Życiorys

2) Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN zawierający informacje o: - dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym publikacjach w wydawnictwach naukowych; - doświadczeniu naukowym (zdobytym w kraju lub za granicą), warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w konferencjach i realizacji projektów badawczych; - otrzymanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach.

3) Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, tj. poświadczenie statusu studenta, kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.

ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

e-mail:  z tytułem „Konkurs na stypendystę SONATA BIS w OSO”