INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: post-doc - wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia / inżynieria materiałowa
DATA OGŁOSZENIA: 23 marca 2018 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 kwietnia 2018 roku (do godziny 15:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 14 maja 2018 roku
SŁOWA KLUCZOWE: szkło, nanocząstki, biokompozyty, bioaktywne materiały, metoda zol-żel

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Szkła i kompozyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2016/22/E/ST5/00530) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Do zadań stażysty będzie należało: otrzymywanie i charakterystyka nanowymiarowych proszków bioaktywnego szkła metodą zol–żel oraz kompozytów szkła i materiałów grafenowych; określenie bioaktywności materiałów w testach in vitro; współpraca przy testach cytotoksyczności; przygotowywanie artykułów naukowych i raportów z wykonanych prac.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu. Umowa na okres 1 roku z możliwością przedłużenia do 2 lat.

WYMAGANIA KONKURSOWE

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie chemia, inżynieria materiałowa lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat* przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
 • Doświadczenie w dziedzinie syntez materiałów nieorganicznych i ich charakterystyki (morfologicznej, strukturalnej, optycznej); preferowane będzie doświadczenie w zakresie nano(bio)materiałów.
 • Wiedza z zakresu biomateriałów;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;
 • Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 1. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji zawierający informacje m.in. o: dotychczasowych osiągnięciach naukowych, doświadczeniu naukowym (zdobytym w kraju lub za granicą), warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w konferencjach, realizacji projektów badawczych, otrzymanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach.
 2. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.922)”
 3. Kopię dyplomu doktorskiego.
 4. Dwie referencje lub kontakt do co najmniej dwóch osób od których można referencje uzyskać.
 5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, wynagrodzenie z INTiBS PAN będzie jedynym wynagrodzeniem pobieranym na podstawie umowy o pracę.

ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

e-mail: , z tytułem „Konkurs Post-doc SONATA BIS w OSO”

*Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. Dla kobiet limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora może być przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.